บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ      

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ระชาสัมพันธ์นักเรียนที่จะสมัครโครงการ AFS รีบสมัครด่วนก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ปรับสภาพนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2558
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม. 1 และ ม.4

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน(สำรองรอบที่ 3) เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1
[ประกาศ]  [รายชื่อ]
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่องผลการพิจารณารับนักเรียนย้าย
กำหนดการรับหนังสือเรียนฟรี
ประกาศผลการสอบความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2558
[ประกาศ]  [รายชื่อ]  [ข้อปฏิบัติ]  [สัญญา]
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 12 ธันวาคม 2557 งานอนามัยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของครู บุคลากรให้สมบูรณ์แข็งแรงส่งผลให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
  วันที่่ 30 พฤศจิกายน 2557 นางสาวภัทรานิษฐ์ บัวบาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5.9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลชมเชยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดให้ จัดขึ้นโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ในนามของคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสทุกท่าน และผู้ปกครองที่ส่งเสริมเป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอด

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 30 พฤศจิกายน 2557 นางสาวนภัสสร บงสูงเนิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5.9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลชมเชยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันการเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส จัดขึ้นโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ในนามของคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสทุกท่าน และผู้ปกครองที่ส่งเสริมเป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอด

 


[ภาพกิจกรรม]
          วันที่่ 5 ธันวาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]      
วันที่่ 5 ธันวาคม 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในนามของคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 


[ภาพกิจกรรม]
   วันที่่ 5 ธันวาคม 2557 คณะครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับข้าราชการและประชาชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
        วันที่่ 4 ธันวาคม 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยคณะครูทุกท่านได้ร่วมปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
      วันที่่ 3 ธันวาคม 2557 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาลมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 87 พรรษา โดยมี ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธี ณ บริเวณโรงอาหารโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 29 พฤศจิกายน 2557 ฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมวันสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ได้รับเกียรติจากคุณวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประชุมผู้ปกครองแบบออนไลน์ โดยในภาคเช้าเป็นประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง ในนามของคณะครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 12 จาก 107

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 156 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้268
mod_vvisit_counterเมื่อวาน993
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3241
mod_vvisit_counterเดือนนี้33423
mod_vvisit_counterทั้งหมด2481856
QR Code