Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายชูชาติ รอดถาวร

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นางสุนันท์ หนองหลวง

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายนิโรจน์ นนท์นา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายกีรติ วาณิชพงศ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศศิญาพัชร์ ศิริรัตน์นรา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางละไม มารศรี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศิริรัตน์ เจษฎาวุฒิ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางฉวีวรรณ มากมี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวกีรติกาญจน์ ไชย์หิรัญญากร

  ครู