บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ

ครูอาทิตยา ชำนาญจุ้ย      

 

 ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน

การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการส่งผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งผลงานทุกประเภทได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องวิชาการ ประกาศผลภายในเดือน ธันวาคม 2558  [รายละเอียด]

 

 

 


 เอกสารประกอบการอบรมฯ วันที่ 23 สิงหาคม 2558
[Sar]  [ID Plan1]  [ID Plan2]  [ปก]
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS รุ่น 55
ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
[กำหนดการ]  [HSK]  [YCT]
ประกาศ ลูกจ้างประจำพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุ
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่ 12-14 กันยายน 2557 ครูยุพิน แป้นแอ้น หัวหน้างานวัดและประเมินผล พร้อมด้วยครูธีระพงษ์ ภู่ทอง เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้ารับการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล รุ่นที่ 4 จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประธานคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม/ประเมินระดับพัฒนาการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 คณะที่ 13 ได้ทำการตรวจเยี่ยม/ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School) เพื่อพัฒนาแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่
 

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประธานคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม/ประเมินระดับพัฒนาการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 คณะที่ 13 ได้ทำการตรวจเยี่ยม/ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School) เพื่อพัฒนาแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จังหวัดแพร่

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม/ประเมินระดับพัฒนาการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (คณะที่ 13) ได้ทำการตรวจเยี่ยม/ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School) เพื่อพัฒนาแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ณ โรงเรียนนารีรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม/ประเมินระดับพัฒนาการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (คณะที่ 13) ได้ทำการตรวจเยี่ยม/ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School) เพื่อพัฒนาแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 


[ภาพกิจกรรม]

 วันเสาร์ที่่ 13 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน,คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอแสดงความยินดีกับทีมบาสเกตบอลหญิงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกขอขอบคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อมทุกท่าน,นักกีฬาทุกคนที่ได้ตั้งใจทำหน้าที่จนสามารถนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในวันนี้ ขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมและเชียร์มาโดยตลอด

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 11 กันยายน 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานการประชุมคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานปกครอง,ดูแลนักเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 10 กันยายน 2557 คณะนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการป้องกันตัวให้กับสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1-3 ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 21 สิงหาคม 2557 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชน,คณะครู บุคลากร นักเรียน,คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับคุณยายถนัด มุกดาลอย (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี),ชมรมกระบองจังหวัดพิษณุโลกและผู้มีจิตศรัทธา จัดกิจกรรมแบ่งปันความรักปี 2557 โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร ครื่องดื่ม ไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งกะเฉอ อำเภอนครไทย จัหวัดพิษณุโลก ขอร่วมอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 32 จาก 121

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 209 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้542
mod_vvisit_counterเมื่อวาน970
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2388
mod_vvisit_counterเดือนนี้6065
mod_vvisit_counterทั้งหมด2609234
QR Code