บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      

 
ติดต่อซื้อบัตรได้ที่่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โทร.055-258003 ต่อ 202 หรือติดต่อครูละไม มารศรี 089-6402254

ประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดเรียน นักรียนเปิดเรียนวันที่่ 3 พฤศจิกายน 2557 [กำหนดการงานวัดผล]
หัวข้อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ทัศนศิลป์) สพม.39 พล.(กลุ่ม 1)
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) สาขาคณิตศาสตร์  ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการเข้าค่ายโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ  ค่าย 1  ประจำปีการศึกษา  2557

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ครูสุรางค์ ประทุมโทน ครูฐานียา ว่องวิญญู และครูอานนท์ มากมี นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูนโดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับรางวัลดังนี้ ชนะเลิศเหรียญทอง โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบน้ำทิ้งที่มีการปนเปื้อนของตะกั่วด้วยสารสกัดหยาบจากใบชะพล, เหรียญทอง โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ข้าวเปลือกจากเปลือกหน่อไม้ไผ่ตง ด้วยน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในการไล่แมลงทำลายข้าว,เหรียญเงิน โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มแป้งกล้วยโดยใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยเพื่อช่วยยืดอายุและป้องกันแมลงศัตรูพืชของมะม่วงน้ำดอกไม้,เหรียญเงิน โครงงานการศึกษาสารสกัดกัมจากย่านางในการช่วยชะลอการสุกของกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง, เหรียญเงินโครงงาน ระบบสำหรับแจ้งรายละเอียดและตรวจสอบประวัติการบ้านออนไลน์สำหรับครูและนักเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอด

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปี 2557-2559 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 โดยกลุ่มงานนโยบายและแผนงานได้เชิญคณะกรรการบริหารโรงเรียน หัวหน้างาน หัวหน้าโครงการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ณ ห้องโสตฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมจากทุกท่านที่กล่าวมาเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 
สอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
จำนวน 16 รายการ
ตามประกาศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
 
ดังรายละเอียดตามแนบ
 
 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 โดยมี ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ด้วยการนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย นิทรรศการโครงงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศด้านเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ นิทรรศการโอลิมปิกวิชาการ นิทรรศการหุ่นยนต์ Science Show การจำหน่ายของที่ระลึก ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้

 

[ภาพกิจกรรม1]  [ภาพกิจกรรม2]  [ภาพกิจกรรม3]
ครูศุภนิดา ทองหยิบ หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้ออกแนะแนวให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6 เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ณ โรงเรียนสิ่นหมิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบถึงระเบียบการรับสมัคร และการศึกษาต่อโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประจำปีการศึกษา 2557

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนตัวอย่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 31 มกราคม 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กล่าวต้อนรับและรับมอบของที่ระลึก จากนักเรียนที่กลับจากการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ โครงการเอเอฟเอส รุ่นที่ 52 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 4 คนได้แก่ นางสาวกันติญาภ์ บุตรวงษ์ (ม.5.1) กลับจากประเทศบราซิล,นางสาวณัฎฐ์ธยาน์ เทียมเศวต (ม.5.4) กลับจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์,นางสาวณัฐชา เมฆาสวัสดิ์วงศ์ (ม.5.7) กลับจากประเทศอาร์เจนตินา และนางสาววารีรัตน์ แสร์สุวรรณ (ม.6.1) กลับจากประเทศโคลอมเบีย และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนที่จะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โครงการเอเอฟเอส รุ่นที่ 53 (พ.ศ.2557-2558) จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวมาริษา เฮย์เวิร์ด นักเรียนโครงการ IEP (ม.5.1) ไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศบราซิล และนางสาวศิรินุช ศรีจันทร์วงศ์ นักเรียนโครงการ IEP (ม.4.2) ไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ยินดีต้อนรับนักเรียนที่กลับจากการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยความยินดียิ่ง และขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศต่อไป

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 29 มกราคม 2557 คณะครูกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน ศึกษาดูงานสภานักเรียน ณ โรงเรียนพรหมาณุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพรหมาณุสรณ์ ได้นำเสนอผลงานในรูปแบบการนำเสนอมัลติมีเดีย นิทรรศการ เอกสารและการเยี่ยมชมสถานที่จริง พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำเสนอประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรหมาณุสรณ์ ทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นิสิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มาศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยมีคณะครูจากฝ่ายบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 32 จาก 93

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 143 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้915
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1800
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2715
mod_vvisit_counterเดือนนี้31136
mod_vvisit_counterทั้งหมด2104114
QR Code