เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+ th

Personnel

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 • thumbnail

  ดร.อุไร ปัญญาสิทธิ์

Unknown

 • thumbnail

  นางอุไร ปัญญาสิทธิ์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางสาวกนกดาว เดชก้อง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย ช่วงบุญศรี

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา แดงเรือง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานอำนวยการ

 • thumbnail

  นางพรชนก ต่ายหัวดง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Unknown

 • thumbnail

  นางจันทนา ศิลปศาสตร์

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางสาวจันทร์แรม ม่วงสวน

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางสาวกัลชณาณิช ยามสุข

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางสาวศิริวรรณ ฉิมแย้ม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุภาพรรณ์ วิริยะรัตนกุล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวพรพิมล สาริการินทร์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางณรัก มั่นนุช

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา เอมห้อง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางบุบผา ยันอินทร์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ เมืองจันทร์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางอรพรรณ ภู่เจริญ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววัชรี มะโพงเพ็ง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางนฤมล พันธุ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอรทัย พาดี

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวนิตยา ทองทา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายกรกต กลิ่นเดช

  ครู

Unknown

 • thumbnail

  นางสมลักษณ์ บุญโห้

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางนิตยา ชื่นอารมณ์

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางรัตนา พ่วงประเสริฐ

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางสำเนา แก้วดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอภิญญา ม่วงแพร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอินทิรา ดาทอง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุพิชญา พุ่มไสว

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวปุญญิศา พิมพ์สุข

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวมาริสา ทรัพย์โฮ้

  ครู

 • thumbnail

  นางดารากูล บัวสาย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสมคิด ทองม่วง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางพัชราภา นาคคล้าย

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวชลธิชา ศรีอินทร์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวนิษฎาพร พรหมวัชรานนท์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเหมือนจันทร์ คำหมอน

  ครู

 • thumbnail

  นายกฤตติน คงทน

  ครูผู้สอน

Unknown

 • thumbnail

  นางมาลินี นาทธนนันท์

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางนิภาพร ไทยหล่อ

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางสุพัตรา ญาณวโร

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีสามารถ วนาธรัตน์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสายชล วนาธรัตน์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวเมตตา บุญประสพ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุพิน ฟองจางวาง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวยุพิน แป้นแอ้น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอารีรัตน์ รุ่งเรือง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสรารีวรรณ ภู่แขวงแสง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายกนกภณ เจริญรุ่งเรืองชัย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอรพรรณ จันทนามล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวิลาวรรณ ภูมี

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพรพรรณ เดียวสุขประเสริฐ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเอกพงศ์ เบญจกุล

  ครู

 • thumbnail

  นายธเนศ อินเมฆ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสิริพร ศิลปกุล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวมนทณีย์ ขัดสี

  ครู

 • thumbnail

  นายชนน คันธาวัตร์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวศุภสินี พันธุ์พยัคฆ์

  ครู

 • thumbnail

  นางจิราพร มาพริก

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววราพร แสงผึ้ง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวธรารัตน์ ทับทิม

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอมลวรรณ คำสีสังข์

  ครู

Unknown

 • thumbnail

  นางสุทิสา จันทะคุณ

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางทรงศรี วาณิชย์เจริญชัย

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางวัฒนา ตรงสกุล

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางสาวภคพร พัวพัน

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางสาววันเพ็ญ ม่วงสีเมืองดี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวันเพ็ญ วาณิชยพงศ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวรัตนา สุขาวห

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเดือนเพ็ญ เม้ยกำเนิด

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจันทิมา ประสงค์มณี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวมันตา อัตตพงษ์ไพบูลย์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวรัชฎา แตงตรง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอภิชนาฎ มีประกอบ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาวดี สุขกมลธรรม

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวนิฤมล วรสุทธิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวพีรดา บัวกลิ่น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาววีริยา ศตสังวัตสร์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววิกัญญา วงศ์พุฒิ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพัชจิราพร รุ่งแจ้ง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายภาณุพงศ์ ศรีสมบัติ

