เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+ th

Personnel

Unknown

 • thumbnail

  นางสาวธิดารัตน์ อินปาต๊ะ

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางอรดี มานักฆ้อง

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางเนาวรัตน์ ประสงค์

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางสาวจิตรวดี โพธิ์ศรี

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวันชัย ยมมา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวัชรี วงศ์ปัญญา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายภัทรดร มั่นยุติธรรม

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวศิริกัญญา แพนคร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางมยุรี เซนักค้า

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวีรยุทธ แก้วแสงจันทร์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุภัค ฟักเงิน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุภาภรณ์ ภูพวก

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายชาติ เจริญชัย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวขวัญฤดี ชุ่มชุมภู

  ครู

 • thumbnail

  นางวรุณยุภา ขยันกิจ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ มีโชค

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวชลาธร วิเชียรรัตน์

  ครู

 • thumbnail

  นางสุมินตรา สุวรรณพันธุ์

  ครู

 • thumbnail

  นายยุทธการ ศรีมาชัย

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอาทิตยา แก้วกำพล

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววาสนา แย้มเสาธง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอุทัยวรรณ แสนอุ่น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวภัทรชมน คำป้อง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเลิศพันธุ์ พิษณุวรรณ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววนิสสา สายทอง

  ครู

 • thumbnail

  นายอานนท์ โหมดกลิ่น

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววณิชชา หมั่นเรียน

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา จันทรัตน์

  ครู

 • thumbnail

  นางผกามาศ บุญเผือก

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางมลิวัลย์ บุญดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายอานนท์ มากมี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายนิธิกร แทบศรี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุวิมล กัลยา

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ ขำฉวี

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวรัตติยา สร้อยใยงาม

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายเทพนที ทองยิ้ม

  เจ้าหน้าที่