บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ประกาศผลการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ
ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557

ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจำปี 2557

แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ผลการคัดเลือก Best Practice ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
[เคมี ม.ปลาย] [ชีววิทยา ม.ปลาย]  [ฟิสิกส์ ม.ปลาย]  [วิทย์ ม.ต้น]  [วิทย์ทั่วไป ม.ปลาย]

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]

 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 นางสานิลัช ทิพย์รัตน์มงคล ครู ชำนาญการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.12 จำนวน 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างสิทธิหน้าที่พลเมืองและการเรียนรู้เรื่องการเงิน จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 นายอภิสิทธิ์ เม่งตรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4 จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนไทยยุคใหม่และมีศักยภาพเป็นพลโลก ณ โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย ครู ชำนาญการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเว็บไซต์ เพื่อการเรียนการสอน” จัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานการประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน,รองผู้อำนวยการการและครูที่ทำหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้าร่วมประชุม ตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา แผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2557 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 งานแนะแนวโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแนะแนวสู่มาตรฐาน ASEAN โดยใช้เครือข่ายนักเรียนแกนนำ YC:Youth counselor เป็นฐานได้รับเกียรติจาก ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39(จังหวัดพิษณุโลก) เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]

วันเสาร์ที่่ 26 กรกฎาคม 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพการสอนเสริมวิทยาศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ได้รับเกียรติจาก ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรระหว่างวันเสาร์,อาทิตย์ วันที่ 26-27 ก.ค.57,2-3 ส.ค.57 ,9-10 ส.ค.57 ณ ห้องศูนย์ สอวน.คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 15 กรกฎาคม 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่่ 21 ให้กับสถานศึกษาครั้งที่่ 2 พ.ศ. 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ณ โรงแรมน่านเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยเข้าแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไปแข่งขันในระดับต่อไป ส่วนทีมพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้และขอขอบคุณครูจันทนา ศิลปศาสตร์,ครูจันทร์แรม ม่วงสวน,ครูศิริวรรณ ฉิมแย้ม ผู้ฝึกซ้อมและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกท่านที่เป็นกำลังใจและให้การสนับสนับนักเรียนมาโดยตลอด

 


[ภาพกิจกรรม]

คณะครูโครงการ Intensive English Program (IEP) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (debate) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เมื่อวันที่่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยนักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณคณะครูโครงการ Intensive English Program (IEP) และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนนักเรียนมาโดยตลอด

 


[ภาพกิจกรรม]

นเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 คณะครูโครงการ Intensive English Program (IEP) และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดำเนินการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยใช้การทดสอบของ TOEFL Junior Standard Test ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อประเมินศักยภาพความรู้ความสามารถวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ในด้านทักษะการฟัง การอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนในโครงการ (IEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 210 คน ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 82

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 113 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้344
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1568
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6274
mod_vvisit_counterเดือนนี้39207
mod_vvisit_counterทั้งหมด2029120
Google Apps

กลุ่มสาระการเรียนรู้


วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แหล่งการศึกษาเรียนรู้เพิ่ม

QR Code