บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ      

 


ถ่ายทอดสด การแข่งขัน 

"SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2015"

รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ วันที่ 9-19 มิถุนายน 2558  เวลา 9.00 น.- 16.30 น.

 

 

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ  พ.ศ. 2494
ประกาศ ลูกจ้างประจำพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุ
ประกาศรายชื่อผู้้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]

ครูเนาวรัตน์ ประสงค์ ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลชุดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-!2 กันยายน 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 9 กันยายน 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานการประชุมคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานปกครอง,ดูแลนักเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 9 กันยายน 2557 ครูวนิดา ปานสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ,ดร.ผกามาศ บุญเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ได้เชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม วางแผนเตรียมความพร้อมรับการประเมิน OBECQA ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 5 กันยายน 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกันจัดกิจกรรม Congratulations on your retirement! เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูอรวรรณ ทะกอง หัวหน้าโครงการ English Program(EP) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้องอาหารเรือนรสริน อ.เมือง จ.พิษณุโลก บรรยากาศในค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยสายใยสัมพันที่จะไม่มีวันเลือนหายจากใจพี่น้องภาษาต่างประเทศ "We wish you lots of happiness in the years ahead.

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 5-6 กันยายน 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงานการบริหารจัดการศึกษาด้วย Google Apps พร้อมทั้งร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคโนโลยีกับชีวิตที่ดีขึ้นของผู้หญิง Woman Will ที่ The Sukosol Hotel กรุงเทพฯ
 

 


[ภาพกิจกรรม]

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย iCode 2014 ภาคเหนือ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาได้แก่ นางสาวฑิตยา จ้อยทอง,นางสาวสิตานันท์ บุญเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6.3 และนางสาวมนปริยา ธรรมวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6.4 ผลจากการแข่งขันในครั้งนี้นักเรียนทั้ง 3 คนได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคนขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนของเรา ขอบคุณครูอานนท์ มากมี,ครูอภิสิทธิ์ เม่งตรี และคณะครูทุกท่านที่สนับสนุนให้กำลังใจนักเรียนมาโดยตลอด

 


[ภาพกิจกรรม]

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกันจัดกิจกรรม "มุทิตาจิต ครูคณิตฯ สานสัมพันธ์" เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่คณะครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่่ 24 สิงหาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมในคำคืนนี้ประกอบด้วยการแสดงเพลงฉ่อย รำอวยพร ขับร้องเพลง สังสรรค์ บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรัก ความผูกพันที่มีให้กันอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
         

 

¨
[ภาพกิจกรรม]
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอแสดงความยินดีกับทีมแบดมินตันโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมแบดมินตัน จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่่ 6-14 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ขอขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทุกท่านที่ได้ฝึกซ้อม สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอด สามารถนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนของเราได้สำเร็จในครั้งนี้  

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่ 9 กันยายน 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พบนักเรียนและชี้แจงเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 32 จาก 119

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 76 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้999
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1340
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3328
mod_vvisit_counterเดือนนี้999
mod_vvisit_counterทั้งหมด2515684
QR Code