จำนวนนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีการศึกษา 2558

(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2558)

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0

506

506

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0

549

549

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0

520

520

มัธยมศึกษาปีที่ 4

39

500

539

มัธยมศึกษาปีที่ 5

48

498

546

มัธยมศึกษาปีที่ 6

41

533

574

รวม

128

3,106

3,234