บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ประกาศผลการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ
ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557

ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจำปี 2557

แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ผลการคัดเลือก Best Practice ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
[เคมี ม.ปลาย] [ชีววิทยา ม.ปลาย]  [ฟิสิกส์ ม.ปลาย]  [วิทย์ ม.ต้น]  [วิทย์ทั่วไป ม.ปลาย]

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
วันเสาร์ที่่ 30 สิงหาคม 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูวันชัย ยมมา,ครูวารุณี รัตนะ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูอรุณี จันทร์จำเนียร,ครูสายชล วนาธรัตน์ เข้าร่วมประชุมเตรียมการใช้ "สะเต็มศึกษา" และ PISA-Liked เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ณ โรงแรมน่านเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ครูจันทิมา ประสงค์มณี  ครู โครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น หัวข้อ “อาหารญี่ปุ่นในอาเซียน” ในโครงการเปิดโลกภาษา ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวภัทรชนก ธีระการณ์ และ นางสาวนวพร จันทร์เหยี่ยว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.8  ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ได้ฝึกซ้อม สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอด

 


[ภาพกิจกรรม]
คณะครูกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2.1,2.3,2.5,2.11จำนวน 200 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ณ ตลาดร้อยปีสามชุก สวนสัตว์น้ำบึงฉวากและสวนนกชัยนาท กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะครูที่ปรึกษาทุกท่านที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ครูอรรถพร เอี่ยมละออ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย,รางวัลชมเชยการแข่งขันขับร้องเพลงอาเซียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ได้ฝึกซ้อมและให้กำลังใจนักเรียนมาโดยตลอด

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ครูสุภาวดี สุขกมลธรรม ครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ในงานเปิดโลกภาษา ครั้งที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ"ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสใน อาเซียน 10 ประเทศ"  นักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนได้แก่ นางสาวนิรมล สุวรรณกาฬ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6.8 และนางสาวนภัสชยา จุ้ยสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.9  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 คณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ครูรัตนา สุขาวห หัวหน้าโครงการฯและครูภาณุพงศ์ ศรีสมบัติ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้รับรางวัลดังนี้ นางสาวภัทรานิษฐ์ บัวบาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพ และนางสาวใบบุญ ภู่ทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส จากโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศ ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณคณะครูที่ฝึกซ้อม,สนับสนุน ให้กำลังใจนักเรียนมาโดยตลอด

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเขตภาคเหนือตอนล่าง ดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่างครั้งที่ 6 พิธีเปิดโดยนายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่นด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนรวมทั้งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนระหว่างโรงเรียนมีโรงเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม,โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี,จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนอุดมดรุณี,โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา,โรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี,โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมและจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนจ่านกร้องและโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กิจกรรมการแข่งขันมี 7 รายการได้แก่ การแข่งขันเปิดพจนานุกรม,เขียนตามคำบอก,คัดตัวอักษร,กล่าวสุนทรพจน์,อ่านออกเสียง,เล่าเรื่องจากภาพและร้องเพลง สำหรับผลการแข่งขันจะรายงานให้ทราบต่อไป ขอบคุณคณาจารย์ชาวญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยนเรศวร,คณะครูที่ร่วมเป็นคณะกรรมการและขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสุดความสามารถ,ขอบคุณประชาสัมพันธ์จากสื่อต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาทำข่าว
       

 


[ภาพกิจรรม]
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสมิตานัน ธเนศราภา และเด็กหญิงบริฏา จำลองราษฎร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 โดยมีครูยุพิน แป้นแอ้น เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น. สมาชิกชมรมร่มสัตบรรณ ครูเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก (อดีตผู้อำนวยการ ข้าราชการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี) ร่วมกันจัดกิจกรรม"รับน้องใหม่วัยเกษียณ" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามมอบความรัก ความผูกพันแก่คณะครูที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่่ 30 กันยายน 2557 ได้รับเกียรติจาก ผอ.ถนัด มุกดาลอย,ผอ.ประสพศรี เตมียบุตร,ผอ.เพ็ญศรี พืชพันธุ์,ครูบุญสม กันแตง ครูอาวุโส พร้อมด้วยคณะครูชมรมร่มสัตบรรณ ครูเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก กิจกรรม ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กิจกรรมประกอบด้วย พิธิกล่าวต้อนรับน้องใหม่วัยเกษียณ โดย รองฯสมศักดิ์ พุ่มสลุด ประธานชมรมร่มสัตบรรณฯ พิธีผูกข้อมือน้องใหม่วัยเกษียณ ได้รับเกียรติจาก ผอ.ถนัด มุกดาลอย กล่าวอำนวยพรและเป็นประธานในการผูกข้อมือ,อวยพรวันเกิดแก่สมาชิกชมรมฯ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ได้รับเกียรติจาก ผอ.ประสพศรี เตมียบุตร ให้เกียรติกล่าวอำนวยพรวันเกิดแก่คณะครู มอบช่อดอกไม้,มอบของขวัญ สังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกันด้วยบรรยากาศสุข สดใสอบอวลไปด้วยความรัก ความผูกพันตลอดงาน

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 86

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 100 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1092
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1517
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2609
mod_vvisit_counterเดือนนี้2609
mod_vvisit_counterทั้งหมด2035502
Google Apps

กลุ่มสาระการเรียนรู้


วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แหล่งการศึกษาเรียนรู้เพิ่ม

QR Code