บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 

      

[แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี]
เชิญชวนส่งผลงาน IS นักเรียนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โปรดดูเอกสารด้านล่าง
[เอกสาร1]    [เอกสาร2]

เอกสารการประชุมคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน IS ภาคเหนือ วันที่่ 26 มีนาคม 2557
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]

ประกาศสำหรับโรงเรียนที่ร่วมนำเสนอผลงาน IS ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
[ประกาศ]   [จองที่พัก]

ประกาศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 เรื่องการรับเอกสารการจบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2556 ให้นักเรียนมารับในวันที่่ 4 เมษายน 2557
(เวลาราชการ)
กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ปีการศึกษา 2557

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 14 ธันวาคม 2556 นางกนกดาว เดชก้อง รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยครูอภิญญา ม่วงแพร หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ครูวันเพ็ญ วาณิชยพงศ์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ร่วมกิจกรรมถนนเด็กเดิน ณ บริเวณสวนชมน่านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎฝั่งวังจันทน์

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 14 ธันวาคม 2556 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำนักเรียนนั่งรถรางศึกษาแหล่งเรียนรู้เมืองสองแควได้แก่ วัดจุฬามณี,พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี,วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ครูมาลินี นาทธนนันท์และครูปรางค์ทอง แทบศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีนำนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 2 คนได้แก่นางสาวพัชริยา ผาติรงควิวัฒน์และนางสาวพิมรักษ์ บารมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6  เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันทั่วทุกภาคของประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอด 

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00-16.00 น. กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรม"วันกีฬาแห่งชาติ" เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สำหรับวันนี้คณะครูและกรรมการสภานักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปะการต่อสู้แบบไทยของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ควบคุมโดยอาจารย์โสวัตร กาวน,การแข่งขันแอโรบิค,การแข่งขันชักเย่อ,การแข่งขันเรือบก ของคณะสีทั้ง 6 สี ณ สนามหน้าเสาธง,การแสดงดนตรี ณ บริเวณโรงอาหาร,กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม "สนุกคิดกับคณิตศาสตร์" ณ บริเวณอาคาร 4 ประวัติวันกีฬาแห่งชาติตรงกับวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ทรงเป็นตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมกางแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพฯ และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองในการแข่งขัน ถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของประเทศไทย

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 12 ธันวาคม 2556 ครูเรณู ศรีวัฒนสมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชุมนุมคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม "สนุกคิดกับคณิตศาสตร์" ร่วมเทิดพระเกียรติ 16 ธันวา วันกีฬาแห่งชาติ ด้วยการจัดการแข่งขันเกมทางคณิตศาสตร์ได้แก่ กีฬาสแต๊ค,Bingo,Game AMATH,เกมตึกถล่ม,เกม 180 ไอคิว,เกม sudoku ตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมครั้งนี้ได้แสดงความรู้ความสามารถและแสดงออกถึงการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาได้เป็นอย่างดี 

 
[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 9-10 ธันวาคม 2556 ครูสุวัฒน์ ศรีทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยครูกีรติ วาณิชยพงศ์ ครูผู้ควบคุมทีมเทควันโดเฉลิมขวัญสตรี นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดนักเรียน นักศึกษารอบคัดเลือกตัวแทนเขต 6 และเป็นตัวแทนเขต 6 ดังนี้ น.ส.กฤษฎีญ์ ฉันทพิชญาพร ม.3.2,น.ส.สุพิชญา เสงี่ยมอยู่ ม.3.3,น.ส.รัดหทัย เทียนขาว ม.3.3,น.ส.พรปวีณ์ จ้อยเชื้อ ม.4.10และน.ส.บุณยนุช บุญประกอบ ม.5.10 ณ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมมา ณ โอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด รวมทั้งขอบคุณ คุณทนุชัย ประชาเกษม ผู้ฝึกซ้อมที่ได้ทุ่มเทเสียสละเวลาเพื่อพัฒนาทีมเทควันโดของจังหวัดพิษณุโลกให้มีชื่อเสียงในระดับต่อไป
 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 11 ธันวาคม 2556 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มอบของที่ระลึกให้ Ms. Salome Perie นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS จากประเทศฝรั่งเศสที่มาศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ครบกำหนดกลับไปศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีทุกคนจะจดจำมิตรภาพที่ดีและความประทับใจที่ Salome มีให้ทุกคนที่โรงเรียนแห่งนี้,ฝากความคิดถึง,ความห่วงใยและขออวยพรให้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 


ภาพกิจกรรม [ม.1]   [ม.2]   [ม.4]   [ม.5]
วันที่ 8-11 ธันวาคม 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคณะครูกลุ่มงานบุคลากรและคณะครูที่ปรึกษาให้กำลังใจและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

 


[ถวายพระพร ร.ร.]  [ตักบาตรศาลากลาง]  [จุดเทียนชัย]
วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 12 จาก 67

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์


สมาชิกออนไลน์
เรามี 106 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้569
mod_vvisit_counterเมื่อวาน864
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2188
mod_vvisit_counterเดือนนี้31126
mod_vvisit_counterทั้งหมด1865507
QR Code