บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2557 จากงบประมาณรายได้ของโรงเรียน เพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปฏิบัติหน้าที่ คือ
ครูสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น  1  อัตรา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ICT (คอมพิวเตอร์)  1  อัตรา
เอกสารแนบ 1  เอกสารแนบ 2

ประกาศผลการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ
ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557

ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจำปี 2557

แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ผลการคัดเลือก Best Practice ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
[เคมี ม.ปลาย] [ชีววิทยา ม.ปลาย]  [ฟิสิกส์ ม.ปลาย]  [วิทย์ ม.ต้น]  [วิทย์ทั่วไป ม.ปลาย]

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา
 
จ้างก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ 6 ชั้น
 
ดังเอกสารตามแนบ Download
 [ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโลกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS1-IS3) Independent Study Fair ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5 กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการศึกษา,ค้นคว้า,จัดทำและนำเสนอพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนกับเพื่อนๆ และระหว่างครูกับนักเรียน บรรยากาศของกิจกรรมเต็มเปี่ยมไปด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการศึกษาของรายวิชานี้เป็นอย่างดียิ่ง ขอบคุณคณะครูประจำวิชาทุกท่านที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ในครั้งนี้ ขอบใจนักเรียนทุกคนที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเชิงวิชาการอย่างสุดความสามารถ

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน โรงเรียนเฉลิมขวัญศตรี ได้จัดพิธีแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของนักเรียนมาตรฐานสากลจากสถาบัน YCT และ HSK นักเรียนเฉลิมขวัญสตรีสามารถสอบผ่านในแต่ละระดับคิดเป็นร้อย 80 ขึ้นไปทั้งสองสถาบัน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

 


[ภาพกิจกรรม]
ขอแสดงความยินดีกับ นางแสงเทียน เพ็งคุ้ม ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง OBEC AWARD ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานี พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

 

[ภาพกิจกรรม]
ขอแสดงความยินดีกับ นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง OBEC AWARD ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานี พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้
 


[ภาพกิจกรรม]
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยุพิน แป้นแอ้น ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง OBEC AWARD ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานี พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยครูเรณู ศรีวัฒนสมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับคณะครูได้จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีครูยุพิน แป้นแอ้น,ครูเมตตา บุญประสพ,ครูสรารีวรรณ ภู่แขวงแสง เป็นครูผู้สอน และการนำเสนอผลงานหนังสือเล่มเล็ก ผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยครูรัชนีวรรณ กาญจนันท์ และครูปรางค์ทอง แทบศรี เป็นครูผู้สอน การนำเสนอโครงงานในวันนี้นักเรียนทุกกลุ่มมีวิธีการนำเสนอที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ ทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นที่สนใจของนักเรียนและคณะครูที่มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตวป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรครั้งนี้ประกอบด้วยการศึกษาสภาพป่า,ระบบนิเวศวิทยา,แหล่งเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ผช.วนิดา ปานสมบัติ ครูกอบแก้ว ยลพันธุ์ หัวหน้าโครงการ IEP (Intensive English Program) พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนในโครงการ IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการมอบสิ่งของเครื่องใช้ในการเรียนการสอน,จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านใหม่สันติ ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย,ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมเรียนรู้การชงชาการปลูกชาและชิมชาบนดอยแม่สลอง,ทำบุญไหว้พระสักการะพระธาตุผาเงา,สักการะพระธาตุจอมกิตติ,ศีกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมครั้งนี้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการทำกิจกรรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริงอย่างมีความสุข

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 12 จาก 78

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1463
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1540
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5766
mod_vvisit_counterเดือนนี้50471
mod_vvisit_counterทั้งหมด1989535
Google Apps

กลุ่มสาระการเรียนรู้


วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แหล่งการศึกษาเรียนรู้เพิ่ม

QR Code