บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ 
ครูสรัญญา เหมพิจิตร        

  
ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6
[ผลสอบ 5 วิชา]  [วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [สังคมศึกษา]  [ภาษาไทย]  [ภาษาอังกฤษ]  [รวม 5 วิชา]
ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนและนักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงสุด 10 อันดับทุกรายการ/กำหนดมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาวันอังคารที่่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 หลังพิธีเคารพธงชาติ รายงานตัวเวลา 07.00-07.30 น. บริเวณโรงอาหาร
กำหนดการจำหน่ายคู่มือสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ณ ห้องวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กำหนดการปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 [ม.1]  [ม.4]
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2558
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่่ 28 พฤศจิกายน 2557 ครูนงพร เตชนราเดช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสพิษณุโลก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติมูลนิธิเอเอฟเอส โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมชวนน้องท่องโลกภาษา ด้วยสอนภาษาอังกฤษให้น้อง กิจกรรมนันทนาการ เกมพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดคลองตาล ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง เพื่อแสดงความชื่นชมและเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จะได้รับเหรียญนักเรียนตัวอย่างพร้อมเกียรติบัตร ในนามของคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

 


[ภาพกิจกรรม]
  นางสาววราภรณ์ ตระกูลเดิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ The Friendship Bridge between Japan & Thailand of 2014 ของสมาคม The Japan Thailand Educational Exchange Society เป็น 1 ในจำนวนนักเรียนภาคเหนือ 3 คน ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2557 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น กิจกรรมที่ทำในระหว่างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ การเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมศึกษา 4 แห่ง แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม โดยกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นและแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วิถีชีวิตชาวญี่ปุ่นโดยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่จะส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนสู่เวทีโลกต่อไป   

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 25 พฤศจิกายน 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดกิจกรรมรู้รักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงละคร แข่งขันเล่านิทานคุณธรรม การแสดงเพลงพื้นบ้าน การขับร้องเพลงในวรรณคดี การประกวดการแต่งกายของคณะครู"หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าไทย" กิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดียิ่ง
         

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคเหนือตอนล่าง (กลุ่มโรงเรียนสมาชิกฯ ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานป้าย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์,ดร.จิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่ศพทหารกล้า ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ ฮ.ตก จังหวัดพะเยา ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในนามของคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดขึ้งมายังครอบครัวทหารกล้าทุกนาย

 


[ภาพกิจกรรม]
   ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศจี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5.3 ได้รับรางวัลชมเชย และเด็กหญิงนันทัชพร สุโขดมโชติ ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ จากการเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่่ 11 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่่่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 โดยมีครูจันทนา ศิลปศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมด้วยครูพรพิมล สาริการินทร์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในนามของคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกท่านที่เป็นกำลังใจ ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนมาโดยตลอด

 

 
[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 24 พฤศจิกายน 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในนามของคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

 
 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 12 จาก 106

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้11
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1577
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7945
mod_vvisit_counterเดือนนี้45741
mod_vvisit_counterทั้งหมด2320714
QR Code