รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสุธิดา จันต๊ะวงศ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์