บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ      

 

 

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558

 

 


 เอกสารประกอบการอบรมฯ วันที่ 23 สิงหาคม 2558
[Sar]  [ID Plan1]  [ID Plan2]  [ปก]
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS รุ่น 55
ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
[กำหนดการ]  [HSK]  [YCT]
ประกาศ ลูกจ้างประจำพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุ
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2558 – 19 เมษายน 2558 ณ Northwest University เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเข้าร่วมโครงการจำนวน 14 คน โรงเรียนจ่านกร้อง 2 คน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือจำนวน 1 คน นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ล้ำค่าจากวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ที่น่าศึกษา
 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 7 มิถุนายน 2558 คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของ สสวท.และ สอวน. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

[ภาพกิจกรรม 1]  [ภาพกิจกรรม 2]
 วันที่่ 11 มิถุนายน 2558 ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและที่ปรึกษาทูตฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ยินดีต้อนรับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
 
[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2015” รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ โดยมี ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิงพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เมอบหมายให้โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2558
 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 คณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน โครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4-5 ณ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

[ภาพกิจกรรม]
 วันที่่ 6 มิถุนายน 2558 คณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสู่ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร 15
         
 

[ภาพกิจกรรม]
นางสาวนภัสวรรณ แก้วกำเหนิด นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ IEPโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้รับทุนการศึกษาอันดับที่ 1 (100%) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากมูลนิธิดำเนินชาญวนิชย์ เดินทางไปศึกษาที่โรงเรียนอาชีวะผู่หนิง มณฑลกวางตุ้ง อำเภอผู่หนิง เมืองเจียหยาง สาธารณะรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 – 8 พฤษภาคม 2558 เป็นระยะเวลา 50 วันนับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ล้ำค่าจากแหล่งเรียนรู้เจ้าของภาษา
 

[ภาพกิจกรรม]
 วันที่ 8 มิถุนายน 2558 นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อม ดร.จิตราภรณ์. ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี. นางนภา พานน้อย ผู้แทน สกก.สพฐ. ร่วมแถลงข่าว การแข่งขัน ศึกบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2015” รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

[ภาพกิจกรรม]
  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ศูนย์เอเอฟเอสเขตพิษณุโลก เป็นสนามสอบข้อเขียนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่่ 55 (พ.ศ.2559-2560) เมื่อวันอาทิตย์ที่่ 31 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 120

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้427
mod_vvisit_counterเมื่อวาน761
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5153
mod_vvisit_counterเดือนนี้26322
mod_vvisit_counterทั้งหมด2572120
QR Code