เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+ th

Personnel

Unknown

 • thumbnail

  นางสุทิสา จันทะคุณ

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางทรงศรี วาณิชย์เจริญชัย

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางวัฒนา ตรงสกุล

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางสาวภคพร พัวพัน

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางสาววันเพ็ญ ม่วงสีเมืองดี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวันเพ็ญ วาณิชยพงศ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวรัตนา สุขาวห

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเดือนเพ็ญ เม้ยกำเนิด

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจันทิมา ประสงค์มณี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวมันตา อัตตพงษ์ไพบูลย์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวรัชฎา แตงตรง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอภิชนาฎ มีประกอบ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาวดี สุขกมลธรรม

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวนิฤมล วรสุทธิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวพีรดา บัวกลิ่น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาววีริยา ศตสังวัตสร์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววิกัญญา วงศ์พุฒิ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพัชจิราพร รุ่งแจ้ง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายภาณุพงศ์ ศรีสมบัติ

  ครู

 • thumbnail

  นางกติกา พระงาม

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสุรีวัลย์ สงวนให้

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายบุญเสริม จันทร์คุ้ม

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์พิชชา พุ่มนอก

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพัณณ์ชิตา มีบุญ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอัจจิมา บุษดาจันทร์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวธีรนุช เรียงคำ

  ครู

 • thumbnail

  นางปฐมาพร แสงอาทิตย์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวศุภิสรา ใจบรรจง

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวปริญทร พรมแสง

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาววิชชุดา แย้มขะมัง

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายภัทราวุธ ภาวะโสภณ

  ครูอัตราจ้าง