บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ 
ครูสรัญญา เหมพิจิตร        

  
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 [ม.1]  [ม.4]
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2558
การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6
[ประกาศ]  [ใบสมัคร]  [เอกสาร1]  [เอกสาร2]
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 11 กันยายน 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานการประชุมคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานปกครอง,ดูแลนักเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 10 กันยายน 2557 คณะนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการป้องกันตัวให้กับสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1-3 ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 21 สิงหาคม 2557 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชน,คณะครู บุคลากร นักเรียน,คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับคุณยายถนัด มุกดาลอย (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี),ชมรมกระบองจังหวัดพิษณุโลกและผู้มีจิตศรัทธา จัดกิจกรรมแบ่งปันความรักปี 2557 โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร ครื่องดื่ม ไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งกะเฉอ อำเภอนครไทย จัหวัดพิษณุโลก ขอร่วมอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่ 10 กันยายน 2557 ทีมบาสเกตบอลหญิง ฉ.ส. ลงสนามรอบแรกพบกับทีม ร.ร.ผดุงราษฎร์ ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก ผลการแข่งขันทีม ฉ.ส. ชนะไป 33 ต่อ 10 คะแนน ขอขอบคุณครูกีรติกาญจน์ ไชย์หิรัญญากร ครูผู้ฝึกซ้อม และคณะครูทุกท่าน นักเรียนทุกคนที่ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ถึงขอบสนาม
 

 


[ภาพกิจกรรม]

ครูเนาวรัตน์ ประสงค์ ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลชุดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-!2 กันยายน 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 9 กันยายน 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานการประชุมคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานปกครอง,ดูแลนักเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 9 กันยายน 2557 ครูวนิดา ปานสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ,ดร.ผกามาศ บุญเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ได้เชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม วางแผนเตรียมความพร้อมรับการประเมิน OBECQA ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 5 กันยายน 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกันจัดกิจกรรม Congratulations on your retirement! เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูอรวรรณ ทะกอง หัวหน้าโครงการ English Program(EP) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้องอาหารเรือนรสริน อ.เมือง จ.พิษณุโลก บรรยากาศในค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยสายใยสัมพันที่จะไม่มีวันเลือนหายจากใจพี่น้องภาษาต่างประเทศ "We wish you lots of happiness in the years ahead.

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 5-6 กันยายน 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงานการบริหารจัดการศึกษาด้วย Google Apps พร้อมทั้งร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคโนโลยีกับชีวิตที่ดีขึ้นของผู้หญิง Woman Will ที่ The Sukosol Hotel กรุงเทพฯ
 

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 12 จาก 100

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้251
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1821
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3733
mod_vvisit_counterเดือนนี้35825
mod_vvisit_counterทั้งหมด2268433
QR Code