บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ 
ครูสรัญญา เหมพิจิตร        

  
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 [ม.1]  [ม.4]
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2558
การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6 
ขยายเวลาในการรับสมัคร ถึงวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 
[ประกาศ]  [ใบสมัคร]  [เอกสาร1]  [เอกสาร2]
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
   วันที่่ 20-21 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดเป็นสนามสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 เน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
     คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทอง ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านวิชาการ ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่่ 14 ธันวาคม 2557 พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้และขอเป็นกำลังใจในเวทีระดับประเทศต่อไป

 


[ภาพกิจกรรม]
   วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ดร.จิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในนามของประธานเอเอฟเอสเขตพิษณุโลก และครูนงพร เตชนราเดช ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมกับมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอสประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มูลนิธิและอาสาสมัครเอเอฟเอสได้พบปะ และรับทราบความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานต่าง ๆ ในรอบปี เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 


[ภาพกิจกรรม]
ศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.6/4 รุ่น 26/29 ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจนคือ เด็กหญิงพลอยไพลิน แย้มทัศน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6 เป็นเงิน 2,500 บาท และมอบเงินสมทบให้กับกองทุนศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.6 รุ่น 26/29 เป็นเงิน 2,000 บาท โดยมี ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการ และครูศุภนิดา ทองหยิบ หัวหน้างานแนะแนว ครูยุพิน แป้นแอ้น ร่วมรับมอบเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องแนะแนวโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในนามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 

 


[ภาพกิจกรรม]
นางสาวณัชพร กลิ่นรอด “น้องอุ่น” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.10 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้สัมภาษณ์นักข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 (จังหวัดพิษณุโลก) ได้พัฒนาต่อยอดความรู้วิชาอาหารจานเดียวจากที่ได้เรียนมาใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนหลังจากทำการบ้านและงานบ้านเรียบร้อยแล้วเตรียมเครื่องปรุง แล้วตื่นนอนตอนตี 4 ทำข้าวเหนียวหมูย่างจำหน่ายแก่เพื่อนๆ และลูกค้าทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทาง Facebook ซึ่งตนและเพื่อนได้ติดต่อสื่อสารกันเป็นประจำในการประชาสัมพันธ์ทำให้มีคนสนใจกันมาก “น้องอุ่น” มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่และเก็บรวบรวมเงินที่จำหน่ายข้าวเหนียวหมูย่างเป็นทุนการศึกษาต่อไปซึ่งมีความใฝ่ฝันอยากเรียนกฎหมาย นับว่า “น้องอุ่น” เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ได้ใช้วิชาความรู้ที่เรียนมา,การใช้เทคโนโลยีและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพที่น่ายกย่องรวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนอื่นต่อไป

 


[ภาพกิจกรรม]
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทอง ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านวิชาการ ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่่ 14 ธันวาคม 2557 พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้และขอเป็นกำลังใจในเวทีระดับประเทศต่อไป

 


[ภาพกิจกรรม]
  วันที่่ 16 ธันวาคม 2557 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชน ไดัจัดการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาหลายประเภทและทรงเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่่ 4 ในการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค.ทรงชนะเลิศ สำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในวันนี้ได้แบ่งเป็น 6 คณะสีแข่งขันกีฬาดังนี้ การแข่งขันเต้นแอโรบิค ชักกะเย่อ แชร์บอล กระโดดเชือก วิ่งผลัดลูกโป่ง ฮูลาฮูบ วิ่งวิบาก ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 15 ธันวาคม 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กล่าวอวยพรและให้กำลังใจแก่ตัวแทนนักเรียนที่จะเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ จังหวัดแพร่ ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
         

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 12 ธันวาคม 2557 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับสโมสรโรตารี่พิษณุโลก โดยนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวแคนาดา ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เพื่อหาเงินร่วมสมทบทุน Terry Fox มอบเงินบริจาคให้กับสถาบันมะเร็ง กิจกรรมประกอบด้วย การรับบริจาคเงินและเดินวิ่งเพื่อรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็ง จุดเริ่มต้นที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี วิ่งข้ามสะพานนเรศวรไปตามลำน้ำน่านผ่านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และเลี้ยวข้ามสะพานเอกาทศรถ เข้าสู่สนามโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นอันสิ้นสุด กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดียิ่ง

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 102

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้847
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1659
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9722
mod_vvisit_counterเดือนนี้41814
mod_vvisit_counterทั้งหมด2274422
QR Code