บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ      

 

 

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558

 

 


 เอกสารประกอบการอบรมฯ วันที่ 23 สิงหาคม 2558
[Sar]  [ID Plan1]  [ID Plan2]  [ปก]
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS รุ่น 55
ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
[กำหนดการ]  [HSK]  [YCT]
ประกาศ ลูกจ้างประจำพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุ
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
    คณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนโครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นด้วยกิจกรรม 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานทำข้าวห่อสาหร่ายและข้าวปั้น ฐานการทำทะโกะยะกิ(ขนมครกญี่ปุ่น) ฐานการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น ฐานห่อผ้าแบบญี่ปุ่น ฐานการเขียนตัวอักษรด้วยพู่กันและฐานการแต่งกายชุดยูกะตะ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

[ภาพกิจกรรม]
          คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนเข้ารับการอบรมค่ายฟิสิกส์นานาชาติ และศึกษาดูงานการแข่งขันฟิสิกส์นานาชาติ ครั้งที่่ 28 ระหว่างวันที่่ 27 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 

[ภาพกิจกรรม]
   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษา อำเภอเดิมบางนางบวด จังหวัดสุพรรณบุรี และศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี
 
 [ภาพกิจกรรม]
          วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาร่วมกับกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558 "สรัสวดีเกม ครั้งที่่ 42" โดยแบ่งเป็น 6 คณะสีประกอบด้วยคณะสีฟ้า คณะสีชมพู คณะสีเขียว คณะสีแสด คณะสีเหลือง คณะสีม่วง ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

[ภาพกิจกรรม]
          งานกิจกรรมเนตรนารี กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำสมาชิกเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 จำนวน 2 กองประกอบด้วยสมาชิก 90 คน พร้อมด้วยคณะผู้กำกับเนตรนารี ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
 

[ภาพกิจกรรม]
ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรและนักเรียนกล่าวต้อนรับ Miss Franke "Lea" ชื่อไทย "ลีอา" นักเรียนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากโครงการ YFU ประเทศเยอรมนี มาศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นเวลา 1 ปี โดยมีครอบครัวอุปถัมภ์ได้แก่ คุณนิตรพิบูล ปลั่งศรีรัตน์,คุณอุไรริษา ปลั่งศรีรัตน์ "ร้านฮะเช่งหลี" ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงนภสร แสงสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3.11 ในโอกาสนี้พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรี ยินดีต้อนรับ"ลีอา"เป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวของเรา
  
 
[ภาพกิจกรรม]
ดร.จิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะครู เรื่องการทบทวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีมีความประสงค์จะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ตามรายการ ดังนี้
 
 

ระบบศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชนฯ

 

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 120

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้589
mod_vvisit_counterเมื่อวาน768
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7018
mod_vvisit_counterเดือนนี้27252
mod_vvisit_counterทั้งหมด2573050
QR Code