รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุรศักดิ์ มีโชค

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่งหัวหน้าสาขาเคมี

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์