จำนวนครู ปีการศึกษา 2558

       จำแนกตามวิชาเอก

 

รายวิชา

จำนวน (คน)

1

บริหาร

5

2

ปฐมวัย

0

3

ประถมศึกษา

0

4

ภาษาไทย

14

5

คณิตศาสตร์

23

6

คอมพิวเตอร์

4

7

วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)

4

8

เคมี

7

9

ชีววิทยา

10

10

ฟิสิกส์

8

11

สังคมศึกษา

15

12

สุขศึกษา

1

13

พลศึกษา

6

14

ศิลปศึกษา

2

15

ดนตรี/ดุริยางคศิลป์

3

16

นาฏศิลป์

1

17

เกษตรกรรม

2

18

คหกรรมศาสตร์

8

19

อุตสาหกรรมศิลป์

1

20

ภาษาต่างประเทศ

27

21

การศึกษาพิเศษ

0

22

การงานพื้นฐานอาชีพ

0

23

จิตวิทยาแนะแนว

7

24

บรรณารักษ์

1

25

การเงิน/บัญชี

2

26

โสตฯ/เทคโนโลยีฯ

2

27

ไม่สามารถระบุได้

6

28

รวมทั้งสิ้น

159