บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ 
ครูสรัญญา เหมพิจิตร        

  
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 [ม.1]  [ม.4]
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2558
การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6
[ประกาศ]  [ใบสมัคร]  [เอกสาร1]  [เอกสาร2]
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
วันอาทิตย์ที่่ 8 มิถุนายน 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ได้รับเกียรติจากนายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคลากร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้กำลังใจคณะครูและทีมงาน กิจกรรมประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์ สนุกคิดกับคณิตศาสตร์และท่องโลกการเรียนรู้กับไอที โดยคณะครูและทีมพี่เลี้ยงนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.6 (ปี 2556) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้อง ๆ อย่างเข้มข้นและสนุกสนาน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอขอบคุณคณะพี่เลี้ยงที่น่ารักที่มีจิตอาสามอบสิ่งดีดีให้แก่น้อง ๆ ทุกคน

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 5 มิถุนายน 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ด้วยการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้คำขวัญ "คิดเพื่อโลก ทำเพื่อโลก ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา" ละครสร้างสรรค์รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 26-30 พฤษภาคม 2557 คณะครูงานอนามัยโรงเรียนโดยครูศศิญาพัชร์ ศิริรัตน์นรา,ครูพีรดา บัวกลิ่น,ครูลลิตา เทียนพันธ์ ร่วมกับหัวหน้าระดับชั้น,กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ ด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นในคาบปกครอง และกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่่ 30 พฤษภาคม 2557 ด้วยการมอบความรู้และสาระดีดีวันงดสูบบุหรี่โลก,กิจกรรม Dance รณรงค์สูบบุหรี่ และกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ของคณะกรรมการสภานักเรียน

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 3 มิถุนายน 2557 เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้มารับบริจาคโลหิตจากคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 เพือนำไปบริจาคแก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนและคณะครู ร่วมบริจาคโลหิตด้วยจิตอาสาที่เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ขออานิสงส์แห่งความดีครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดไปเทอญ

 


นายนิรันดร์ ลิ้มศิริวงษ์ ผู้ปกครองของนายนิพนธ์ ลิ้มศิริวงษ์ (เต้ย) นักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่่ 6.2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (ปีการศึกษา 2556) ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคม 2557  ได้นำเงินจำนวน 100,000 บาท มาบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยมี ดร.จิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการพร้อมด้วยคณะครู เป็นผู้รับมอบ ในนามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดไปเทอญ

 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 2 มิถุนายน 2557 ครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 คาบปกครอง ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แนะนำการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าโดยคณะวิทยากรจากโครงการ House of Knowleage ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3
 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 2 มิถุนายน 2557 คณะนิสิตจาก Imus Universite De Savioe ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกับคณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยมี ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังเกต และเข้าร่วมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 


[ภาพกิจกรรม]
วันอาทิตย์ที่่ 1 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ศูนย์ AFS จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ AFS รุ่นที่่ 54 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก การสอบในวันนี้เป็นการสอบข้อเขียน ณ สนามสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประกาศผลสอบในวันที่่ 12 มิถุนายน 2557 ที่ www.afsthailand.org สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่่ 22 มิถุนายน 2557

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 31 พฤษภาคม 2557 คณะครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Application for Education เพื่อผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยมี ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ศน.มาโนชญ์ ขุนกอง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มาร่วมให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ โดยครูนิธิกร แทบศรี หัวหน้างานสื่อเทคโนโลยี เป็นวิทยากร ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 32 จาก 100

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้312
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1661
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1973
mod_vvisit_counterเดือนนี้34065
mod_vvisit_counterทั้งหมด2266673
QR Code