บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ประกาศผลการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ
ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557

ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจำปี 2557

แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ผลการคัดเลือก Best Practice ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
[เคมี ม.ปลาย] [ชีววิทยา ม.ปลาย]  [ฟิสิกส์ ม.ปลาย]  [วิทย์ ม.ต้น]  [วิทย์ทั่วไป ม.ปลาย]

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 9-10 ธันวาคม 2556 ครูสุวัฒน์ ศรีทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยครูกีรติ วาณิชยพงศ์ ครูผู้ควบคุมทีมเทควันโดเฉลิมขวัญสตรี นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดนักเรียน นักศึกษารอบคัดเลือกตัวแทนเขต 6 และเป็นตัวแทนเขต 6 ดังนี้ น.ส.กฤษฎีญ์ ฉันทพิชญาพร ม.3.2,น.ส.สุพิชญา เสงี่ยมอยู่ ม.3.3,น.ส.รัดหทัย เทียนขาว ม.3.3,น.ส.พรปวีณ์ จ้อยเชื้อ ม.4.10และน.ส.บุณยนุช บุญประกอบ ม.5.10 ณ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมมา ณ โอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด รวมทั้งขอบคุณ คุณทนุชัย ประชาเกษม ผู้ฝึกซ้อมที่ได้ทุ่มเทเสียสละเวลาเพื่อพัฒนาทีมเทควันโดของจังหวัดพิษณุโลกให้มีชื่อเสียงในระดับต่อไป
 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 11 ธันวาคม 2556 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มอบของที่ระลึกให้ Ms. Salome Perie นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS จากประเทศฝรั่งเศสที่มาศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ครบกำหนดกลับไปศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีทุกคนจะจดจำมิตรภาพที่ดีและความประทับใจที่ Salome มีให้ทุกคนที่โรงเรียนแห่งนี้,ฝากความคิดถึง,ความห่วงใยและขออวยพรให้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 


ภาพกิจกรรม [ม.1]   [ม.2]   [ม.4]   [ม.5]
วันที่ 8-11 ธันวาคม 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคณะครูกลุ่มงานบุคลากรและคณะครูที่ปรึกษาให้กำลังใจและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

 


[ถวายพระพร ร.ร.]  [ตักบาตรศาลากลาง]  [จุดเทียนชัย]
วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 


[เตรียมงาน]   [เดินวิ่ง]   [นิทรรศการ]   [มุทิตาจิต]  [คืนสู่เหย้า]
สมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีและโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกันจัดงาน"เฉลิมขวัญสตรี 90 ปีราตรีกรมท่า-ขาว"พบปะสังสรรค์สนุกสนานกับวงดนตรี ร่วมลีลาศและรำวงย้อนยุคเมื่อวันเสาร์ที่่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี บรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุข สนุกสนานย้อนอดีตวันวานกับคณะครูและเพื่อนๆ ร่วมสถาบัน

 


[ภาพกิจกรรม]
ครูกีรติ วาณิชยพงศ์ และครูสรารีวรรณ ภู๋แขวงแสง ครูผู้กำกับสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 คนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเผู้สืออาเซี่ยน ครั้งที่ 4 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2556

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ (Math Genius) จากบริษัท เซ็นเตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัดดังนี้คะแนนอันดับที่ 3 ของประเทศได้แก่ น.ส.พิมรักษ์ บารมี ม.3.6 รับใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา,คะแนนอันดับที่ 1 ระดับภาคเหนือได้แก่ น.ส.นิศารัตน์ ขำคง ม.4.3 รับเหร และ น.ส.สุวิตา มีอุดร ม.4.3รับใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา,คะแนนอันดับที่ 1 ระดับจังหวัดได้แก่ ด.ญ.วิชญาดา เลิศเพียรธรรม ม.1.6,ด.ญ.นภัสสร บารมี ม.2.6,ด.ญธัญพร ธีระภูธร ม.2.6,น.ส.ประภัสสร นำไพศาล ม.3.6,น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีแก้ว ม.4.3,น.ส.ศตพร แว่วเสียงสังข์ ม.6.3 รับใบประกาศเกียรติคุณ และนักเรียนที่มีผลการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์จากบริษัทท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดดังนี้คะแนนอันดับที่ 2ของประเทศได้แก่ น.ส.นิศารัตน์ ขำคง ม.4.3 รับเหรียญรางวัลและทนการศึกษา,คะแนนอันดับที่ 1 ระดับภาคเหนือได้แก่ ด.ญ.ธัญพร ธีระภูธร ม.2.6 รับใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา,คะแนนอันดับที่ 1 ระดับจังหวัดได้แก่ ด.ญ.ศุภิศรา จิวะวิทูรกิจ ม.1.6,ด.ญ.ณภัสสร บารมี ม.2.6,น.ส.พิมรักษ์ บารมี ม.3.6,น.ส.กัณฐิกา โตเกษม ม.4.3,น.ส.ปุณยนุช ฉัตรเสถียรศักดิ์ ม.4.3,น.ส.ศิตา ตันจนาพันธ์ ม.5.3,น.ส.วรรษธร เกตุปัญญา ม.6.3 รับใบประกาศเกียรติคุณ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอชื่นชมในความสามารถและร่วมแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ รุ่นเยาว์ครั้งที่ 9 และนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคนขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

 
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เรื่อง การขายทอดตลาด
ด้วยโรงเรียนจะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 34 รายการ 
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
โดยกำหนดดูพัสดุจำนวน 34 รายการ ณ ข้างหอประชุมราชานุเคราะห์ 3
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น.
และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 19 ธนวาคม 2556 10.00 น. ณ ข้างหอประชุมราชานุเคราะห์ 3
 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 32 จาก 86

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 84 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้106
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1419
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3042
mod_vvisit_counterเดือนนี้3042
mod_vvisit_counterทั้งหมด2035936
Google Apps

กลุ่มสาระการเรียนรู้


วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แหล่งการศึกษาเรียนรู้เพิ่ม

QR Code