บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ประกาศผลการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ
ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557

ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจำปี 2557

แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ผลการคัดเลือก Best Practice ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
[เคมี ม.ปลาย] [ชีววิทยา ม.ปลาย]  [ฟิสิกส์ ม.ปลาย]  [วิทย์ ม.ต้น]  [วิทย์ทั่วไป ม.ปลาย]

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 16 มิถุนายน 2557 นายสมศักดิ์ คำทองคง สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า มอบหนังสือ "เฉลิมขวัญฯ ระลึก" ให้แก่ ดร.ผกามาศ บุญเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและครูอรวรรณ ทะกอง หัวหน้าโครงการ English Program (EP) โดยมีนายลิขิต พุ่มอยู่ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนฉลิมขวัญสตรี เป็นติดต่อประสานการมอบหนังสือครั้งนี้ หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นตั้งแต่ปี 2482 สมัยคุณครูสังวาลย์ ศูขโรจน์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี หนังสือเฉลิมขวัญฯ ระลึกเล่มนี้จะเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเฉลิมขวัญสตรีศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีต่อไป

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 5 มิถุนายน 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5.3 เข้าร่วมนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่่ 5-6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผลการแข่งขันทีมนักเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในนามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้และขอขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ ให้กำลังนักเรียนมาโดยตลอด

 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 16 มิถุนายน 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากช่อง 9 ที่มาบันทึกเทปศูนย์แนะแนวต้นแบบ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพิ่มสัดส่วนเรียนต่อสายอาชีพ โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับนักเรียน เช่น ศูนย์สาธิตการขาย(คหกรรม) งานผ้า งานประดิษฐ์ งานอาหาร การจัดสวนแก้ว งานเกษตร สำหรับการบันทึกเทปในวันนี้จะนำออกอากาศรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ทางช่อง 9 วันอังคารที่่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 14.05-14.50 น.
 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 15 มิถุนายน 2557 คณะครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้รับการคัดเลือกรับโล่ประกาศเกียรติคุณ "หนึ่งครูดีเป็นศรีแผ่นดิน" ประจำปี 2557 จำนวน 3 ท่านได้แก่ครูกอบแก้ว ยลพันธุ์,ครูผกามาศ บุญเผือก และครูปรางค์ทอง แทบศรี จากองค์ประธาน หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ณ ศาลามหามงคลสโมสรข้าราชบริพาร กรุงเทพฯ ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้
 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 13 มิถุนายน 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉลิมขวัญสตรี เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาวอิสยาพร วุ่นดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4.5 โครงการห้องเรียนสองภาษา(ไทย-ฝรั่งเศส) ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้และขอขอบคุณคณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสทุกท่านที่ได้เป็นกำลังใจสำคัญให้กับนักเรียนมาโดยตลอด 

 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 13 มิถุนายน 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา(ไทย-ฝรั่งเศส)และนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส ที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 และ A2
 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 12 มิถุนายน 2557 ครูสุนทรี เซี่ยงว่อง หัวหน้างานห้องสมุดพร้อมด้วยบุคลากรงานห้องสมุดและนักเรียนชุมนุมห้องสมุด ร่วมกันเลือกซื้อหนังสือเพื่อไว้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 12 มิถุนายน 2557 ครูวรรณภา พานิช หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5 พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5 ร่วมกับงานแนะแนวโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน โดยนิสิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สาขาธุรกิจการบิน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าพร้อมคณะได้มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อ ต่อไป

 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 11 มิถุนายน 2557 ครูวันเพ็ญ ตาริยะ หัวหน้างานกิจกรรมเนตรนารี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับคณะผู้กำกับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้จัดพิธีเปิดกองประจำภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมีนายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกอง หลังจากเสร็จพิธีได้ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมต่อไป
 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 12 จาก 82

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 151 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1351
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1568
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7281
mod_vvisit_counterเดือนนี้40214
mod_vvisit_counterทั้งหมด2030127
Google Apps

กลุ่มสาระการเรียนรู้


วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แหล่งการศึกษาเรียนรู้เพิ่ม

QR Code