รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวพนินทร สังข์แป้น

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์