เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+ th

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EP,SMTE,SMBP) และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IEP วิทย์,IEP ศิลป์,SMTE)
ปีการศึกษา 2564

คลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการพิเศษ ม.1

คลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการพิเศษ ม.4

หมายเหตุ (กรุณาอ่าน)

ในวันสอบคัดเลือกให้นักเรียนที่ยื่นสมัครออนไลน์ นำเอกสารที่ยื่นออนไลน์มาส่งที่ครูคุมสอบ ได้แก่
1. ใบสมัครสอบพร้อมติดรูปถ่ายและลงชื่อที่ใบสมัคร
2. สำเนา ปพ.1 หรือ ปพ.7 ที่มีผลการเรียนของนักเรียน พร้อมเขียนสำเนาถูกต้องและลงชื่
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมเขียนสำเนาถูกต้องและลงชื่
4. บัตรเข้าห้องสอบพร้อมติดรูปถ่ายและลงชื่อที่บัตร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง