รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวยุพิน จิตรกำเหนิด

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์