บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ 
ครูสรัญญา เหมพิจิตร        

ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) ม. 1

โครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program : EP) ม. 1


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) ม. 4

โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) สายวิทยาศาสตร์ ม. 4

 

โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) สายศิลป์ ม. 4

 

ข้อปฏิบัตินักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการพิเศษ

  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า
กำหนดการจำหน่ายคู่มือสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ณ ห้องวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กำหนดการปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 [ม.1]  [ม.4]
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2558
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 


ประกาศผลการสอบ O-net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 

     ผลการสอบ O-net นักเรียน ม.6 เป็นรายบุคคล              

         
ประกาศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจะรับนักเรียนในปีการศึกษา 2555 
โดยจะจำหน่ายคู่มือการรับสมัครในวันที่ 1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1
 
 รายละเอียดการรับสมัคร


 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมดจำนวน 239 คน
คณะแพทย์ศาสตร์จำนวน 26 คน


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่สอบติดโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 95 คน  
เป็นลำดับที่ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก

ด่วน! ประกาศการสอบโควตา มช.2555 

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีของเรา
ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่ ครั้งที่ 8
รับรางวัลติดต่อกัน 3 ปี ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
 ท่าน ผ.อ.รับพระราชทานโล่รางวัล 
ท่านรองฯสมศักดิ์รับพระราชทานเกียรติบัตร

 

 


 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดร.จิตราภรณ์  ใยศิลป์
เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ O-NET
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555

นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่ง ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท

วันที่  22 – 23  กุมภาพันธ์ 2555กลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2554
ระดับชั้นม.2,ม.4 และม.5

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน
ศิลปะหัตถกรรมภาคเหนือ


โครงการ IEP จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 21-22 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ร.ร.วัดห้วยจระเข้ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
และสักการะรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
 
โครงการประกวดสอบวัดความรู้ภาษาจีน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2554
โดยใช้ข้อสอบ YCT จากสถาบันขงจื่อ ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานสากล


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนม.6
ปีการศึกษา 2554

โครงการ IEP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จัดกิจกรรม IEP ECO FIELD TRIP
(การศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ)
11 - 13 กุมภาพันธ์ 2555
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
เพื่อขอขยายห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสพฐ.

มอบรางวัลวัดความรู้ 5 วิชาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
จัดการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่างติดต่อโรงเรียน
Tel. 055-258003  Fax 055-241947 ต่อ 201
ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1403
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2151
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้11285
mod_vvisit_counterเดือนนี้13110
mod_vvisit_counterทั้งหมด2335331
QR Code