บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ      

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ระชาสัมพันธ์นักเรียนที่จะสมัครโครงการ AFS รีบสมัครด่วนก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ปรับสภาพนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2558
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม. 1 และ ม.4

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน(สำรองรอบที่ 3) เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1
[ประกาศ]  [รายชื่อ]
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่องผลการพิจารณารับนักเรียนย้าย
กำหนดการรับหนังสือเรียนฟรี
ประกาศผลการสอบความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2558
[ประกาศ]  [รายชื่อ]  [ข้อปฏิบัติ]  [สัญญา]
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
     วันที่่ 18 มกราคม 2558 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6,3.7 ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้รายวิชาโลกทั้งระบบ ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 
 
 ด้วยในปีการศึกษา 2557 นี้ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
มีความประสงค์จะว่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
และเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ จำนวน 1 อัตรา 
ดังรายระเอียดต่อไปนี้
 
 


[ภาพกิจกรรม]
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2.6,2.7 ฝึกปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
คณะครูกลุ่มงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยครูอรดี มานักฆ้องพร้อมด้วยคณะครู นำกระเช้าสุขภาพไปอวยพรและสวัสดีปีใหม่แก่สื่อมวลชนในจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่่ 7-8 มกราคม 2558

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 25 มกราคม 2558 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือทางการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ให้เป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส DELF scolaire A1-A2 ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศส ตามหลักสูตร Delf scolaire จากกระทรวงศึกษาธิการประเทศฝรั่งเศสและกำหนดให้มีการทดสอบพร้อมกันทั่วไประเทศ สำหรับศูนย์สอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเป็นสถานที่ทดสอบสำหรับนักเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 15 และหอประชุมราชานุเคราะห์ 3

 


[ภาพกิจกรรม]
   วันที่่ 19 มกราคม 2558 คณะครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ครูศศิธร นาคปี่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา,ครูณฐวรรณ หนุเผือก,ครูสานิลัช ทิพรัตน์มงคลและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5.10 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา "เติมยิ้ม อิ่มท้อง" โดยได้นำสิ่งของ ได้แก่จักรยาน 6 คัน เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน อุปกรณ์ของเด็กเล่นและเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 16,680 บาท ด้วยการสนับสนุนของ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี, รศ.ประทีบ นักปี่ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 รุ่นที่่ 1 วันที่่ 21-13 มกราคม 2558 รุ่นที่่ 2 วันที่่ 26-28 มกราคม 2558 ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3,ห้องโสตฯ อาคาร 15 การติวครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และนักเรียนที่ตั้งใจเข้ารับการติวทุกคน

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 20-21 มกราคม 2558 คณะครูโครงการ English Program (EP) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดกิจกรรม Morning Market Tour for M.2 สำหรับนักเรียนในโครงการชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้และทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ณ ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เวลา 07.00 - 08.20 น. โดยมีคณะครูนำชมตลาดและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างน่าสนใจ

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่่ 19-22 มกราคม 2558 ครูวราภรณ์ น้อยวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และคณะครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้โดยการนำนักเรียนนั่งรถรางชมเมืองพิษณุโลก พร้อมฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว,สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของเมืองพิษณุโลก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมครั้งนี้นักเรียนให้ความสนใจ,ร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งทำให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสนุกสนาน

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 107

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้510
mod_vvisit_counterเมื่อวาน926
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5672
mod_vvisit_counterเดือนนี้28682
mod_vvisit_counterทั้งหมด2477115
QR Code