บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      


ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจำปี 2557

แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(สำหรับนักเรียน ม.6)

 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
วันเสาร์ที่่ 23 สิงหาคม 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้ารับการอบรมโครงการค่ายครูภาษาอังกฤษแบบเข้ม ประจำปี 2557 (Intensive English Teacher Camp 2014) โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
วันเสาร์ที่่ 23 สิงหาคม 2557 คณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนห้องเรียนสองภาษา(ไทย-ฝรั่งเศส) และนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาฝรังเศส ณ โรงแรมธรรมชาติรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะวิทยากร คณะครูทุกท่านที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ขอบใจนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 21-23 สิงหาคม 2557 ดร.ผกามาศ บุญเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ครูอรวรรณ ทะกอง หัวหน้าโครงการ English Program(EP) และ Mr.LEON ครูต่างชาติ เข้ารับการอบรมการพัฒนาบุคลากรครูชาวต่างชาติ Co-Teacher และหัวหน้าโครงการ EP/MEP ภาคเหนือ ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 21 สิงหาคม 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้การต้อนรับนางวรรณกร สุวรรณรอ ครูโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะครูที่เดินทางให้กำลังใจในการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่่ราชการ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในการนี้ ดร.จิราภรณ์ เอมเอี่ยม และดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 21 สิงหาคม 2557 มูลนิธิอาจารย์บุญเรือน เอี่ยมสกุล โดยคุณสมชาย บุระมาน ให้เกียรตินำเงินทุนการศึกษามามอบให้แก่นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์อรพรรณ หยีวิยม,อาจารย์สมศักดิ์ พุ่มสลุดและผู้มีเกียรติร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 20 สิงหาคม 2557 ครูอนุชา มุกดาลอย หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4 ร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


วันที่่ 19 สิงหาคม 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มอบหมายให้ครูอรดี มานักฆ้อง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพร้อมด้วยคณะครู ในฐานะตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 27 ปี ก้าวหน้า ก้าวไกล สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
วันพุธที่่ 20 สิงหาคม 2557 งานกิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยนางกนกดาว เดชก้อง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานอำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้กำกับและนักเรียนร่วมพิธี ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 18-20 สิงหาคม 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาชีวภาพ สาขากายภาพและสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดงและรางวัลชมเชย ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้และขอขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกท่านที่ได้สนับสนุนและให้กำลังใจนักเรียนมาโดยตลอด

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 89

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 102 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้875
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1313
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2188
mod_vvisit_counterเดือนนี้23221
mod_vvisit_counterทั้งหมด2056115
Google Apps

กลุ่มสาระการเรียนรู้


วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แหล่งการศึกษาเรียนรู้เพิ่ม

QR Code