เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+ th

Personnel

การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางสาวยุพิน จิตรกำเหนิด

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางลลิตา ประวันเตา

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นายอดิเรก อ่อนช่างเหล็ก

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายจรัญ หนองหลวง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวันเพ็ญ ตาริยะ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางฉวีวรรณ ศรีนาง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางยุเพียร อ่อนสี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวพัชญาภา จันทรวงศ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุธีรา เฟื่องปรางค์

  ครูชำนาญการพิเศษ