บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 

      

[แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี]
เชิญชวนส่งผลงาน IS นักเรียนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โปรดดูเอกสารด้านล่าง
[เอกสาร1]    [เอกสาร2]

เอกสารการประชุมคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน IS ภาคเหนือ วันที่่ 26 มีนาคม 2557
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]

ประกาศสำหรับโรงเรียนที่ร่วมนำเสนอผลงาน IS ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
[ประกาศ]   [จองที่พัก]

ประกาศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 เรื่องการรับเอกสารการจบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2556 ให้นักเรียนมารับในวันที่่ 4 เมษายน 2557
(เวลาราชการ)
กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ปีการศึกษา 2557

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการพิเศษ     ม.1.1    ม.1.6-ม.1.7
สอบคัดเลือกทั่วไป  ม.1.8-ม.11  และ ม.1.2-ม.1.5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการพิเศษ     ม.4.1-ม.4.2    ม.43-ม.4.4
สอบคัดเลือกทั่วไป  ม.4.5-ม.4.12

 

 

 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 8 มีนาคม 2557 คุณวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 ดยมีรองผู้อำนวยการชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน และหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษร่วมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งผลงานความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 จากหัวหน้าโครงการ English Program(EP),หัวหน้าโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(SMAT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากหัวหน้าโครงการ Intensive English Program(IEP),หัวหน้าโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMAT) กิจกรรมวันนี้โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลามาให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง
 


[ภาพกิจกรรม ม.1]   [ภาพกิจกรรม ม.2]
กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนร่วมกับคณะครูผู้กำกับสมาชิกเนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายและเดินทางไกลให้แก่สมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 วันที่่ 10 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เพื่อฝึกทักษะชีวิต การช่วยเหลือกันสร้างความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งบทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีให้แก่นักเรียนกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยขอบคุณคณะครูทุกท่าน

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 7 มีนาคม 2556 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีครูวัชรี วงศ์ปัญญา,ครูเนาวรัตน์ ประสงค์,ครูสุภาภรณ์ สุขสมัคร นำนักเรียนช้้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์เรื่องการกลั่น,การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไครัหอม ณ ห้องปฏิบัติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ฝั่งทะเลแก้ว) กิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการจากคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ในนามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอขอบคุณ วิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลาให้ความรู้กับนักเรียนของเราครั้งนี้

 


[ภาพกิจกรรม]
วันเสาร์ที่่ 1 มีนาคม 2557 ฝ่ายบริหารงานโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการห้องเรียนพิเศษสำหรับในเช้าวันนี้ได้จัดให้นักเรียนร่วมพิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่แม่ตา หลังจากนั้นดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้พบนักเรียนพร้อมทั้งชี้แจงนโยบายการสอบคัดเลือก
สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ,ดร.จิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ชี้แจงข้อปฏิบ้ติในการทำแบบทดสอบ และแยกย้ายเข้าห้องสอบโดยมีครูผู้คุมสอบ นำนักเรียนเข้าห้องสอบ บรรยากาศการสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

นักเรียนที่ได้ความสามารถพิเศษให้มารับใบมอบตัว

จากเดิมวันที่ 8 เมษายน2557 เป็นวันที่ 2 เมษายน 2557

 

รายชื่อนักเรียนด้านความสามารถพิเศษ 

 ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 นักเรียนเฉลิมขวัญสตรีที่ได้สทธิ์ได้แผนและนักเรียนที่ใช้สิทธิ์สอบเข้าแผนให้มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัวในวันที่ 3 เมษายน 2557

 
 
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา
 
จ้างก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ 6 ชั้น
 
ดังเอกสารตามแนบ Download
 [ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโลกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS1-IS3) Independent Study Fair ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5 กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการศึกษา,ค้นคว้า,จัดทำและนำเสนอพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนกับเพื่อนๆ และระหว่างครูกับนักเรียน บรรยากาศของกิจกรรมเต็มเปี่ยมไปด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการศึกษาของรายวิชานี้เป็นอย่างดียิ่ง ขอบคุณคณะครูประจำวิชาทุกท่านที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ในครั้งนี้ ขอบใจนักเรียนทุกคนที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเชิงวิชาการอย่างสุดความสามารถ

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน โรงเรียนเฉลิมขวัญศตรี ได้จัดพิธีแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของนักเรียนมาตรฐานสากลจากสถาบัน YCT และ HSK นักเรียนเฉลิมขวัญสตรีสามารถสอบผ่านในแต่ละระดับคิดเป็นร้อย 80 ขึ้นไปทั้งสองสถาบัน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 67

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์


สมาชิกออนไลน์
เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้358
mod_vvisit_counterเมื่อวาน688
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4287
mod_vvisit_counterเดือนนี้33225
mod_vvisit_counterทั้งหมด1867606
QR Code