บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      

  โครงการส่งเสริมนักเรียน ครูศึกษาดูงานต่างประเทศและเข้าค่ายภาษาอังกฤษ [เอกสาร1] [เอกสาร2]
โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคฤดูร้อน [เอกสาร 1]  [เอกสาร 2]
ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
หัวข้อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ทัศนศิลป์) สพม.39 พล.(กลุ่ม 1)
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup  

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 17 สิงหาคม 2557 นางสาวยุพิน แป้นแอ้น ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดการรู้เรื่องด้านคณิตศาสตร์ (PISA) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวการประเมินระดับชาติ (PISA) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ณ โรงแรมน่านเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
วันเสาร์ที่่ 16 สิงหาคม 2557 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดอบรมเพื่อเตรียมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานสภายุโรป DELF SCOLAIRE A1 สำหรับนักเรียนห้องเรียนสองภาษาไทย-ฝรั่งเศสและนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ โดยมีนายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานการอบรม ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 15-17 สิงหาคม 2557 ครูกอบแก้ว ยลพันธุ์ หัวหน้าโครงการ Intensive English Program(IEP) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรม กิจกรรม ENG-SCI-MATH CAMP PLUS ECO FIELD TRIP สำหรับนักเรียนในโครงการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4-5 เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน,สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสรุปความคิดและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนสื่อความ,มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม English–Science–Math Camp ณ รัตนะปุระ บีชรีสอร์ท จันทบุรี กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านสำหรับกิจกรรมที่สร้างสรรค์,คณะครูที่ช่วยดูแลนักเรียนและขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรม

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่่ 15 สิงหาคม 2557 นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนวเพื่อการเรียนต่อสายอาชีวศึกษาและการมีงานทำ ตามนโนบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นโดยศูนย์แนะแนวต้นแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่่ 15-16 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุวพัชร์ รุงสว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6.8 ปีการศึกษา 2556 สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง คณะนิติศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่่ 1 ได้รับการประกาศเกียรติคุณและคำชื่นชมจากอธิการบดีพร้อมรับมอบหนังสือกฎหมายเป็นของขวัญ เมื่อวันที่่ 9 สิงหาคม 2557 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีทุกคนและขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นจนสำเร็จการศึกษาดังที่หวัง

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่่ 15 สิงหาคม 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นโดยคณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำหรับกิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วย การวาดภาพจีน การขับร้องเพลงจีน การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การคัดลายมือภาษาจีนและการประกอบอาหารจีน โดยมีคนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก,จากโรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมการแข่งขัน ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ทำให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 14 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับครูสุรางค์ ประทุมโทน ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และครูวิมลรัตน์ หาญณรงค์ ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับดีเยี่ยม จากการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่่ดี (Best Practice) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาเคมี ม.ปลาย และสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ปลาย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 13-15 สิงหาคม 2557 ครูอรวรรณ ทะกอง หัวหน้าโครงการ English Program โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมนำเสนอนิทรรศการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ นำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโครงการ EP โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีพิธีเปิดการจัดงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณฺ์ ให้เกียรติเป็นประธานและเยี่ยมชมนิทรรศการ นักเรียน EP เฉลิมขวัญสตรี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการ คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก ทำให้บูธของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้สร้างสีสันและบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยผู้คนที่มาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 14 สิงหาคม 2557 ครูวารุณี รัตนะ ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 "โลกทั้งระบบ" ได้เชิญ ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร มาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3.6,3.7 เรื่องระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการจัดทำโครงงาน ณ ห้องโสตฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 12 จาก 93

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 76 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1400
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1863
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5061
mod_vvisit_counterเดือนนี้53545
mod_vvisit_counterทั้งหมด2183328
QR Code