Personnel

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  ดร.จิราภรณ์ เอมเอี่ยม

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  ดร.ผกามาศ บุญเผือก

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

 • thumbnail

  นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

 • thumbnail

  นายชาติ เจริญชัย

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

^