Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นายวันชัย ยมมา

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางอรดี มานักฆ้อง

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวขวัญฤดี ชุ่มชุมภู

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางเนาวรัตน์ ประสงค์

  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ มีโชค

  หัวหน้าสาขาเคมี

 • thumbnail

  นายภัทรดร มั่นยุติธรรม

  หัวหน้าสาขาฟิสิกส์

 • thumbnail

  นางสาวธิดารัตน์ อินปาต๊ะ

  หัวหน้าสาขาชีววิทยา

 • thumbnail

  นายชาติ เจริญชัย

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเสาวคนธ์ คุ้มปากพิง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศิริกัญญา แพนคร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางมยุรี เซนักค้า

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวัชรี วงศ์ปัญญา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายยุทธการ ศรีมาชัย

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายวีรยุทธ แก้วแสงจันทร์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุภัค ฟักเงิน

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกัญญาวีร์ ชายเรียน

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางวรุณยุภา ขยันกิจ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสุภาภรณ์ ภูพวก

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวชลาธร วิเชียรรัตน์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุมินตรา จีนเมือง

  ครู

 • thumbnail

  นางวาสนา แย้มเสาธง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอาทิตยา แก้วกำพล

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุวิมล กัลยา

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวเปรนิกา มณีท่าโพธิ์

  ครูอัตราจ้าง