งานการเงินโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

กลุ่มงานการเงิน
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

รายละเอียดและกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 กำหนดการและรายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียน 2/2563
    หนังสือแจ้งกำหนดการ  
    
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับแนบเบิกค่าการศึกษาบุตร)
  - ห้องเรียนปกติ
  - ห้องเรียนปกติติดเครื่องปรับอากาศ

  - ห้องเรียนสองภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
  - ห้องเรียนภาษาที่สาม (จีน/ญี่ปุ่น)
  - ห้องเรียนพิเศษ EP
  - ห้องเรียนพิเศษ IEP
  - ห้องเรียนพิเศษ SMTE

  - ห้องเรียนพิเศษ SMBP

 กำหนดการและรายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียน 1/2563
    หนังสือแจ้งกำหนดการ  
    
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับแนบเบิกค่าการศึกษาบุตร)
  - ห้องเรียนปกติ
  - ห้องเรียนปกติติดเครื่องปรับอากาศ

  - ห้องเรียนสองภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
  - ห้องเรียนภาษาที่สาม (จีน/ญี่ปุ่น)
  - ห้องเรียนพิเศษ EP
  - ห้องเรียนพิเศษ IEP
  - ห้องเรียนพิเศษ SMTE

  - ห้องเรียนพิเศษ SMBP

 กำหนดการและรายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียน 2/2562
   1.1 หนังสือแจ้งกำหนดการ
   1.2 ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับแนบเบิกค่าการศึกษาบุตร)
  - ห้องเรียนปกติ
  - ห้องเรียนปกติติดเครื่องปรับอากาศ

  - ห้องเรียนสองภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
  - ห้องเรียนภาษาที่สาม (จีน/ญี่ปุ่น)
  - ห้องเรียนพิเศษ EP
  - ห้องเรียนพิเศษ IEP
  - ห้องเรียนพิเศษ SMTE
  - ห้องเรียนพิเศษ SMBP

 หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับแนบเบิกค่าการศึกษาบุตร)
  - ห้องเรียนปกติ
  - ห้องเรียนสองภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
  - ห้องเรียนภาษาที่สาม (จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส)
  - ห้องเรียนพิเศษ EP
  - ห้องเรียนพิเศษ IEP
  - ห้องเรียนพิเศษ SMTE
  - ห้องเรียนพิเศษ SMBP

 กำหนดการและรายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียน 1/2561
   1.1 หนังสือแจ้งกำหนดการ
   1.2 ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561
 หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (สำหรับแนบเบิกค่าการศึกษาบุตร)
  - ห้องเรียนปกติ
  - ห้องเรียนสองภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
  - ห้องเรียนภาษาที่สาม (จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส)
  - ห้องเรียนพิเศษ EP
  - ห้องเรียนพิเศษ IEP
  - ห้องเรียนพิเศษ SMTE
  - ห้องเรียนพิเศษ SMBP

 หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (สำหรับแนบเบิกค่าการศึกษาบุตร)
  - ห้องเรียนปกติ
  - ห้องเรียนสองภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
  - ห้องเรียนภาษาที่สาม (จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส)
  - ห้องเรียนพิเศษ EP
  - ห้องเรียนพิเศษ IEP
  - ห้องเรียนพิเศษ SMTE
  - ห้องเรียนพิเศษ SMBP
  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 2563
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคม 2564