บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ      

 


ถ่ายทอดสด การแข่งขัน 

"SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2015"

รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ วันที่ 9-19 มิถุนายน 2558  เวลา 9.00 น.- 16.30 น.

 

 

ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
[กำหนดการ]  [HSK]  [YCT]
ประกาศ ลูกจ้างประจำพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุ
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ดร.จิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี,ดร.ผกามาศ บุญเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ เชิญคณะครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชา IS (Independent Study) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องโสตฯ อาคาร 4
 

[ภาพกิจกรรม]
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสรัลชนา ปัตตะพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่สอบได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 นอกจากนี้นางสาวสรัลชนา ปัตตะพงศ์ สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะครูและบุคลากรทุกท่าน รวมทั้งผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนเป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอดจนสามารถนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในครั้งนี้
 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 20 มีนาคม 2558 ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัคร ผู้ปกครองให้ความสนใจพาบุตรหลานมาสมัครเป็นจำนวนมากบรรยากาศคึกคัก พร้อมทั้งสื่อมวลชนได้มาร่วมทำข่าวการรับสมัครและสัมภาษณ์ ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เกี่ยวกับนโยบายการรับนักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

[ภาพกิจกรรม]
ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยงานทะเบียน ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่่ 9 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมราขานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 17 มีนาคม 2558 ครูนิธิกร แทบศรี หัวหน้างานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สำหรับคณะครู บุคลากร อบรมการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Sony Vegas Pro เพื่อการเรียนการสอนผ่าน Youtube ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 

[ภาพกิจกรรม]
[คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย พิพิธภัณฑ์การขนส่งทางทะเล ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง,บริษัทไทยเพรสซิเด้นท์พูดส์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีและสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อวันที่่ 8-10 มีนาคม 2558
 

[ภาพกิจกรรม]
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับ นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การประกวดรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ณ โรงแรมแมกซ์ พระราม 9 กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2558
 

[ภาพกิจกรรม]
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับ นางปรางค์ทอง แทบศรี ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านวิชาการ การประกวดรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ณ โรงแรมแมกซ์ พระราม 9 กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2558
 

[ภาพกิจกรรม]
ฝ่ายบริหารงานวิชาการโดยงานทะเบียนได้ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) และประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอน ข้อปฏิบัติของนักเรียนในการเรียนโดยนางกอบแก้ว ยลพันธุ์ หัวหน้าโครงการ IEP พร้อมกับนายศุภรักษ์ โตศักดิ์ศรี,นายณพิชญ์ อุ่นไพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ร่วมนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เมื่อวันที่่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-15.30 น.
 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 12 จาก 119

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 108 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้559
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1085
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1644
mod_vvisit_counterเดือนนี้6748
mod_vvisit_counterทั้งหมด2521433
QR Code