บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      

 
ติดต่อซื้อบัตรได้ที่่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โทร.055-258003 ต่อ 202 หรือติดต่อครูละไม มารศรี 089-6402254


โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคฤดูร้อน [เอกสาร 1]  [เอกสาร 2]
ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
หัวข้อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ทัศนศิลป์) สพม.39 พล.(กลุ่ม 1)
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup  

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 
สอบราคาจ้างเหมารถสำหรับกิจกรรมค่ายพักแรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมยุวกาชาดและเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๘ คัน ในวันที่ ๒๐-๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 
 

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ประกาศ | เอกสาร 

 


 

    ขอเชิญนักเรียนและครู-อาจารย์ทุกท่านของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ใช้งาน Google Apps for Education โดยบัญชีผู้ใช้จะอยู่ภายใต้โดเมน @chs.ac.th เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน เจ้าหน้าที่ และอาจารย์  Google Apps สามารถใช้บริการต่างๆของ Google เช่น Google Mail, Google Drive, Google  Calendar, Google  Site, Google+,Google Classroom และอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
 
 
 
สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง
 
สำหรับกิจกรรมคุณธรรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๒ คัน
 
ประกาศ | เอกสาร |รายละเอียด
 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 25 กันยายน 2557 ครูวนิดา ปานสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมชี้แจงสรุปผลงานการจัดการเรียนการสอนและกล่าวขอบคุณคณะครูทุกท่านผ่านทางหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้ร่วมกันทำงานเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตลอดมา และกล่าวให้กำลังใจแก่คณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและจัดการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้นไป ณ ห้องวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 25-26 กันยายน 2557 ครูสุนทรี เซี่ยงว่อง หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมห้องสมุดได้จัดกิจกรรม "อ่านสุขสันต์ วันปิดเทอม" ด้วยการให้นักเรียน ครูและบุคลากร ยืมหนังสือคนละ 5 เล่ม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านระหว่างปิดภาคเรียน กำหนดส่งคืนในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่่ 2 ณ ห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอขอบคุณงานห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนระหว่างปิดภาคเรียน

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 25 กันยายน 2557 คณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 ได้แสดงมุทิตาจิตแด่คณะครูที่จะเกษียณอายุราชการ โดยตัวแทนนักเรียนได้กราบอำลาและมอบพวงมาลัยแด่คุณครู นักเรียนทั้งหมดกราบขอบพระคุณคุณครู ตัวแทนนักเรียนกล่าวมุทิตาจิต ตัวแทนครูกล่าวแสดงความรู้สึก สร้างบรรยากาศความรักความผูกพันด้วยความเคารพยิ่งจากหัวใจศิษย์ทุกคน

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 24-26 กันยายน 2557 ครูรัตนา สุขาวห และครูภาณุพงศ์ ศรีสมบัติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (โครงการพัฒนาภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้าร่วมการสัมมนา ประชุม และนำเสนองานวิจัยระดับภูมิภาค คณะนักวิจัยจากประเทศเวียดนาม ไทย ลาว กัมพูชา และวิทยากรจากประเทศฝรั่งเศส จัดโดยศูนย์ภาษาฝรั่งเศสภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/องค์กรนานาชาติผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส ณ เมือง Nha Tranng ประเทศเวียดนาม

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 93

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 84 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้651
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1785
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8357
mod_vvisit_counterเดือนนี้45456
mod_vvisit_counterทั้งหมด2175239
QR Code