บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ      

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ระชาสัมพันธ์นักเรียนที่จะสมัครโครงการ AFS รีบสมัครด่วนก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ปรับสภาพนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2558
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม. 1 และ ม.4

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน(สำรองรอบที่ 3) เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1
[ประกาศ]  [รายชื่อ]
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่องผลการพิจารณารับนักเรียนย้าย
กำหนดการรับหนังสือเรียนฟรี
ประกาศผลการสอบความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2558
[ประกาศ]  [รายชื่อ]  [ข้อปฏิบัติ]  [สัญญา]
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]

  วันที่เสาร์ที่่ 19 กรกฎาคม 2557 ครูวิมลรัตน์ หาญณรงค์ ครู ชำนาญการพิเศษโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ณ โรงแรมน่านเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[กิจกรรม]

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในโอกาสที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ปี 2556 จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่่ 8 กรกฎาคม 2557 ในการอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ระหว่างวันที่่ 7-11 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

 


[ภาพกิจกรม]

วันที่่ 19-20 กรกฎาคม 2557 คณะครูโครงการ English Program กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนในโครงการ English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1-3 เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรม

 


[ภาพกิจกรรม]

วันเสาร์ที่่ 19 กรกฎาคม 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องคิดเลข สำหรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยมี ดร.จิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการมากล่าวให้กำลังใจคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ และครูมาลินี นาทธนนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นวิทยากร ณ ห้องศูนย์ สอวน.(คณิตศาสตร์) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]

วันเสาร์ที่่ 19 กรกฎาคม 2557 งานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับคณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ร่วมกันนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1.8-1.11 ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย การศึกษาแหล่งเรียนรู้ครั้งนี้นักเรียนได้รับฟังบรรยายและศึกษาสถานที่จริงโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เป็นอย่างดียิ่ง คณะครูนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอขอบคุณคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับผ้าอนามัยลอริเอะ ได้จัดกิจกรรม "ลอรีเอะ sisact" พร้อมเรียน พร้อมเล่น โดดเด่นอย่างมั่นใจ สร้างสุขนิสัยในการรักษาความสะอาดของร่างกายสำหรับวัยใส สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3

 


[ภาพกิจกรรม]

 วันที่่ 16 กรกฎาคม 2557 ครูธนวรรณ โสขุมา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รับรางวัลกดไลด์ในการนำเสนอผลงานการจัดทำ site Google App for Education การประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ ICT เพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและสังคมไทย เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ และโรงเรียนในโครงการ Google App for Education สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 16 กรกฎาคม 2557 ดร.จิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำคณะครูประกอบด้วย ครูนิธิกร แทบศรี,ครูสำเนา แก้วดา,ครูอาทิตยา ชำนาญจุ้ย,ครูยุพิน แป้นแอ้นและครูธนวรรณ โสขุมา ร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Google Apps for Education ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 คณะครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยครูนิธิกร แทบศรี หัวหน้างานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยครูอาทิตยา ชำนาญจุ้ย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ครูสำเนา แก้วดา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และครูธนวรรณ โสขุมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ ICT เพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและสังคมไทย เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดเทคโนโลยี จากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติและโรงเรียนในโครงการ Google Apps for Education สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 32 จาก 107

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 86 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้941
mod_vvisit_counterเมื่อวาน926
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6103
mod_vvisit_counterเดือนนี้29113
mod_vvisit_counterทั้งหมด2477546
QR Code