บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ      

 


ถ่ายทอดสด การแข่งขัน 

"SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2015"

รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ วันที่ 9-19 มิถุนายน 2558  เวลา 9.00 น.- 16.30 น.

 

 

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ  พ.ศ. 2494
ประกาศ ลูกจ้างประจำพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุ
ประกาศรายชื่อผู้้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
         ครูยุพิน แป้นแอ้น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างเครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลวิจัย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่่ 27-29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
   
 

[ภาพกิจกรรม]
       วัวันที่่ 29 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2558 โดยนิมนต์พระจากวัดราชบูรณะจำนวน 9 รูปมารับบิณฑบาตจากคณะครู บุคลากรและนักเรียน ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
     
 

[ภาพกิจกรรม]
     วันที่่ 27 พฤษภาคม 2558 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.ผกามาศ บุญเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นวิทยากร ณ ห้องโสตเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 15 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 

[ภาพกิจกรรม]
          วันที่่ 26 พฤษภาคม 2558 ครูนิธิกร แทบศรี หัวหน้างานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นต้นแบบครูและนักเรียนที่ใช้ google chromebook ผนวกกับการเรียนการสอนด้วย google apps for education ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
    
 

[ภาพกิจกรรม]
      วันที่่ 26 พฤษภาคม 2558 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย สมป.พิษณุโลก โดยมี ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
   
 

[ภาพกิจกรรม]
       วันที่่ 26 พฤษภาคม 2558 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวเกวลิน พูลภีไกร "เกรซ" ศิษย์เก่ามัธยมศึกษาตอนต้น (โครงการ EP) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่ได้เข้ารอบ 5 คน The Star 11 ปี 2558 ในโอกาสนี้เกรซ ได้กล่าวขอบคุณคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่เป็นกำลังใจสำคัญในการประกวดครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรี
      
 

[ภาพกิจกรรม]
    คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนภรณ์ อ่ำอำไพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมค่าย "Génération Bilingue" ประจำปี 2015 ณ เมือง Vichy ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 21-30 กรกฏาคม 2558 โดยมีนักเรียนจำนวนกว่า 50 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรม พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจ ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนมาโดยตลอด
     
 

[ภาพกิจกรรม]
     วันที่่ 26 พฤษภาคม 2558 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่่ 12 พุทธศักราช 2558 โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และคณะครูที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
     
 

[ภาพกิจกรรม]
     วันที่่ 21 พฤษภาคม 2558 นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่่ 12 พุทธศักราช 2558 โดยมี ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการ,คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะจัดการแข่งขันร่วมประชุม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 119

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 134 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้624
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1045
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3998
mod_vvisit_counterเดือนนี้1669
mod_vvisit_counterทั้งหมด2516354
QR Code