บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ประกาศผลการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ
ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557

ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจำปี 2557

แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ผลการคัดเลือก Best Practice ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
[เคมี ม.ปลาย] [ชีววิทยา ม.ปลาย]  [ฟิสิกส์ ม.ปลาย]  [วิทย์ ม.ต้น]  [วิทย์ทั่วไป ม.ปลาย]

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 17 พฤศจิกายน 2556 คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมติวเข้มสำหรับนักเรียนในโครงการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6-3.7 จำนวน 80 คนรายวิชาคณิตศาสตร์ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสถาบันกวดวิชาเดอะเบรนจังหวัดพิษณุโลกมาติวเข้มให้เรื่องเทคนิค,วิธีการและเนื้อหาที่เข้มข้นสำหรับทำแบบทดสอบเพื่อการแข่งขัน ณ ห้องโสตฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติขอขอบพระคุณคณะวิทยากรมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 16 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1,4.3,4.7,4.8 ได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการเรียนฟรี15 อย่างมีคุณภาพและทั่วถึงด้วยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ตลาดร้อยปีสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี,สวนนกชัยนาทจังหวัดชัยนาท ขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ได้ช่วยดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเรียบร้อย 

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) ครูยุพิน จิตรกำเนิดนำนักเรียนจำนวน 8 คนได้แก่ ด.ญ.อรพินธ์ ตู้ทอง ม.2.2,ด.ญ.สุภาณี  ตรงต่อกิจ ม.2.5,น.ส.ภัทรจีรา ทิมเถื่อน ม.4.10,น.ส.ณัฐชยา มาแก้ว ม.4.10,น.ส.ญาดา กวีวัฒนา ม.4.10,น.ส.ธารารัตน์ พิมพ์โต ม.4.11,น.ส.ดมิสรา ยอดเพ็ชร ม.4.11,น.ส.นันท์ชพร สาดอ่ำ ม.4.12 เข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงฝีมือระดับมัธยมศึกษาในงานประเพณีลอยกระทง ปี 2556 จัดขึ้นโดยเทศบาลนครพิษณุโลก ณ พิพิธภัณฑ์ชาวแพจังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัล“ยอดเยี่ยม” รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากคุณบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาทคณะครูและนักเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยในครั้งนี้

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 16 พฤศจิกายน 2556 โครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ครูลลนา ปลั่งศรีรัตน์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐมได้รับรางวัลดังนี้ 1. เด็กหญิงบุญรักษา เส็งทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2.7 ได้รับรางวัลชมเชย ได้อันดับที่ 27 จากผู้เข้าสอบ 116 คนรับเกียรติบัตรพร้อมเหรียญที่ระลึกจากมูลนิธิร่มฉัตรและทุนการศึกษา 1,000 บาท 2. นางสาวศุทธหทัย ชมหอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ได้ลำดับที่ 57 จากผู้เข้าสอบ 1,085 คนทั่วประเทศได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตร 3. นางสาวภูสุดา ภู่แส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6.8 ได้ลำดับที่่ 67 จากผู้เข้าสอบ 1,085 คนทั่วประเทศได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบครั้งนี้ทุกคน ขอบคุณคณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นทุกท่านที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจนักเรียนมาโดยตลอด

 


[ภาพกิจกรรม]
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 นางสาวพัชริยา ผาติรงควิวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้รับการพิจารณาเป็นลำดับที่ 1 ในฐานะที่เป็นนักเรียนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา,คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดียิ่ง,ผลการเรียนดีเยี่ยม จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน,จังหวัดพิษณุโลก,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากผลงาน"เหรียญทองแดง"ดาราศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่่ 18 นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรี อีกครั้ง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคนขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

 

[ดนตรี-นาฏศิลป์]
วันที่่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา สำกนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดำเนินการแข่งขันทักษะเพื่อคัดเลือกตัวแทน สพม.39 กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 15 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูนงพร เตชนราเดช หัวหน้ากลุ่มสาระฯพร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการทดสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนำผลการทดสอบไปปรับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน วันนี้จัดทดสอบให้กับนักเรียนทุกคนจำนวน 8 ห้องเรียนจำนวน 397 คนตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์e-Classroom 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้รับความร่วมมือจากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควบคุมการทดสอบ และคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกด้านการใช้งานโปรแกรม Online ทำให้การทดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (จังหวัดพิษณุโลก) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยจัดการแข่งขันดังต่อไปนี้1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม.1-3) 2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม.4-6) 3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 5. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 6. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 7. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) 8. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) 9. การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ 10. การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภท ความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying)
 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 32 จาก 82

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1215
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1416
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8554
mod_vvisit_counterเดือนนี้31529
mod_vvisit_counterทั้งหมด2021442
Google Apps

กลุ่มสาระการเรียนรู้


วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แหล่งการศึกษาเรียนรู้เพิ่ม

QR Code