บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      

 

ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจำปี 2557

แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(สำหรับนักเรียน ม.6)

 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557 


 แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ สอวน. 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 
สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง
 
สำหรับกิจกรรมคุณธรรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๒ คัน
 
ประกาศ | เอกสาร |รายละเอียด
 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 25 กันยายน 2557 ครูวนิดา ปานสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมชี้แจงสรุปผลงานการจัดการเรียนการสอนและกล่าวขอบคุณคณะครูทุกท่านผ่านทางหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้ร่วมกันทำงานเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตลอดมา และกล่าวให้กำลังใจแก่คณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและจัดการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้นไป ณ ห้องวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 25-26 กันยายน 2557 ครูสุนทรี เซี่ยงว่อง หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมห้องสมุดได้จัดกิจกรรม "อ่านสุขสันต์ วันปิดเทอม" ด้วยการให้นักเรียน ครูและบุคลากร ยืมหนังสือคนละ 5 เล่ม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านระหว่างปิดภาคเรียน กำหนดส่งคืนในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่่ 2 ณ ห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอขอบคุณงานห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนระหว่างปิดภาคเรียน

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 25 กันยายน 2557 คณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 ได้แสดงมุทิตาจิตแด่คณะครูที่จะเกษียณอายุราชการ โดยตัวแทนนักเรียนได้กราบอำลาและมอบพวงมาลัยแด่คุณครู นักเรียนทั้งหมดกราบขอบพระคุณคุณครู ตัวแทนนักเรียนกล่าวมุทิตาจิต ตัวแทนครูกล่าวแสดงความรู้สึก สร้างบรรยากาศความรักความผูกพันด้วยความเคารพยิ่งจากหัวใจศิษย์ทุกคน

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 24-26 กันยายน 2557 ครูรัตนา สุขาวห และครูภาณุพงศ์ ศรีสมบัติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (โครงการพัฒนาภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้าร่วมการสัมมนา ประชุม และนำเสนองานวิจัยระดับภูมิภาค คณะนักวิจัยจากประเทศเวียดนาม ไทย ลาว กัมพูชา และวิทยากรจากประเทศฝรั่งเศส จัดโดยศูนย์ภาษาฝรั่งเศสภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/องค์กรนานาชาติผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส ณ เมือง Nha Tranng ประเทศเวียดนาม

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 24 กันยายน 2557 คณะครูกลุ่มงานบุคลากรร่วมกับคณะครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4 ภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 23-24 กันยายน 2557 คณะครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่จะเกษียณอายุราชการจำนวน 8 ท่าน ครูวนิดา ปานสมบัติ,ครูเบญจวรรณ อินชัยวงศ์,ครูอรวรรณ ทะกอง,ครูวิลาวรรณ มีสุขโข,ครูชวนพิศ เสมาทอง,ครูวิชุดา ภวภูริพันธ์,ครูกรองทิพย์ กฤชทับทอง,และครูปาณัสม์กานต์ กนกพิทยาทร ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2557 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ,นมัสการพระแก้วมรกต วัดพระแก้ว,นมัสการพระวัดพนัญเชิง,วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,นมัสการพระวัดไขโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง กิจกรรมครั้งนี้คณะครูทุกท่านมีความสุขและอิ่มบุญกันทั่วหน้า

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 22 กันยายน 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกันจัดกิจกรรม "พี่ๆ น้องๆ ภาษาไทยผูกใจไว้ด้วยกัน" เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ครูชวนพิศ เสมาทอง "พี่แดง" ของน้องๆ ภาษาไทยในวันเกษียณอายุราชการ ด้วยกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันสังสรรค์ ณ ห้องอาหารครัว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่่ 22 กันยายน 2557 คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 ร่วมกับครูวราภรณ์ น้อยวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 93

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1111
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1490
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5492
mod_vvisit_counterเดือนนี้2601
mod_vvisit_counterทั้งหมด2075579
QR Code