บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ      

  โครงการส่งเสริมนักเรียน ครูศึกษาดูงานต่างประเทศและเข้าค่ายภาษาอังกฤษ [เอกสาร1] [เอกสาร2]
โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคฤดูร้อน [เอกสาร 1]  [เอกสาร 2]
ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
หัวข้อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ทัศนศิลป์) สพม.39 พล.(กลุ่ม 1)
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup  

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
  วันที่่ 16 ธันวาคม 2557 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชน ไดัจัดการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาหลายประเภทและทรงเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่่ 4 ในการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค.ทรงชนะเลิศ สำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในวันนี้ได้แบ่งเป็น 6 คณะสีแข่งขันกีฬาดังนี้ การแข่งขันเต้นแอโรบิค ชักกะเย่อ แชร์บอล กระโดดเชือก วิ่งผลัดลูกโป่ง ฮูลาฮูบ วิ่งวิบาก ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 15 ธันวาคม 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กล่าวอวยพรและให้กำลังใจแก่ตัวแทนนักเรียนที่จะเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ จังหวัดแพร่ ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
         

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 12 ธันวาคม 2557 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับสโมสรโรตารี่พิษณุโลก โดยนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวแคนาดา ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เพื่อหาเงินร่วมสมทบทุน Terry Fox มอบเงินบริจาคให้กับสถาบันมะเร็ง กิจกรรมประกอบด้วย การรับบริจาคเงินและเดินวิ่งเพื่อรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็ง จุดเริ่มต้นที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี วิ่งข้ามสะพานนเรศวรไปตามลำน้ำน่านผ่านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และเลี้ยวข้ามสะพานเอกาทศรถ เข้าสู่สนามโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นอันสิ้นสุด กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดียิ่ง

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 12 ธันวาคม 2557 สโมสรโรตารีไลออนส์พิษณุโลก ภาค 310 เอ 2 ได้จัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทานเล่ม 38 ได้รับเกียรติจากนายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ หนังสือสารานุกรมให้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 12 ธันวาคม 2557 งานอนามัยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของครู บุคลากรให้สมบูรณ์แข็งแรงส่งผลให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
  วันที่่ 30 พฤศจิกายน 2557 นางสาวภัทรานิษฐ์ บัวบาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5.9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลชมเชยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดให้ จัดขึ้นโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ในนามของคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสทุกท่าน และผู้ปกครองที่ส่งเสริมเป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอด

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 30 พฤศจิกายน 2557 นางสาวนภัสสร บงสูงเนิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5.9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลชมเชยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันการเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส จัดขึ้นโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ในนามของคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสทุกท่าน และผู้ปกครองที่ส่งเสริมเป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอด

 


[ภาพกิจกรรม]
          วันที่่ 5 ธันวาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]      
วันที่่ 5 ธันวาคม 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในนามของคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 95

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้24
mod_vvisit_counterเมื่อวาน480
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้24
mod_vvisit_counterเดือนนี้39695
mod_vvisit_counterทั้งหมด2231282
QR Code