บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2557 จากงบประมาณรายได้ของโรงเรียน เพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปฏิบัติหน้าที่ คือ
ครูสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น  1  อัตรา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ICT (คอมพิวเตอร์)  1  อัตรา
เอกสารแนบ 1  เอกสารแนบ 2

ประกาศผลการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ
ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557

ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจำปี 2557

แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ผลการคัดเลือก Best Practice ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
[เคมี ม.ปลาย] [ชีววิทยา ม.ปลาย]  [ฟิสิกส์ ม.ปลาย]  [วิทย์ ม.ต้น]  [วิทย์ทั่วไป ม.ปลาย]

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


วันที่ 25 กันยายน 2556 คณะครูและสภานักเรียน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิต "กษิณา เฉลิมขวัญศรัทธา มุทิตาลัย" ให้แด่คุณครูทั้ง 6 ท่านที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2556 นี้ได้แก่ รองฯ รัชนีนรินทร์ คลังเงินวรากร,ครูสมปอง จันทราวุธ,ครูสมถวิล กำแหง,ครูพรรณวลี ฉิมดอนทอง,ครูเผ่า อุตสาหะและครูสมพงษ์ ฉายะสุโข พิธีการแบ่งเป็น 3 ช่วง ภาคเช้าพิธีกล่าวอำลานักเรียนหน้าเสาธง ภาคกลางวัน พิธีสงฆ์-รดน้ำแสดงมุทิตาจิต ภาคค่ำงานเลี้ยงสังสรรค์
[ภาพกิจกรรม]

 

ครูวิมลรัตน์ หาญณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอน,ผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ"การประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์" สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-3 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2556 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ
[ภาพกิจกรรม]
 


วันที่ 13 กันยายน 2556 คณะครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกันจัดงานพี่น้องผูกพัน "Colorful Party" เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูทั้ง 6 ท่านที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้แก่รองฯ รัชนีนรินทร์ คลังเงินวรากร,ครูสมถวิล กำแหง,ครูสมปอง จันทราวุธ,ครูพรรณวลี ฉิมดอนทอง,ครูเผ่า อุตสาหะและครูสมพงษ์ ฉายะสุโข ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
[ภาพกิจกรรม]

 


วันที่ 13 กันยายน 2556 ครูมาลินี นาทธนนันท์และครูปรางค์ทอง แทบศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นวิทยากรอบรมตามโครงการโรงเรียนต้นแบบการประยุกต์ใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาด้วยเครื่องคิดเลข ให้กับนักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง ณ ห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
[ภาพกิจกรรม]

 


วันที่ 11 กันยายน 2556 ครูสิริรัตน์ จีนใจตรง หัวหน้างานโภชนาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รับมอบเกียรติบัตรอาหารปลอดภัย ปลอดโรค จากนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก ในโอกาสที่โรงอาหารโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ผ่านการประเมินโครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโรค ประจำปี 2556 ณ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก
[ภาพกิจกรรม]

 

วันที่ 23 กันยายน 2556 คณะครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี พร้อมโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา จำนวน 50 คน มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารงบประมาณและแผนงาน ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยมี รองฯ รัชนีนรินทร์ คลังเงินวรากร พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
[ภาพกิจกรรม]
 

ครูสุนทรี เซี่ยงว่อง หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
[ภาพกิจกรรม]
 
     ด้วยเว็บไซต์ Dektelent.com เป็นเว็บไซต์ทางการศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสอบแอดมิชชันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้จัดขึ้นอย่างเป็นประจำทุกปี ทางทีมงานเว็บไซต์ Dektalent.com จึงได้จัดกิจจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบในชื่อว่า "Pre-PAT1 Online Exam" กิจกรรมนี้เป็นการสอบทางอินเตอร์เน็ต นักเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนและเข้าสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่เว็บไซต์ http://www.dektalent.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นตลอดกิจกรรม
 


วันที่ 20 กันยายน 2556 ศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรี ขณะนี้ศึกษาอยู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้มอบหนังสือเฉลยข้อสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่รุ่นน้อง โดยมี ดร.ผกามาศ บุญเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมรับมอบด้วยกัน ณ หน้าอาคาร 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
[ภาพกิจกรรม]

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 32 จาก 78

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้407
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1841
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6551
mod_vvisit_counterเดือนนี้407
mod_vvisit_counterทั้งหมด1990320
Google Apps

กลุ่มสาระการเรียนรู้


วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แหล่งการศึกษาเรียนรู้เพิ่ม

QR Code