บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ      

 


ถ่ายทอดสด การแข่งขัน 

"SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2015"

รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ วันที่ 9-19 มิถุนายน 2558  เวลา 9.00 น.- 16.30 น.

 

 

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ  พ.ศ. 2494
ประกาศ ลูกจ้างประจำพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุ
ประกาศรายชื่อผู้้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
      งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูประภา บุญยนต์ ประชุมคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2558 และชี้แจงการใช้โปรแกรม SCAN TOOL ในการบันทึกข้อมูลนักเรียนส่วนบุคคล ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เมื่อวันที่่ 25 พฤษภาคม 2558 
    
 

[ภาพกิจกรรม]
      วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ครูอภิญญา ม่วงแพร หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำกระเช้าผลไม้ จำนวน 11 กระเช้า ผ้าอนามัย 2 กล่อง และอาหารกระป๋อง จำนวนหนึ่ง นำไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณูโลก 
   
 

[ภาพกิจกรรม]
       วันที่่ 4 มิถุนายน 2558 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2558 แบ่งเป็น 2 รอบคือ รอบแรกเวลา 08.30-10.20 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รอบที่สองเวลา 10.20-12.00 น.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมพิธี ณ โรงอาหารโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
   
 

[ภาพกิจกรรม]
       วันที่่ 2 มิถุนายน 2558 งานพยาบาลโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ด้วยการแสดงละครของนักเรียน และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
     
 

[ภาพกิจกรรม]
     วันที่่ 30 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานช่าง สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1 ระหว่างเวลา 08.00-15.30 น. ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
 
 

[ภาพกิจกรรม]
         วันที่่ 1 มิถุนายน 2558 งานกิจกรรมนักเรียนและชุมชน ร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนร่วมกับคณะข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
 

[ภาพกิจกรรม]
         วันที่่ 27 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในหัวข้อ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติสำหรับจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

[ภาพกิจกรรม]
         ครูยุพิน แป้นแอ้น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างเครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลวิจัย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่่ 27-29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
   
 

[ภาพกิจกรรม]
       วัวันที่่ 29 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2558 โดยนิมนต์พระจากวัดราชบูรณะจำนวน 9 รูปมารับบิณฑบาตจากคณะครู บุคลากรและนักเรียน ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
     
 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 119

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 155 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้537
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1045
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3911
mod_vvisit_counterเดือนนี้1582
mod_vvisit_counterทั้งหมด2516267
QR Code