รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายภัทรดร มั่นยุติธรรม

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่งหัวหน้าสาขาฟิสิกส์

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์