บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ 
ครูสรัญญา เหมพิจิตร        

  
ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6
[ผลสอบ 5 วิชา]  [วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [สังคมศึกษา]  [ภาษาไทย]  [ภาษาอังกฤษ]  [รวม 5 วิชา]
ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนและนักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงสุด 10 อันดับทุกรายการ/กำหนดมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาวันอังคารที่่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 หลังพิธีเคารพธงชาติ รายงานตัวเวลา 07.00-07.30 น. บริเวณโรงอาหาร
กำหนดการจำหน่ายคู่มือสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ณ ห้องวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กำหนดการปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 [ม.1]  [ม.4]
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2558
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
   ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบยอดเยี่ยม 10 อันดับทั้ง 5 รายวิชาและคะแนนรวมสูงสุด จากการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนโรงเรียนที่นักเรียนมีผลการทดสอบยอดเยี่ยม ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทุกคน

 


[ภาพกิจกรรม]
   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทีมแอโรบิค ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการเข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิค ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่่ 64 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ขอขอบคุณครูสุวัฒน์ ศรีทอง,ครูฉวีวรรณ มากมี,ครูละไม มารศรี ผู้ฝึกซ้อมและคณะครูทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอด จนสามารถนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในครั้งนี้

 


[ภาพกิจกรรม]
คณะครูโครงการ Intensive English Program(IEP) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมบูรณาการค่ายคุณธรรม จริยธรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 ระหว่างวันที่่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดนครราชสีมา 

 


[ภาพกิจกรรม]
  วันที่่่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานการประชุมภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
      วันที่่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ ได้รางวัลระดับเหรียญทองทั้งหมด 16 เหรียญทอง แบ่งเป็น ระดับเหรียญทองชนะเลิศ 2 รายการ,ระดับเหรียญทอง 14 รายการ ,เหรียญเงิน 3 รายการ และเกียรติบัตรเข้าร่วม 3 รายการ จากการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่่ 64 ระหว่างวันที่่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคนขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อม ผู้ปกครอง ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอด ขอขอบใจนักเรียทุกคนที่ได้ตั้งใจ มุ่งมั่นฝึกซ้อมจนนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในครั้งนี้ เป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจร่วมกันของพวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีทุกคน

 


[ภาพกิจกรรม]
        ครูวิมลรัตน์ หาญณรงค์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และครูยุพิน แป้นแอ้น ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฎิบัติการครูผู้นำสะเต็มศึกษา สังกัด สช. ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมจัสมิน แกรนด์เรสซิเด้นท์ พระราม 4 กรุงเทพฯ

 


[ภาพกิจกรรม]
        คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program(EP) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนในโครงการ EP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 ศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ ณ NAN HUA School ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2558

 


[ภาพกิจกรรม]
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญญรัตน์ พลอยงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2.3 ชนะเลิศ เหรียญทองระดับชาติ จากการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่่ 64 ระหว่างวันที่่ 17-19 ณ อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีครูศศิธร นาคปี่ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอขอบคุณคณะครูทุกท่าน ผู้ปกครองที่เป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอดจนสามารถนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในครั้งนี้

 


[ภาพกิจกรรม]
    คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับนายวรายุทธ ขวัญอยู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5.11 ชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีครูศศิธร นักปี่ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจแก่พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอขอบคุณคณะครูทุกท่าน ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอด

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 106

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้120
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1518
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้11188
mod_vvisit_counterเดือนนี้120
mod_vvisit_counterทั้งหมด2322341
QR Code