บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      

 

ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจำปี 2557

แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(สำหรับนักเรียน ม.6)

 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557 


 แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ สอวน. 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]

 วันเสาร์ที่่ 6 กันยายน 2557 คณะครูกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2.2,2.4,2.9,2.10 จำนวน 190 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ณ ตลาดร้อยปีสามชุก สวนสัตว์น้ำบึงฉวากและสวนนกชัยนาท กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 5-8 กันยายน 2557 คณะครูกลุ่มงานอำนวยการและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้ารับการอบรมการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 3 กันยายน 2557 เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช มารับบริจาคโลหิตจากคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 เพื่อนำโลหิตที่ไปใช้เพื่อการรักษาช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ นับเป็นอีกหนึ่งความดีที่พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรี ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในวันนี้

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 4 กันยายน 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบวัดระดับความรู้รายวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ตามโครงการ PISA-Liked เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ โดยมีคณะครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลและกำกับการสอบให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่ 4 กันยายน 2557 ดร.ผกามาศ บุญเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ SCQA OBECQA และ TQA ได้ร่วมกันวางแผน จัดเตรียมข้อมูล เอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน OBECQA ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 4 กันยายน 2557 ครูวรรณภา พานิช หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาและ ดร.สำเนา แก้วดา ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียนด้วยกิจกรรม "สมาธิ-เด็กเอ๋ยเด็กดี" ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3

 


[ภาพกิจกรรม]

 ครูยุพิน แป้นแอ้น ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (KruTube Channel ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู) ปีที่ 4 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแม็กซ์ พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 2 กันยายน 2557 ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์,วิทยาศาสตร์ และครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 ให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับความรู้ตามแนวทางมาตรฐานสากล PISA ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 3 กันยายน 2557 นางกนกดาว เดชก้อง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานอำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ให้แก่คณะครู บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานและผู้ปฏิบัติงานสารบรรณของฝ่ายบริหารงาน,กลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในทางปฏิบัติงานสารบรรณตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ณ ห้อง e-Classroom 2

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 93

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1363
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1599
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4254
mod_vvisit_counterเดือนนี้1363
mod_vvisit_counterทั้งหมด2074341
QR Code