รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวจิตรวดี โพธิ์ศรี

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์