บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      


ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจำปี 2557

แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(สำหรับนักเรียน ม.6)

 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นตัวแทนกลุ่มสาระฯ นำเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรม in Design CS6 จัดโดยศูนย์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ดีเด่น ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน,คณะครู-นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

 


[ภาพกิจกรรม]
วันอาทิตย์ที่ 27  กรกฎาคม 2557 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดำเนินการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ของคณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์,กลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
นางสาวปัทมา เตียวตระกูล ครู ชำนาญการพิเศษ และนางสาวยุพิน แป้นแอ้น ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุง/พัฒนาแบบทดสอบรูปแบบ PISA ตามกรอบโครงสร้างของข้อสอบกลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระว่างวันที่ 27 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมอะเครียติค พาเลส ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 ครูพีรดา บัวกลิ่น หัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยครูจันทิมา ประสงค์มณี และครูคุนิโกะ (ครูชาวญี่ปุ่น) เข้ารับการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network และการนำทฤษฎี ASRCSมาใช้จริงในการฝึกขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น จัดขึ้นโดย Japan Foundation ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และครูยุพิน แป้นแอ้น ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในนามคณะกรรมการเครือข่ายครูพี่เลี้ยงวิชาการ สะเต็มศึกษา สสวท. ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2557 นางสาวปวีณา อู่ทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่าย “สานฝัน ฉันจะเป็นเด็กศิลป์” (Art Camp) ด้วยการส่งผลงาน ภาพวาดจำนวน 2 ชิ้นเพื่อให้คณะกรรมการจากมูลนิธิเอสซีจี (มูลนิธิซิเมนต์ไทย) พิจารณาคัดเลือก ซึ่งกิจกรรมค่าย Art Camp ครั้งนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมีนางสาวจิราวรรณ อินเกิด ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (ก) เป็นครูพี่เลี้ยงในการเข้าค่าย ณ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี

 


[ภาพกิจกรรม]

 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 นางสานิลัช ทิพย์รัตน์มงคล ครู ชำนาญการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.12 จำนวน 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างสิทธิหน้าที่พลเมืองและการเรียนรู้เรื่องการเงิน จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 นายอภิสิทธิ์ เม่งตรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4 จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนไทยยุคใหม่และมีศักยภาพเป็นพลโลก ณ โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย ครู ชำนาญการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเว็บไซต์ เพื่อการเรียนการสอน” จัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 12 จาก 89

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้121
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1068
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้122
mod_vvisit_counterเดือนนี้28741
mod_vvisit_counterทั้งหมด2061635
Google Apps

กลุ่มสาระการเรียนรู้


วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แหล่งการศึกษาเรียนรู้เพิ่ม

QR Code