รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่งรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์