เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+ th

Personnel

สังคมศึกษา

 • thumbnail

  นางสมลักษณ์ บุญโห้

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางนิตยา ชื่นอารมณ์

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางรัตนา พ่วงประเสริฐ

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางสำเนา แก้วดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอภิญญา ม่วงแพร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอินทิรา ดาทอง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุพิชญา พุ่มไสว

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวปุญญิศา พิมพ์สุข

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวมาริสา ทรัพย์โฮ้

  ครู

 • thumbnail

  นางดารากูล บัวสาย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสมคิด ทองม่วง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางพัชราภา นาคคล้าย

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวชลธิชา ศรีอินทร์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวนิษฎาพร พรหมวัชรานนท์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเหมือนจันทร์ คำหมอน

  ครู

 • thumbnail

  นายกฤตติน คงทน

  ครูผู้สอน