เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+ th

ประกาศผลการใช้สิทธิ์ ม.3 ต่อ ม.4 ปี 2564

ประกาศผลการใช้สิทธินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
มี 2 ประเภทคือ
    ก. ได้สิทธิ-เป็นไปตามเกณฑ์
    ข.  ได้สิทธิ- สอบเข้าแผนฯ
นักเรียนที่มีชื่อในประกาศ  ได้สิทธิเป็นนักเรียน ม.4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน แต่ต้องดำเนินการมอบตัวตามระบบ ในวันเวลาที่กำหนด
ฉส มอบตัวห้องเรียนพิเศษ
ได้สิทธิ์ได้แผน
ฉส ได้สิทธิ-สอบเข้าแผน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง