Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางจันทนา ศิลปศาสตร์

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางสาวจันทร์แรม ม่วงสวน

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางสาวกัลชณาณิช ยามสุข

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางประภา บุญยนต์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุนทรี เซี่ยงว่อง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางศวิตา ชมกลิ่น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ ฉิมแย้ม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุภาพรรณ์ วิริยะรัตนกุล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวพรพิมล สาริการินทร์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางบุบผา ยันอินทร์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา เอมห้อง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวณรัก ชัยวินิจฉัยกุล

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ เมืองจันทร์

  ครูชำนาญการ