บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ      

 

 

ประชุมผู้ปกครอง "วันสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน"

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558

 

 


คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 ปีการศึกษา 2557 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุมศึกษา ปีการศึกษา 2558 มากที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีทุกคน
ประกาศการจ้างลูกจ้างชั่วคราวครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS รุ่น 55
ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
[กำหนดการ]  [HSK]  [YCT]
ประกาศ ลูกจ้างประจำพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุ
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีมีความประสงค์จะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ตามรายการ ดังนี้
 
 

ระบบศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชนฯ

 

 

[ภาพกิจกรรม]
    คณะครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ารับการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดทำคลังข้อสอบ ตามระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่่ 21 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เมื่อวันที่่ 22 มิถุนายน 2558
 

[ภาพกิจกรรม]
ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่่ 21 เรื่องกฏหมายใหม่ที่ครูต้องรู้และการใช้งาน Application Mobile เพื่อการเรียนการสอนโดย ดร.Antony Harfield จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยเครือข่ายการพัฒนาการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
 

[ภาพกิจกรรม]
  โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดสอนเสริมความรู้พื้นฐานภาษาจีนให้กับนักเรียนในโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

[ภาพกิจกรรม]
Miss Carlie Michelle Voigt (แก้วตา) นักเรียนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศแคนาดา จากสโมสรโรตารีนเรศวร ภาค 3360 โรตารีสากลและสโมสรโรตารีพิษณุโลก ภาค 3360 โรตารีสากลจังหวัดพิษณุโลก ศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี แก้วตาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยกับครูอัจฉรา นาคเมธี ครูประจำวิชาร้อยมาลัยกับเพื่อนนักเรียนไทยอย่างมีความสุขร้อยมาลัยด้วยความตั้งใจมีผลงานออกมาสวยงาม
 

[ภาพกิจกรรม]
นายสามารถ วนาธรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ และ นางสาวยุพิน แป้นแอ้น ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นวิทยากรในจัดโครงการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
 

[ภาพกิจกรรม]
เด็กหญิงปาลิตา ประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.8 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้าร่วมโครงการ House of knowledge ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง 16 มีนาคม-28 มีนาคม 2558 ได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับครอบครัวอุปถัมภ์ประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้รู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กล้าแสดงออกมาขึ้น
 

[ภาพกิจกรรม]
นางสาวทินมณี ฟองจางวาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้าร่วมโครงการ House of knowledge ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองลอนดอนและบอร์นมัท ประเทศอังกฤษ ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสถานที่สำคัญเช่น London Eye,Bigben, Buckingham Palace,Trafalgar Square,แฮร์รี่พอตเตอร์สตูดิโอ,มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด ได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับครอบครัวอุปถัมภ์ประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้สนุกมากได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ พบเพื่อนใหม่ รู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อาจจะไม่ถึงขั้นฟังรู้เรื่องทุกคำแต่เรารู้สึกได้เลยว่าการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของเราดีขึ้น ทำให้เราเป็นคนที่กล้าแสดงออกมาขึ้น
 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 120

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 135 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้800
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1093
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3769
mod_vvisit_counterเดือนนี้30002
mod_vvisit_counterทั้งหมด2544687
QR Code