บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ประกาศผลการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ
ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557

ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจำปี 2557

แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ผลการคัดเลือก Best Practice ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
[เคมี ม.ปลาย] [ชีววิทยา ม.ปลาย]  [ฟิสิกส์ ม.ปลาย]  [วิทย์ ม.ต้น]  [วิทย์ทั่วไป ม.ปลาย]

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 18 สิงหาคม 2557 ครูมาลินี นาทธนนันท์ หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะครูและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1-3 ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมโครงการศรีสุขนาฏกรรมลำนำน่าน ครั้งที่่ 5 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ ภายในงานมีกิจกรรม,การแสดง,นิทรรศการ,ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนนับว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่ 10-17 สิงหาคม 2557 ครูพีรดา บัวกลิ่น ครูชำนาญการพิศษหัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยนางสาวปวริศา อยู่คง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.8 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มข้นด้วยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติภาระงาน (Nihongo Intensive Camp) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศจำนวน 100 คน ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ The Japan Foundation, Bangkok กิจกรรมในค่ายนี้เป็นการเพิ่มทักษะให้นักเรียนเป็น Japanese Speaker ที่สามารถอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมทั้งมีทักษะการคิดวิเคราะห์สิ่งรอบตัว สื่อสารแสดงความคิดเห็นที่มีอยู่เป็นภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ชีวิตจริงไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในตำรานับว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีดีที่ไม่มีในห้องเรียน

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 15 สิงหาคม 2557 ศูนย์แนะแนวต้นแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนวเพื่อการเรียนต่อสายอาชีวศึกษาและการมีงานทำ ตามนโนบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2557 โดยกิจกรรมในภาคบ่ายวันที่่ 15 สิงหาคม 2557 ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด สพม.39 ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 19 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธันยมัย เซี่ยงว่อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2.9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันวาดภาพฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 19 สิงหาคม 2557 ครูฉวีวรรณ มากมี หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 ร่วมกับคณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 จัดกิจกรรมในคาบปกครองในเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนก่อนสอบและกิจกรรมตัดกระดาษสร้างสรรค์ ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 และนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1-3 ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนมอบช่อดอกไม้ ยินดีต้อนรับ Miss Erika Lukas นักเรียนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศเยรมนี และMiss Carlie Michelle Voigt นักเรียนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศแคนาดา จากสโมสรโรตารีนเรศวร ภาค 3360 โรตารีสากลและสโมสรโรตารีพิษณุโลก ภาค 3360 โรตารีสากลจังหวัดพิษณุโลก ได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557-กรกฎาคม 2558 ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่สู่รั้ว ฉ.ส.ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 


[ภาพกิจกรรม]
วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 ดร.ผกามาศ บุญเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำโครงร่างองค์กรโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 17 สิงหาคม 2557 นางสาวยุพิน แป้นแอ้น ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดการรู้เรื่องด้านคณิตศาสตร์ (PISA) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวการประเมินระดับชาติ (PISA) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ณ โรงแรมน่านเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 82

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 113 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้272
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1486
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7688
mod_vvisit_counterเดือนนี้40621
mod_vvisit_counterทั้งหมด2030534
Google Apps

กลุ่มสาระการเรียนรู้


วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แหล่งการศึกษาเรียนรู้เพิ่ม

QR Code