เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+ th

Personnel

Unknown

 • thumbnail

  นางสาวพนินทร สังข์แป้น

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางปนัดดา ชัยชราแสง

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นายวิเชียร เซี่ยงว่อง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมบัติ วัฒนากุล

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสุรกิจ เฉลิมวิริยะสกุล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวโสภิดา แดงเรือง

  ครู

 • thumbnail

  นายกฤษณะ บุญเทียน

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจุฑารัตน์ เอี่ยมพิษณุวงษ์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุทธิลักษณ์ แสงนวล