บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 

      

[แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี]
เชิญชวนส่งผลงาน IS นักเรียนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โปรดดูเอกสารด้านล่าง
[เอกสาร1]    [เอกสาร2]

เอกสารการประชุมคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน IS ภาคเหนือ วันที่่ 26 มีนาคม 2557
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]

ประกาศสำหรับโรงเรียนที่ร่วมนำเสนอผลงาน IS ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
[ประกาศ]   [จองที่พัก]

ประกาศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 เรื่องการรับเอกสารการจบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2556 ให้นักเรียนมารับในวันที่่ 4 เมษายน 2557
(เวลาราชการ)
กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ปีการศึกษา 2557

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 โดยมี ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ด้วยการนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย นิทรรศการโครงงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศด้านเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ นิทรรศการโอลิมปิกวิชาการ นิทรรศการหุ่นยนต์ Science Show การจำหน่ายของที่ระลึก ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้

 

[ภาพกิจกรรม1]  [ภาพกิจกรรม2]  [ภาพกิจกรรม3]
ครูศุภนิดา ทองหยิบ หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้ออกแนะแนวให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6 เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ณ โรงเรียนสิ่นหมิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบถึงระเบียบการรับสมัคร และการศึกษาต่อโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประจำปีการศึกษา 2557

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนตัวอย่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 31 มกราคม 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กล่าวต้อนรับและรับมอบของที่ระลึก จากนักเรียนที่กลับจากการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ โครงการเอเอฟเอส รุ่นที่ 52 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 4 คนได้แก่ นางสาวกันติญาภ์ บุตรวงษ์ (ม.5.1) กลับจากประเทศบราซิล,นางสาวณัฎฐ์ธยาน์ เทียมเศวต (ม.5.4) กลับจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์,นางสาวณัฐชา เมฆาสวัสดิ์วงศ์ (ม.5.7) กลับจากประเทศอาร์เจนตินา และนางสาววารีรัตน์ แสร์สุวรรณ (ม.6.1) กลับจากประเทศโคลอมเบีย และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนที่จะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โครงการเอเอฟเอส รุ่นที่ 53 (พ.ศ.2557-2558) จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวมาริษา เฮย์เวิร์ด นักเรียนโครงการ IEP (ม.5.1) ไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศบราซิล และนางสาวศิรินุช ศรีจันทร์วงศ์ นักเรียนโครงการ IEP (ม.4.2) ไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ยินดีต้อนรับนักเรียนที่กลับจากการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยความยินดียิ่ง และขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศต่อไป

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 29 มกราคม 2557 คณะครูกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน ศึกษาดูงานสภานักเรียน ณ โรงเรียนพรหมาณุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพรหมาณุสรณ์ ได้นำเสนอผลงานในรูปแบบการนำเสนอมัลติมีเดีย นิทรรศการ เอกสารและการเยี่ยมชมสถานที่จริง พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำเสนอประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรหมาณุสรณ์ ทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นิสิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มาศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยมีคณะครูจากฝ่ายบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ

 


[ภาพกิจกรรม]
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรพิชชา อนุดิษย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.9 ที่ไค้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินการแข่งขันกีฬากอล์ฟ จากการแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยคุณพ่อพรเทพ อนุดิษย์ เป็นผู้ฝึกซ้อมมาโดยตลอด ในนามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณครอบครัวอนุดิษย์ ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอด

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 31 มกราคม 2557 คณะผู้กำกับสมาผู้บำเพ็ญประโยชน์จังหวัดพิษณุโลก ได้ออกมานิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตคี ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยมีคณะครู ผู้กำกับและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 23 มกราคม 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนิเทศภายใน ประจำภาคเรียนที่่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยมีครูแสงเทียน เพ็งคุ้ม และครูวิมลรัตน์ หาญณรงค์ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ดำเนินประชุม ณ ห้องโสตฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 67

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์


สมาชิกออนไลน์
เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้696
mod_vvisit_counterเมื่อวาน795
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3110
mod_vvisit_counterเดือนนี้32048
mod_vvisit_counterทั้งหมด1866429
QR Code