บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ      

  โครงการส่งเสริมนักเรียน ครูศึกษาดูงานต่างประเทศและเข้าค่ายภาษาอังกฤษ [เอกสาร1] [เอกสาร2]
โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคฤดูร้อน [เอกสาร 1]  [เอกสาร 2]
ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
หัวข้อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ทัศนศิลป์) สพม.39 พล.(กลุ่ม 1)
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup  

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่่ 6 ได้จัดกิจกรรมแก้วเก้าทศวรรษ เพื่อขอแสดงความเคารพและขอขมาคณะครูทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนมา โดยจัดกิจกรรม ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความผูกพันที่ดีระหว่างครูกับศิษย์

 


[ภาพกิจกรรม]
ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2557 โดย ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสร้างความตระหนักและให้กำลังใจ นอกจากนี้ รองฯจิราภรณ์ เอมเอี่ยม,ผช.วนิดา ปานสมบัติ,ดร.ผกามาศ บุญเผือก,ครูยุพิน แป้นแอ้น ได้ชี้แจงและให้กำลังใจกับนักเรียนทุกคน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ เป็นอย่างดียิ่ง ขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ตั้งใจ ทุ่มเทและเสียสละเพื่อนักเรียนมาโดยตลอด ขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจและให้ความร่วมมือทุกคน

 


[ภาพกิจกรรม]
ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กล่าวชื่นชมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “PTTEP English Quiz 2013” เขตภาคเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนครั้งนี้ได้แก่นางสาวอิสริยาพร นาคพรหม,นางสาวดารารัตน์ โพธิ์อ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3 ได้รับรางวัลแพ็คเก็จทัวร์ประเทศสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัลรวมมูลค่า 72,000 บาท โดยมีครูอธิภัทร เดชะกนิษฐ เป็นผู้ดูแลฝึกซ้อมร่วมเดินทางไปกับนักเรียนด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทุกท่านที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจนักเรียนมาโดยตลอด

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ครูสุรางค์ ประทุมโทน ครูฐานียา ว่องวิญญู และครูอานนท์ มากมี นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูนโดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับรางวัลดังนี้ ชนะเลิศเหรียญทอง โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบน้ำทิ้งที่มีการปนเปื้อนของตะกั่วด้วยสารสกัดหยาบจากใบชะพล, เหรียญทอง โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ข้าวเปลือกจากเปลือกหน่อไม้ไผ่ตง ด้วยน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในการไล่แมลงทำลายข้าว,เหรียญเงิน โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มแป้งกล้วยโดยใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยเพื่อช่วยยืดอายุและป้องกันแมลงศัตรูพืชของมะม่วงน้ำดอกไม้,เหรียญเงิน โครงงานการศึกษาสารสกัดกัมจากย่านางในการช่วยชะลอการสุกของกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง, เหรียญเงินโครงงาน ระบบสำหรับแจ้งรายละเอียดและตรวจสอบประวัติการบ้านออนไลน์สำหรับครูและนักเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอด

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปี 2557-2559 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 โดยกลุ่มงานนโยบายและแผนงานได้เชิญคณะกรรการบริหารโรงเรียน หัวหน้างาน หัวหน้าโครงการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ณ ห้องโสตฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมจากทุกท่านที่กล่าวมาเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 
สอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
จำนวน 16 รายการ
ตามประกาศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
 
ดังรายละเอียดตามแนบ
 
 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 โดยมี ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ด้วยการนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย นิทรรศการโครงงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศด้านเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ นิทรรศการโอลิมปิกวิชาการ นิทรรศการหุ่นยนต์ Science Show การจำหน่ายของที่ระลึก ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้

 

[ภาพกิจกรรม1]  [ภาพกิจกรรม2]  [ภาพกิจกรรม3]
ครูศุภนิดา ทองหยิบ หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้ออกแนะแนวให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6 เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ณ โรงเรียนสิ่นหมิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบถึงระเบียบการรับสมัคร และการศึกษาต่อโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประจำปีการศึกษา 2557

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนตัวอย่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 32 จาก 93

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 235 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้293
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1833
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5657
mod_vvisit_counterเดือนนี้28904
mod_vvisit_counterทั้งหมด2220491
QR Code