Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางสาวยุพิน จิตรกำเหนิด

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางลลิตา ประวันเตา

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นายนิธิกร แทบศรี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางน้อย ราตรีประสาทสุข

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางวันเพ็ญ ตาริยะ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางผกามาศ บุญเผือก

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางรติยา บ่างรักขิต

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายอานนท์ มากมี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางฉวีวรรณ ศรีนาง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางธรากร สว่างทรัพย์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายอดิเรก อ่อนช่างเหล็ก

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายจรัญ หนองหลวง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางยุเพียร อ่อนศรี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางตะวันฉัตร ด้วงสั้น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางมลิวัลย์ บุญดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจิตรวดี โพธิ์ศรี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเทพนที ทองยิ้ม

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายกษิด์เดช กันนะพันธุ์

  ครูอัตราจ้าง