บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2557 จากงบประมาณรายได้ของโรงเรียน เพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปฏิบัติหน้าที่ คือ
ครูสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น  1  อัตรา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ICT (คอมพิวเตอร์)  1  อัตรา
เอกสารแนบ 1  เอกสารแนบ 2

ประกาศผลการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ
ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557

ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจำปี 2557

แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ผลการคัดเลือก Best Practice ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
[เคมี ม.ปลาย] [ชีววิทยา ม.ปลาย]  [ฟิสิกส์ ม.ปลาย]  [วิทย์ ม.ต้น]  [วิทย์ทั่วไป ม.ปลาย]

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]

วันเสาร์ที่่ 5 กรกฎาคม 2557 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่่ 1 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 


[ภาพกิจกรรม]

 วันที่่ 3 กรกฎาคม 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะครูร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก(สทท.11)
 

 


[ภาพกิจกรรม]

         วันที่่ 1-2 กรกฎาคม 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการ Google App for Education สำหรับการบริหารงานภายในโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ณ ห้องเกียรติยศ โดยมีครูนิธิกร แทบศรี,ดรผกามาศ บุญเผือกและครูอาทิตยา ชำนาญจุ้ย เป็นวิทยากร
 

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 งานกิจกรรมเนตรนารีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยครูอดิเรก อ่อนช่างเหล็ก,ครูอาทิตยา ชำนาญจุ้ยและครูอภิสิทธิ์ เม่งตรี นำคณะเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กลุ่ม 3 กอง 4) จำนวน 42 คนร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]

 วันที่่ 30 มิถุนายน 2557 ดร.จิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยครูนงพร เตชนราเดช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,ครูปภาวี มาสูตร์และครูนิธิกร แทบศรี ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 ปีการศึกษา 2557

 


[ภาพกิจกรรม]

วันอาทิตย์ที่่ 29 มิถุนายน 2557 ฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน เพื่อประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 เวลา 12.30-16.30 น. ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]

วันอาทิตย์ที่่ 29 มิถุนายน 2557 ฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน เพื่อประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]

 วันเสาร์ที่่ 28 มิถุนายน 2557 ครูนิชรา องอาจบุญ หัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพร้อมด้วยคณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีนให้กับนักเรียนในโครงการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 คนด้วยการฝึกอบรมการเขียนพู่กันจีน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบ้านหมึกจีนพิษณุโลก กิจกรรมวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีนและคณะครูที่ร่วมเป็นวิทยากรอย่างใกล้ชิด ทำให้การเขียนพู่กันจีนวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 


[ภาพกิจกรรม]

วันเสาร์ที่่ 28 มิถุนายน 2557 ฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน เพื่อประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 78

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1005
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1841
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7149
mod_vvisit_counterเดือนนี้1005
mod_vvisit_counterทั้งหมด1990918
Google Apps

กลุ่มสาระการเรียนรู้


วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แหล่งการศึกษาเรียนรู้เพิ่ม

QR Code