รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวธิดารัตน์ อินปาต๊ะ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่งหัวหน้าสาขาชีววิทยา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์