บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ      

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ระชาสัมพันธ์นักเรียนที่จะสมัครโครงการ AFS รีบสมัครด่วนก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ปรับสภาพนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2558
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม. 1 และ ม.4

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน(สำรองรอบที่ 3) เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1
[ประกาศ]  [รายชื่อ]
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่องผลการพิจารณารับนักเรียนย้าย
กำหนดการรับหนังสือเรียนฟรี
ประกาศผลการสอบความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2558
[ประกาศ]  [รายชื่อ]  [ข้อปฏิบัติ]  [สัญญา]
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


ขอประชาสัมพันธ์เชิญขวนคณะครู บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานสวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมใจกตัญญู...วันสงกรานต์ กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่่ 10 เมษายน 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ บริเวณลานพิกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย

 ประกาศ  |  เอกสารสอบราคา | คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์

 
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา
 
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 
รายละเอียดการรับเอกสาร ตามเอกสารที่แนบไว้ ดังนี้
 
 


[ภาพกิจกรรม]
   วันที่่ 3 มีนาคม 2558 ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
      คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับทีมระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่่ 64 ระหว่างวันที่่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ขอขอบคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อม,ผู้ปกครอง,และทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอด ขอบใจนักเรียนทุกคนที่มุ่งมั่นทำหน้าที่จนสามารถนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในครั้งนี้

 


[ภาพกิจกรรม]
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Science Math and Technology Camp สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMAT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6,2.7 โดยมีคณะครูต่างชาติ Miss.Leah Doysabas,Mrs.Bevely Taycay เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง ขอบคุณคณะครูทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program(IEP) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMAT) พร้อมกับส่วนกลาง บรรยากาศการสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

 


[ภาพกิจกรรม]
วันเสาร์ที่่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ครูวราภรณ์ น้อยวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ โดยการนำนักเรียนนั่งรถรางชมเมืองพิษณุโลก พร้อมฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว,สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของเมืองพิษณุโลก สำหรับวันนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6 เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ,ให้ร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสนุกสนาน

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Science Math and Technology Camp สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMAT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.6,1.7 โดยมีคณะครูต่างชาติ Miss.Leah Doysabas,Mrs.Bevely Taycay เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง ขอบคุณคณะครูทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 107

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 65 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้270
mod_vvisit_counterเมื่อวาน961
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2250
mod_vvisit_counterเดือนนี้32432
mod_vvisit_counterทั้งหมด2480865
QR Code