  ครู

 • thumbnail

  นางกติกา พระงาม

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสุรีวัลย์ สงวนให้

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายบุญเสริม จันทร์คุ้ม

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์พิชชา พุ่มนอก

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพัณณ์ชิตา มีบุญ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอัจจิมา บุษดาจันทร์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวธีรนุช เรียงคำ

  ครู

 • thumbnail

  นางปฐมาพร แสงอาทิตย์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวศุภิสรา ใจบรรจง

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวปริญทร พรมแสง

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาววิชชุดา แย้มขะมัง

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายภัทราวุธ ภาวะโสภณ

  ครูอัตราจ้าง

Unknown

 • thumbnail

  นางสาวธิดารัตน์ อินปาต๊ะ

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางอรดี มานักฆ้อง

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางเนาวรัตน์ ประสงค์

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางสาวจิตรวดี โพธิ์ศรี

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวันชัย ยมมา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวัชรี วงศ์ปัญญา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายภัทรดร มั่นยุติธรรม

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวศิริกัญญา แพนคร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางมยุรี เซนักค้า

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวีรยุทธ แก้วแสงจันทร์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุภัค ฟักเงิน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุภาภรณ์ ภูพวก

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายชาติ เจริญชัย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวขวัญฤดี ชุ่มชุมภู

  ครู

 • thumbnail

  นางวรุณยุภา ขยันกิจ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ มีโชค

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวชลาธร วิเชียรรัตน์

  ครู

 • thumbnail

  นางสุมินตรา สุวรรณพันธุ์

  ครู

 • thumbnail

  นายยุทธการ ศรีมาชัย

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอาทิตยา แก้วกำพล

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววาสนา แย้มเสาธง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอุทัยวรรณ แสนอุ่น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวภัทรชมน คำป้อง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเลิศพันธุ์ พิษณุวรรณ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววนิสสา สายทอง

  ครู

 • thumbnail

  นายอานนท์ โหมดกลิ่น

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววณิชชา หมั่นเรียน

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา จันทรัตน์

  ครู

 • thumbnail

  นางผกามาศ บุญเผือก

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางมลิวัลย์ บุญดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายอานนท์ มากมี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายนิธิกร แทบศรี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุวิมล กัลยา

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ ขำฉวี

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวรัตติยา สร้อยใยงาม

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายเทพนที ทองยิ้ม

  เจ้าหน้าที่

Unknown

 • thumbnail

  นางสาวยุพิน จิตรกำเหนิด

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางลลิตา ประวันเตา

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นายอดิเรก อ่อนช่างเหล็ก

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายจรัญ หนองหลวง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวันเพ็ญ ตาริยะ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางฉวีวรรณ ศรีนาง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางยุเพียร อ่อนสี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวพัชญาภา จันทรวงศ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุธีรา เฟื่องปรางค์

  ครูชำนาญการพิเศษ

Unknown

 • thumbnail

  นางสาวพนินทร สังข์แป้น

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางปนัดดา ชัยชราแสง

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นายวิเชียร เซี่ยงว่อง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมบัติ วัฒนากุล

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสุรกิจ เฉลิมวิริยะสกุล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวโสภิดา แดงเรือง

  ครู

 • thumbnail

  นายกฤษณะ บุญเทียน

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจุฑารัตน์ เอี่ยมพิษณุวงษ์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุทธิลักษณ์ แสงนวล

Unknown

 • thumbnail

  นางสาวศิริรัตน์ เจษฎาวุฒิ

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางสุนันท์ หนองหลวง

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางฉวีวรรณ มากมี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวกีรติกาญจน์ ไชย์หิรัญญากร

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสริตา ประสมทรัพย์

  ครู

 • thumbnail

  นายบวร สุดาจันทร์ทิพย์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเฉลิมเกียรติ สุ่มเงิน

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววันวิสาข์ เตจะวัน

  ครู

Unknown

 • thumbnail

  นางสาวศุภนิดา ทองหยิบ

  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  นางศิริลักษณ์ เกษประสิทธิ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางนฤมล คิดเห็น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวภาพตะวัน คัชมาตย์

  ครูชำนาญการพิเศษ