บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ 
ครูสรัญญา เหมพิจิตร        

  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบคัดเลือกทั่วไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันเสาร์ที่่ 28 มีนาคม 2558  [ม.1] 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันอาทิตย์ที่่ 29 มีนาคม 2558  [ม.4]
ประกาศผลการสอบความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2558
[ประกาศ]  [รายชื่อ]  [ข้อปฏิบัติ]  [สัญญา]
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่ 31 มกราคม 2558 คณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ที่เรียนภาษาฝรั่งเศส เข้าร่วมกิจกรรมวันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส ณ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ และศึกษาแหล่งเรียนรู้พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 


[ภาพกิจกรรม]
   วันที่่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 สนามสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับคณะครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก และคณะครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาร่วมเป็นกรรมการคุมสอบ พร้อมทั้งบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง เพื่อให้การทดสอบเป็นไปด้วยเรียบร้อยและความโปร่งใส ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 29 มกราคม 2558 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study(IS1-IS3) ผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 ณ บริเวณโรงอาหาร และชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5 ณ บริเวณอาคาร 4 กิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียนทั้งระดับ การมอบเกียรติบัตรแก่ครูประจำวิชา และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองดีที่สุด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 


[ภาพกิจกรรม]
    วันที่ 29 มกราคม 2558 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(SMAT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอโครงงาน เกมฝึกทักษะกระบวนการคิด การทดลองวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ หุ่นยนต์ประยุกต์ อาหารเพื่อสุขภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้ ความสุข สนุกสนาน

 


[ภาพกิจกรรม]
         วันที่่ 26-28 มกราคม 2558 คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมค่ายติวเข้มทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6.1 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และการศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 


[ภาพกิจกรรม]
     วันที่่ 18 มกราคม 2558 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6,3.7 ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้รายวิชาโลกทั้งระบบ ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 
 
 ด้วยในปีการศึกษา 2557 นี้ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
มีความประสงค์จะว่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
และเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ จำนวน 1 อัตรา 
ดังรายระเอียดต่อไปนี้
 
 


[ภาพกิจกรรม]
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2.6,2.7 ฝึกปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
คณะครูกลุ่มงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยครูอรดี มานักฆ้องพร้อมด้วยคณะครู นำกระเช้าสุขภาพไปอวยพรและสวัสดีปีใหม่แก่สื่อมวลชนในจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่่ 7-8 มกราคม 2558

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 106

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้210
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2457
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้11239
mod_vvisit_counterเดือนนี้63923
mod_vvisit_counterทั้งหมด2386144
QR Code