รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางรติยา บ่างรักขิต

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่งครูชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์