บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ      

 

 

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558

 

 


 เอกสารประกอบการอบรมฯ วันที่ 23 สิงหาคม 2558
[Sar]  [ID Plan1]  [ID Plan2]  [ปก]
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS รุ่น 55
ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
[กำหนดการ]  [HSK]  [YCT]
ประกาศ ลูกจ้างประจำพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุ
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 ณ เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางธรณีวิทยา,วิวัฒนาการทางชีววิทยา,ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายาก,ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพันธุ์พืชที่หายาก เมื่อวันที่่ 17-18 มีนาคม 2558 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดียิ่ง
 

[ภาพกิจกรรม]
 วันอาทิตย์ที่่ 29 มีนาคม 2558 ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประจำปีการศึกษา 2558 การทดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณคณะครู,บุคลากรทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง
 

[ภาพกิจกรรม]
วันเสาร์ที่่ 28 มีนาคม 2558 ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับในปีการศึกษานี้ ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจแก่โรงเรียน ด้วยการพาบุตรหลานมาสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก การทดสอบครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง
 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 18 มีนาคม 2558 ครูนิธิกร แทบศรี หัวหน้างานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพและการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Sony Vegas Pro ผ่าน Youtube ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ช่อง chs school สำหรับนักเรียนกลุ่มสนใจ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 25 มีนาคม2558 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโครงการพัฒนทักษะภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี,คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และนักเรียนให้การต้อนรับ ที่ปรึกษาทูตฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนสองภาษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม ได้มาเยี่ยมชม ร่วมหารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ณ ห้องประชุมอาคาร 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 
[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 24 มีนาคม 2558 กลุ่มงานนโยบายและแผนงานโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน โดยมี ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2558ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3
 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 23 มีนาคม 2558 ฝ่ายบริหารงานวิชาการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยคณะกรรมการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาและคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้พิจารณาด้วยการทดสอบความสามารถของนักเรียน
         
 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 20 มีนาคม 2558 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ที่มาถ่ายทำนักเรียนคนเก่ง ที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2557 จำนวน 4 คนได้แก่ 1. เด็กหญิงณภัสสร บารมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6 สอบได้คะแนน 100 เต็มวิชาคณิตศาสตร์ 2. เด็กหญิงธัญพร ธีระภูธร มัธยมศึกษาปีที่ 3.6 สอบได้คะแนน 100 เต็มวิชาคณิตศาสตร์ 3. เด็กหญิงหทัยภัทร ทองสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.7 สอบได้คะแนน 100 เต็มวิชาคณิตศาสตร์ 4. นางสาวสรัลชนา ปัตตะพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3 สอบได้คะแนน 100 เต็มวิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีทุกคน
 

[ภาพกิจกรรม]
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีไทยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสมโภชพระอารามหลวง ครบรอบ 22 ปี วัดศรีสุทธาราม (ครั้งที่ 4) ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอขอบคุณ ครูศศิธร นักปี่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา,รศ.ประทีบ นักปี่ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,คณะครูกลุ่มสาระศิลปศึกษา,คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกท่าน,ผู้ปกครองของนักเรียนที่ส่งเสริม,สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอด ขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจ มุ่งมั่นฝึกซ้อมจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในครั้งนี้
 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 12 จาก 120

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้42
mod_vvisit_counterเมื่อวาน768
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6471
mod_vvisit_counterเดือนนี้26705
mod_vvisit_counterทั้งหมด2572503
QR Code