บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      


ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจำปี 2557

แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(สำหรับนักเรียน ม.6)

 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกันจัดกิจกรรม ASEAN Day เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พิธีเปิดโดย นายศาศวัต ประทุมรัตน์ ให้เกียรติลั่นฆ้องชัยเปิดงาน การแสดงฉ่อยก้าวสู่อาเซียนของนักเรียน นิทรรศการประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน การจำหน่ายอาหารประจำชาติอาเซียนบวกสาม พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งกายของคณะครู บุคลากรและนักเรียน ณ สนามหน้าเสาธงและบริเวณโรงอาหาร

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 27 สิงหาคม 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการคิด วางแผนและทำงานร่วมกันให้กับนักเรียนรวมทั้งสร้างเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ Science Show การแข่งขันจรวดขวดน้ำ วาดภาพ โครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงดนตรีและการประกวด Miss Recycle ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น.

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่่่ 25 สิงหาคม 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและตัวแทนนักเรียนให้การต้อนรับคณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาทและอ่างทอง) ได้มาศึกษาดูงานศูนย์แนะแนวต้นแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี การศึกษาดูงานครั้งนี้โรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์แนะแนวต้นแบบโดย ดร.ผกามาศ บุญเผือก การจัดนิทรรศการ การให้ข้อมูลด้วยคณะครูงานแนะแนวและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และห้องแนะแนว ในนามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันจันทร์ที่่ 25 สิงหาคม 2557 ครูสุภาพรรณ์ วิริยะรัตนกุล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 ร่วมกับครูอินทิรา ดาทอง หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ ประกอบสื่อมัลติมีเดีย การตอบปัญหาชิงรางวัล เพลง เกม ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กิจกรรมในวันนี้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสนุกสนานพร้อมความรู้ ในนามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 


[ภาพกิจกรรม]
วันอาทิตย์ที่่ 24 สิงหาคม 2557 ผอ.ประสพศรี เตมียบุตร นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เชิญคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 24 สิงหาคม 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวสรัลชนา ปัตตะพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3 และนางสาวกรองแก้ว สกุลปิยะเทวัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4 รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 2,500 บาท ส่วนทีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท ได้แก่เด็กหญิงสิริวรากร ห่านสกุลและเด็กหญิงชนากาญจน์ กล่อมกล่ำนุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6 โดยมีครูเนาวรัตน์ ประสงค์,ครูขวัญฤดี ชุ่มชมพูและครูวีรยุทธ แก้วแสงจันทร์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าแข่งขัน ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอด

 


วันที่่ 24 สิงหาคม 2557 ครูภคพร พัวพัน ครูโครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จำนวน 3 คนในฐานะตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ภาคเหนือครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรี ขอเป็นกำลังใจให้ "สู้สู้ นะคะ"

 


[ภาพกิจกรรม]
วันเสาร์ที่่ 23 สิงหาคม 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้ารับการอบรมโครงการค่ายครูภาษาอังกฤษแบบเข้ม ประจำปี 2557 (Intensive English Teacher Camp 2014) โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
วันเสาร์ที่่ 23 สิงหาคม 2557 คณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนห้องเรียนสองภาษา(ไทย-ฝรั่งเศส) และนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาฝรังเศส ณ โรงแรมธรรมชาติรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะวิทยากร คณะครูทุกท่านที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ขอบใจนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 89

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้39
mod_vvisit_counterเมื่อวาน898
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5458
mod_vvisit_counterเดือนนี้26491
mod_vvisit_counterทั้งหมด2059385
Google Apps

กลุ่มสาระการเรียนรู้


วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แหล่งการศึกษาเรียนรู้เพิ่ม

QR Code