บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      


ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจำปี 2557

แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(สำหรับนักเรียน ม.6)

 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 27 ธันวาคม 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันอวยพรปีใหม่ 2557 แด่นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเฉลิมขวัญศตรี,นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ นายกสมาคมครูและผู้ปกครองเฉลิมขวัญสตรี,นายสมศักดิ์ พุ่มสลุด อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประธานชมรมร่มสัตบรรณครูเฉลิมขวัญสตรี ณ บริเวณลานพิกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 24 ธันวาคม 2556 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยรองผู้อำนยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะครู เข้าพบนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก,ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก อาทิ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์,พลเอกถนอม วัชรพุทธ,ผอ.ถนัด มุกดาลอย,ผอ.ประสพศรี เตมียบุตร เพื่อขอพรและอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 27 ธันวาคม 2556 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ สนามหน้าเสาธงและบริเวณหน้าโรงอาหาร กิจกรรมวันนี้คณะครู บุคลากรและและนักเรียนได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันอย่างมีความสุข

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 26 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน นางกนกดาว เดชก้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยครูวนิดา ปานสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนชุมแสงสงครามฯ ที่เดินทางมาให้กำลังใจครูเนาวรัตน์ ประสงค์ ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ณ ห้องโสตฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในนามของคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคนขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับมา ณ โอกาสนี้

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 26 ธันวาคม 2556 ครูรังษี งูทิพย์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนร่วมกับครูเบญจวรรณ อินชัยวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "เฉลิมขวัญสุขี สวัสดีปีใหม่ 2557" เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทุกคนได้สังสรรค์ร่วมกันในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวอวยพรปีใหม่ สนุกสนานกับรำวงย้อนยุค จับฉลากของขวัญ กิจกรรมในค่ำคืนนี้คณะครูและบุคลากรทุกคนร่วมงานกันอย่างมีความสุข

 [ภาพกิจกรรม]

วันที่ 25 ธันวาคม 2556 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2556 ได้รับเกียติจาก ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมวันนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพือให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมได้แสดงความสามารถทางภาษา เรียนรู้การทำงานร่วมกัน กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน การแสดงของครูต่างชาติ การประกวดซานตาครอส รับแจกของขวัญจากซานตาครอส การจำหน่ายของที่ระลึกและจำหน่ายอาหารนานาชาติ      

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 26 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนทุกคนร่วมกันมอบบัตรอวยพรปีใหม่ 2557 มอบให้แด่ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี,คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครูที่ปรึกษาทุกท่าน ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี บรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขและความปรารถนาดีที่่นักเรียนทุกคนมอบให้แด่คณะครู

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 24 ธันวาคม 2556 งานพยาบาลโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2556 ให้แก่คณะครู บุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีคณะแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลพุทธชินราช มาอำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 24 ธันวาคม 2556 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนร่วมกับกลุ่มสาระารเรียนรู้สังคมศึกษาและคณะกรรมการสภานักเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเพื่อทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งหน่วยเลือกตั้งเป็น 6 หน่วยนักเรียนได้ร่วมใช้สิทธิในการเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ 99.2 ผลการเลือกตั้งนายศุภรักษ์ โตศักดิ์ศรี ผู้สมัครหมายเลข 3 ชนะเลิศในการเลือกตั้งครั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อทำหน้าที่ต่อไป

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 32 จาก 89

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้181
mod_vvisit_counterเมื่อวาน773
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4702
mod_vvisit_counterเดือนนี้25735
mod_vvisit_counterทั้งหมด2058629
Google Apps

กลุ่มสาระการเรียนรู้


วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แหล่งการศึกษาเรียนรู้เพิ่ม

QR Code