บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ      

 

 

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558

 

 


 เอกสารประกอบการอบรมฯ วันที่ 23 สิงหาคม 2558
[Sar]  [ID Plan1]  [ID Plan2]  [ปก]
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS รุ่น 55
ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
[กำหนดการ]  [HSK]  [YCT]
ประกาศ ลูกจ้างประจำพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุ
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่ 8 มิถุนายน 2558 นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อม ดร.จิตราภรณ์. ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี. นางนภา พานน้อย ผู้แทน สกก.สพฐ. ร่วมแถลงข่าว การแข่งขัน ศึกบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2015” รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

[ภาพกิจกรรม]
  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ศูนย์เอเอฟเอสเขตพิษณุโลก เป็นสนามสอบข้อเขียนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่่ 55 (พ.ศ.2559-2560) เมื่อวันอาทิตย์ที่่ 31 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

[ภาพกิจกรรม]
      งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูประภา บุญยนต์ ประชุมคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2558 และชี้แจงการใช้โปรแกรม SCAN TOOL ในการบันทึกข้อมูลนักเรียนส่วนบุคคล ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เมื่อวันที่่ 25 พฤษภาคม 2558 
    
 

[ภาพกิจกรรม]
      วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ครูอภิญญา ม่วงแพร หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำกระเช้าผลไม้ จำนวน 11 กระเช้า ผ้าอนามัย 2 กล่อง และอาหารกระป๋อง จำนวนหนึ่ง นำไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณูโลก 
   
 

[ภาพกิจกรรม]
       วันที่่ 4 มิถุนายน 2558 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2558 แบ่งเป็น 2 รอบคือ รอบแรกเวลา 08.30-10.20 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รอบที่สองเวลา 10.20-12.00 น.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมพิธี ณ โรงอาหารโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
   
 

[ภาพกิจกรรม]
       วันที่่ 2 มิถุนายน 2558 งานพยาบาลโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ด้วยการแสดงละครของนักเรียน และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
     
 

[ภาพกิจกรรม]
     วันที่่ 30 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานช่าง สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1 ระหว่างเวลา 08.00-15.30 น. ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
 
 

[ภาพกิจกรรม]
         วันที่่ 1 มิถุนายน 2558 งานกิจกรรมนักเรียนและชุมชน ร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนร่วมกับคณะข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
 

[ภาพกิจกรรม]
         วันที่่ 27 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในหัวข้อ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติสำหรับจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 120

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้193
mod_vvisit_counterเมื่อวาน761
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4919
mod_vvisit_counterเดือนนี้26088
mod_vvisit_counterทั้งหมด2571886
QR Code