บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ      

 

 

ประชุมผู้ปกครอง "วันสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน"

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558

 

 


คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 ปีการศึกษา 2557 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุมศึกษา ปีการศึกษา 2558 มากที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีทุกคน
ประกาศการจ้างลูกจ้างชั่วคราวครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS รุ่น 55
ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
[กำหนดการ]  [HSK]  [YCT]
ประกาศ ลูกจ้างประจำพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุ
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
         วันที่่ 1 มิถุนายน 2558 งานกิจกรรมนักเรียนและชุมชน ร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนร่วมกับคณะข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
 

[ภาพกิจกรรม]
         วันที่่ 27 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในหัวข้อ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติสำหรับจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

[ภาพกิจกรรม]
         ครูยุพิน แป้นแอ้น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างเครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลวิจัย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่่ 27-29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
   
 

[ภาพกิจกรรม]
       วัวันที่่ 29 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2558 โดยนิมนต์พระจากวัดราชบูรณะจำนวน 9 รูปมารับบิณฑบาตจากคณะครู บุคลากรและนักเรียน ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
     
 

[ภาพกิจกรรม]
     วันที่่ 27 พฤษภาคม 2558 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.ผกามาศ บุญเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นวิทยากร ณ ห้องโสตเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 15 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 

[ภาพกิจกรรม]
          วันที่่ 26 พฤษภาคม 2558 ครูนิธิกร แทบศรี หัวหน้างานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นต้นแบบครูและนักเรียนที่ใช้ google chromebook ผนวกกับการเรียนการสอนด้วย google apps for education ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
    
 

[ภาพกิจกรรม]
      วันที่่ 26 พฤษภาคม 2558 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย สมป.พิษณุโลก โดยมี ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
   
 

[ภาพกิจกรรม]
       วันที่่ 26 พฤษภาคม 2558 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวเกวลิน พูลภีไกร "เกรซ" ศิษย์เก่ามัธยมศึกษาตอนต้น (โครงการ EP) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่ได้เข้ารอบ 5 คน The Star 11 ปี 2558 ในโอกาสนี้เกรซ ได้กล่าวขอบคุณคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่เป็นกำลังใจสำคัญในการประกวดครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรี
      
 

[ภาพกิจกรรม]
    คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนภรณ์ อ่ำอำไพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมค่าย "Génération Bilingue" ประจำปี 2015 ณ เมือง Vichy ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 21-30 กรกฏาคม 2558 โดยมีนักเรียนจำนวนกว่า 50 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรม พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจ ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนมาโดยตลอด
     
 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 120

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 98 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้466
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1026
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5346
mod_vvisit_counterเดือนนี้466
mod_vvisit_counterทั้งหมด2546264
QR Code