บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ      

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2557 จากงบประมาณรายได้ของโรงเรียน เพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปฏิบัติหน้าที่ คือ
ครูสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น  1  อัตรา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ICT (คอมพิวเตอร์)  1  อัตรา
เอกสารแนบ 1  เอกสารแนบ 2

ประกาศผลการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ
ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557

ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจำปี 2557

แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Best Practice ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
[หนังสือแจ้ง]  [เอกสาร1]  [เอกสาร2]

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


วันที่ 30 สิงหาคม 2556 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส ครูรัตนา สุขาวหและครูสุภาวดี สุขกมลธรรม ได้นำนักเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี ได้รับรางวัลดังนี้ 
[ภาพกิจกรรม]

 


วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เด็กหญิงพิมรักษ์ บารมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6 และเด็กหญิงนภัสสร บารมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6 นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับภาค ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชฯ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 6,000 บาท และเป็นตัวแทนระดับเข้าแข่งขันระดับประเทศในวันที่ 17-19 กันยายน 2556  ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณะครู-นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอแสดงความยินดีและขอเป็นกำลังใจให้สำหรับการแข่งขันในระดับต่อไป ขอขอบคุณครูอภิญญา ม่วงแพร ครูที่ฝึกซ้อมและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ทุกท่าน
[ภาพกิจกรรม]

 


วันที่ 29 สิงหาคม 2556 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดำเนินการนิเทศภายในเพื่อนิเทศ กำกับและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
[ภาพกิจกรรม]

 


 วันที่ 30 สิงหาคม 2556 นางรัชนีนรินทร์ คลังเงินวรากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับ Ms.Allyson Marie ganster.จาก Pearland Rotary. ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อภาษาไทย "ไอริณ" นักเรียนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสโมสรโรตารี มาศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเป็นเวลา 1 ปี โดยมีครูมันตา อัตตพงษ์ไพบูลย์ และครูณัฐกานช์วดี รัตนจารุวัฒน์ เป็นครูที่ปรึกษา พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ที่น่ารักด้วยความยินดียิ่ง
[ภาพกิจกรรม]

 


นที่ 24 สิงหาคม 2556 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ศูนย์ทดสอบภาษาจีนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(สถาบันขงจื้อ) ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน ได้ดำเนินการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนภาษาจีนในระดับมาตรฐานสากล โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพิษณุโลกเข้ารับการทดสอบจำนวนมาก
[ภาพกิจกรรม]

 


วันที่ 29 สิงหาคม 2556 คณะครู-บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เนื่องในโอกาสที่ได้การคัดเลือกจาก สมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “นายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปี 2555” นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจแก่ชาวเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
[ภาพกิจกรรม]

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. ชมรมร่มสัตตบรรณครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (อดีตข้าราชการครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี) นำโดยนายสมศักดิ์ พุ่มสลุด อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการได้จัดกิจกรรม "รับน้องใหม่วัยเกษียณ" เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของชมรมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2556 นี้จำนวน 6 ท่านประกอบด้วย นางรัชนีนรินทร์ คลังเงินวรากร รองผู้อำนวยการ,ครูสมถวิล กำแหง,ครูพรรณวลี ฉิมดอนทอง,ครูสมปอง จันทราวุธ,ครูเผ่า อุตสาหะ,และครูสมพงษ์ ฉายะสุโข บรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความผูกพันฉันพี่น้อง
[ภาพกิจกรรม]
 


วันที่ 23-25 สิงหาคม 2556 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP โดยครูกอบแก้ว ยลพันธ์ หัวหน้าโครงการพร้อมด้วยคณะครูได้ร่วมกันจัดกิจกรรม IEP ECO FIELD CAMP สำหรับนักเรียนในโครงการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้เส้นทางธรรมชาติ(พันธุกรรมพืช) 450 เมตร/ป่าชายเลน,ศึกษาระบบนิเวศแนวปะการัง,กิจกรรมเรียนรู้ที่เกาะแสมสาร,ความเป็นมาของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ(มนุษย์กบ) กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้รับความรู้จากคณะวิทยากรด้วยบรรยากาศที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้
[ภาพกิจกรรม]

 


คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ร่วมกันจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3 และ 4.4 จำนวน 80 คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง สัมผัสและเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนการทำนาเกลือสมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนบ้านหิ่งห้อย กิจกรรมปลูกป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม และศึกษาแหล่งเรียนรู้มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน
[ภาพกิจกรรม]

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 32 จาก 73

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 81 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้692
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1944
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4195
mod_vvisit_counterเดือนนี้35905
mod_vvisit_counterทั้งหมด1974969
Google Apps

กลุ่มสาระการเรียนรู้


วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แหล่งการศึกษาเรียนรู้เพิ่ม

QR Code