บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ      

  โครงการส่งเสริมนักเรียน ครูศึกษาดูงานต่างประเทศและเข้าค่ายภาษาอังกฤษ [เอกสาร1] [เอกสาร2]
โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคฤดูร้อน [เอกสาร 1]  [เอกสาร 2]
ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
หัวข้อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ทัศนศิลป์) สพม.39 พล.(กลุ่ม 1)
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup  

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

¨
[ภาพกิจกรรม]
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอแสดงความยินดีกับทีมแบดมินตันโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมแบดมินตัน จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่่ 6-14 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ขอขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทุกท่านที่ได้ฝึกซ้อม สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอด สามารถนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนของเราได้สำเร็จในครั้งนี้  

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่ 9 กันยายน 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พบนักเรียนและชี้แจงเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3

 


[ภาพกิจกรรม]

 วันที่่ 8 กันยายน 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นดังนี้ 1. การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 6 รางวัลชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,ชนะเลิศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากรูปภาพ,ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนตามคำบอก ระดับชั้น ม.4 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น หัวข้อ “อาหารญี่ปุ่นในอาเซียน” โครงการเปิดโลกภาษา ครั้งที่ 6 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
        

 


[ภาพกิจกรรม]

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น 1.นางสาวพีรดา เขียวบ้านยาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.8 ผ่านการสอบเขียน เรียงความและการสอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาญี่ปุ่น ได้ทุนโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น(MEXT) โดยมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับเอเอฟเอสประเทศญี่ปุ่น เป็น 1 ใน จำนวนเยาวชนไทย 8 คน เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557 2.นางสาวพรปวีณ์ โพธิ์พยอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2 ผ่านการสัมภาษณ์ทาง Skype ได้ทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน Jenesys 2.0 หัวข้อ “Japanese Language 9th Batch” เป็น 1 ใน จำนวนนักเรียนภาคเหนือ 6 คน เดินทางไปเมืองโตเกียว ระหว่างวันที่ 13-21 ตุลาคม 2557 และ ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและผลการแข่งขันของนักเรียน เป็นที่ประจักษ์ต่อเนื่องกันมา ส่งผลให้ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้รับการเสนอชื่อให้นักเรียนได้รับทุนโครงการ The Friendship Bridge between Japan & Thailand of 2014 ของสมาคม The Japan Thailand Educational Exchange Society และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกคือ นางสาววราภรณ์ ตระกูลเดิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2 เป็น 1 ในจำนวนนักเรียนไทย 3 คน เดินทางไปเมืองเกียวโต ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2557 นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้และขออำนวยพรให้การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดำเนินไปด้วยความราบรื่นดังปรารถนาทุกคน 
        

 


[ภาพกิจกรรม]

 วันที่่ 6-14 กันยายน 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ส่งทีมบาสเกตบอลชายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่่ 7 กันยายน 2557 แข่งขันรอบคัดเลือกพบกับทีม ร.ร.นครไทย ผลการแข่งขัน ทีม ฉ.ส.ชนะไป 42 ต่อ 33 คะแนน ขอขอบคุณครูกีรติกาญจน์ ไชย์หิรัญญากร ครูผู้ฝึกซ้อม และคณะครูทุกท่านที่เป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนตลอดมา สำหรับวันนี้ทีม ฉ.ส.จะพบกับทีมจุฬาภรณ เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูและนักเรียนร่วมเป็นกำลังใจเชียร์ถึงขอบสนาม "สู้สู้นะคะ"
        

 


[ภาพกิจกรรม]

 วันเสาร์ที่่ 6 กันยายน 2557 คณะครูกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2.2,2.4,2.9,2.10 จำนวน 190 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ณ ตลาดร้อยปีสามชุก สวนสัตว์น้ำบึงฉวากและสวนนกชัยนาท กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 5-8 กันยายน 2557 คณะครูกลุ่มงานอำนวยการและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้ารับการอบรมการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 3 กันยายน 2557 เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช มารับบริจาคโลหิตจากคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 เพื่อนำโลหิตที่ไปใช้เพื่อการรักษาช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ นับเป็นอีกหนึ่งความดีที่พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรี ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในวันนี้

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 4 กันยายน 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบวัดระดับความรู้รายวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ตามโครงการ PISA-Liked เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ โดยมีคณะครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลและกำกับการสอบให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 93

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้268
mod_vvisit_counterเมื่อวาน962
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5147
mod_vvisit_counterเดือนนี้38291
mod_vvisit_counterทั้งหมด2229878
QR Code