บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2557 จากงบประมาณรายได้ของโรงเรียน เพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปฏิบัติหน้าที่ คือ
ครูสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น  1  อัตรา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ICT (คอมพิวเตอร์)  1  อัตรา
เอกสารแนบ 1  เอกสารแนบ 2

ประกาศผลการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ
ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557

ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจำปี 2557

แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ผลการคัดเลือก Best Practice ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
[เคมี ม.ปลาย] [ชีววิทยา ม.ปลาย]  [ฟิสิกส์ ม.ปลาย]  [วิทย์ ม.ต้น]  [วิทย์ทั่วไป ม.ปลาย]

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]

 วันเสาร์ที่่ 28 มิถุนายน 2557 ครูนิชรา องอาจบุญ หัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพร้อมด้วยคณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีนให้กับนักเรียนในโครงการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 คนด้วยการฝึกอบรมการเขียนพู่กันจีน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบ้านหมึกจีนพิษณุโลก กิจกรรมวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีนและคณะครูที่ร่วมเป็นวิทยากรอย่างใกล้ชิด ทำให้การเขียนพู่กันจีนวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 


[ภาพกิจกรรม]

วันเสาร์ที่่ 28 มิถุนายน 2557 ฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน เพื่อประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 27 มิถุนายน 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างานให้การต้อนรับ นายสุรัตน์ ขวัญบุญจันทร์,นายประเทือง วงศ์ประเสริฐและนางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธ์ คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 การใช้ผลสอบขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ณ ห้องโสตฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 คณะครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีโดยครูสุจินตนา โพธินำแสง,ครูพีรดา บัวกลิ่น ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6.9 พร้อมด้วยครูมันตา อัตตพงษ์ไพบูลย์ ครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 และนักเรียน ได้นำเงินที่คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันบริจาคมามอบให้ครอบครัวของนางสาวหทัยชนก ศิริลักษณ์ นักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 6.9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่บ้านถูกไฟไหม้เมื่อเช้าวันที่่ 26 มิถุนายน 2557 ณ ตลาดหนองตม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีขอเป็นกำลังใจนะคะ

 
[ภาพกิจกรรม]
 วันที่่ 19 มิถุนายน 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงเรียนพิชัย ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศระดับเหรียญทอง 2 รายการได้แก่ การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ ม.1-3 เด็กหญิงรัดเกล้า สัจจา และการเขียนเชิงวิชาการประเด็น "รักถิ่นแผ่นดินไทย" ม.4-6 ประเภททีม ในนามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้ และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 26 มิถุนายน 2557 งานอนามัยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยการอ่านสาส์นวันต่อต้านยาเสพติดโดยนายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และการแสดงของนักเรียน ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 [ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 26 มิถุนายน 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูให้การต้อนรับ รศ.ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะผู้บริหาร บุคลากรในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 25 มิถุนายน 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อน้อมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ ในแต่ละระดับชั้นเรียนสำหรับในวันนี้อ่านคำประพันธ์บูชาครูกลอนสุนทรภู่ การขับร้องเพลงในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี การประกวดเขียนเรียงความ แต่งคำประพันธ์ การแข่งขันจัดป้ายนิทรรศการวันสุนทรภู่ของนักเรียน

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในฐานะศูนย์แนะแนวต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ร่วมออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9 เวลา 14.05-14.50 น. ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพิ่มสัดส่วนเรียนต่อสายอาชีพ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับช่อง 9 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในสายอาชีพและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการประกอบอาชีพต่อไป

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 78

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้227
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1314
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7685
mod_vvisit_counterเดือนนี้1541
mod_vvisit_counterทั้งหมด1991454
Google Apps

กลุ่มสาระการเรียนรู้


วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แหล่งการศึกษาเรียนรู้เพิ่ม

QR Code