Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสมลักษณ์ บุญโห้

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางรัตนา พ่วงประเสริฐ

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางนิตยา ชื่นอารมณ์

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสุธิดา จันต๊ะวงศ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเนตรนภา ทองดี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางศิริภรณ์ ประเสริฐปาลิฉัตร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสำเนา แก้วดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอภิญญา ม่วงแพร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสานิลัช ทิพย์รัตน์มงคล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอินทิรา ดาทอง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุพิชญา พุ่มไสว

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางดารากูล บัวสาย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายนทีบดี ชูรัสมี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวปุญญิศา พิมพ์สุข

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวมาริสา ทรัพย์โฮ้

  ครู