เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+ th

Personnel

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  ดร.อุไร ปัญญาสิทธิ์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 • thumbnail

  ดร.อุไร ปัญญาสิทธิ์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางสาวกนกดาว เดชก้อง

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย ช่วงบุญศรี

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวภัสส์ธนัญ ไชย์หิรัญญากร

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 • thumbnail

  นางวิลัยภรณ์ มั่นระวัง

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางอินทิรา ดาทอง

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชน

 • thumbnail

  นางดารากูล บัวสาย

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและพัสดุ

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีสามารถ วนาธรัตน์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

 • thumbnail

  นางสาวยุพิน แป้นแอ้น

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวพีรดา บัวกลิ่น

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการ

 • thumbnail

  นางสาวธิดารัตน์ อินปาต๊ะ

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

 • thumbnail

  นางมยุรี เซนักค้า

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นางผกามาศ บุญเผือก

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

 • thumbnail

  นายจรัญ หนองหลวง

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

 • thumbnail

  นายกฤษณะ บุญเทียน

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม