บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ      

 

 

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558

 

 


 เอกสารประกอบการอบรมฯ วันที่ 23 สิงหาคม 2558
[Sar]  [ID Plan1]  [ID Plan2]  [ปก]
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS รุ่น 55
ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
[กำหนดการ]  [HSK]  [YCT]
ประกาศ ลูกจ้างประจำพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุ
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 


ครูดีเด่น
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 2552

ผู้บริหาร
1.  นางสุมนา พุ่มประพาฬ 
     -  ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นคุรุสภา 2543
     -  ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นกรมสามัญศึกษา  2544
     -  ได้รับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี 2545
     -  ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นในการส่งเสริม
        และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 2547
2.  นางรัชนี  คลังเงิน
     -  ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น 2550
ครูผู้สอน
1.  นางรุ่งฟ้า  รักษ์วิเชียร
     -  ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2528
     -  ได้รับรางวัลครูแม่แบบภาษาไทย 2536
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
     -  ได้รับรางวัลครูต้นแบบ สกศ. 2544
     -  ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
2.  นางจริยา  จิระวรพงศ์
     -  ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2530
     -  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กรมสามัญศึกษา 2530
     -  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก 2531
     -  ได้รับรางวัลครูแม่แบบภาษาไทย 2537
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
     -  ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
     -  ได้รับรางวัลครูเกียรติยศปฏิบัติการเรียนรู้ 2545
3.  นางสาวนลินรัตน์  จารุรัตน์คีรี
     -  ได้รับรางวัลครูแม่แบบคณิตศาสตร์ 2537
     -  ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเภทผู้สอน 2537
     -  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
     -  ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
     -  ได้รับรางวัลครูเกียรติยศปฏิรูปการเรียนรู้ 2545
4.  นางรัตนา  ภัทรนนท์
     -  ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2534
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
5.  นางสุภาภรณ์  สงวนให้
     -  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น 2535
     -  ได้รับรางวัลครูแม่แบบสังคมศึกษา 2537
6.  นางสาววันทนีย์  ฤทธิคุปต์
     -  ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2536
7.  นางประภา  บุญยนต์
     -  ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2544
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
     -  ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
     -  ได้รับรางวัลครูดีศรีศึกษา 2545
8.  นางสาวปฐมา  เตียวตระกูล
     -  ได้รับรางวัลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น 2534
9.  นายสุวัฒน์  ศรีทอง
     -  ได้รับรางวัลครูจริยธรรมดีเด่น 2535
10  นายประพัทธ์  เหมาคม
     -  ได้รับรางวัลครูเกษตรผู้มีผลงานดีเด่น 2536
11.  นางสมปอง  จันทราวุธ
     -  ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2537
     -  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
12.  นายรังษี  งูทิพย์
     -  ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2538
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
13.  นางมนสุรีย์  ก่องตาวงษ์
     -  ได้รับรางวัลครูแม่แบบวิทยาศาสตร์ 2538
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
     -  ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
14.  นางสาวปาณัสม์กานต์  กนกพิทยาทร
     -  ได้รับรางวัลครูแม่แบบคณิตศาสตร์  2540
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
     -  ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
15.  นางสำเนา  แก้วดา
 
     -  ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2544
     -  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
     -  ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
16. นางรสสุคนธ์  ขาวสะอาด
     -  ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2541
17.  นางกอบแก้ว  ยลพันธุ์
     -  ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2543
     -  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
     -  ได้รับรางวัลครูดีมืออาชีพ 2540
     -  ครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา 2552
18.  นางเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์
     -  ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2543
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
19.  นางเนตรนภา  บดีรัฐ
     -  ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2544
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
20.  นายภาสกร  บุญนิยม
     -  ได้รับรางวัลครูเนตรนารีดีเด่น
     -  ได้รับรางวัลครูผู้จัดกิจกรรมดีเด่น
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
     -  ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
21.  นางเพ็ญจันทร์  โชติรัตนศักดิ์
     -  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
     -  ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
22.  นางผกามาศ  บุญเผือก
     -  ได้รับรางวัลครูดีศรีศึกษา 2549
     -  ได้รับรางวัลครูดีมืออาชีพ 2550
23.  นางฐานียา  ว่องวิญญู
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
     -  ได้รับรางวัลครูดีศรีศึกษา 2549
     -  ได้รับรางวัลครูดีมืออาชีพ 2550
24.  นางวันเพ็ญ  ตาริยะ
     -  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
25.  นางวารุณี  วิจิตรพล  
     -  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
26.  นางสมพร  ธาราวุฒิ
     -  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
27.  นางนิชรา  องอาจบุญ
     -  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
28.  นางเอมอร  สัมพันธรัตน์
     -  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
29.  นางกรองทิพย์  กฤชทับทอง
     -  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
30.  นางสาวศิริประภา  ปิยะสมิต
     -  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
31.  นายวิเชียร  เซี่ยงว่อง
     -  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
32.  นางเทพี  ด้วงภู่
     -  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
33.  นางทัศภรณ์  จนิลรัตนพงษ์
     -  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
34.  นางการะเกด  เรืองเดช
     -  ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
     -  ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
35.  นายศรนรินทร์  กฤชทับทอง
     -  ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2542
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
     -  ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
36.  นางศรีบุญเรือน  ทองสนธิ
     -  ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2542
37.  นางแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
     -  ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2545
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
38.  นางสาวอภิญญา  ม่วงแพร
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
     -  ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
39.  นายสามารถ  วนาธรัตน์
     -  ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2543
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
40.  นางสาวศิริลักษณ์  ลาวิณห์
     -  ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2542
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
     -  ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
     -  ได้รับรางวัลครูดีเด่นภาษาฝรั่งเศส 2551
41.  นางอรพินธ์  กังวาลวัฒนศิริ
     -  ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2542
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
     -  ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
42.  นางสาวลาวัณย์  สบประสงค์
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
     -  ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
43.  นางวนิดา  ปานสมบัติ
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
44.  นางศรีจันทร์  กลิ่นรอด
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
45.  นางสาวสุรางค์  ประทุมโทน
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
46.  นางทวีสุข  ฤทธิรังศรีโรจน์
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
47.  นางนิภา  บัวอ้น
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
48.  นายคนึง  บัวอ้น
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
49.  นายธนัตถ์  เอมหยวก
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
50.  นางเตือนใจ  หินตั้ง
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
51.  นางอรุณีย์  จันทร์จำเนียร
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
52.  นางสุภาพรรณ์  วิริยะรัตนกุล
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
53.  นางวิไลวรรณ  ถิรพงศ์พันธ์
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
54.  นางสาววราภรณ์  น้อยวงศ์
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
55.  นายสันติ  สานุ่ม
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
56.  นางมาลินี  นาทธนนันท์
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
57.  นางเรณู  ศรีวัฒนสมบัติ
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
58.  นางจันทนา  ศิลปศาสตร์
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
59.  นางสมถวิล  กำแหง
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
60.  นางรสสุคนธ์  ขาวสะอาด
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
61.  นางธัญญะรัตน์  รัตนพงศ์นิธิ
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
62.  นางศิริภรณ์  ประเสริฐปาลิฉัตร
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
63.  นางชวนพิศ  แก่นยิ่ง
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
64.  นางทรงศรี  วาณิชย์เจริญชัย
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
65.  นายบุญชู  ด้วงภู่
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
66.  นางวันเพ็ญ  วาณิชยพงศ์
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
67.  นางวรรณภา  พานิช
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
68.  นางสุพาพร  กิตินันทน์
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
69.  นายประจวบ  พุ่มน้อย
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
70.  นายนิโรจน์  นนท์นา
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
71.  นายนุชา  มุดาลอย
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
72.  นางเพ็ญพิศ  สุคันธศิลป์
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
73.  นางวีระวรรณ์  สาระวรรณ    
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
74.  นางสาวมณี  ด่านวิไล
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
75.  นางอัจฉรา  นาคเมธี
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
76.  นางสิริรัตน์  จีนใจตรง
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
77.  นางสุธีรา  เฟื่องปรางค์
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
78.  นางอารยา  เพชรสวัสดิ์
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
79.  นางศิธิธร  นักปี่
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
80.  นางเพชรล้ำ  เกตุทัต
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
81.  นางสาวเมตตา  บุญประสพ
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
82.  นางสุธิดา  จันตีวงค์
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
83.  นางวิลาวรรณ  มีสุขโข
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
84.  นางศวิตา  ชมกลิ่น
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
85.  นายเผ่า  อุตสาหะ
     -  ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
86.  นายวิเชียร  เซี่ยงว่อง
     -  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา  2552

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 31 มกราคม 2012 เวลา 13:32 น. )

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 137 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้697
mod_vvisit_counterเมื่อวาน761
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5423
mod_vvisit_counterเดือนนี้26592
mod_vvisit_counterทั้งหมด2572390
QR Code