หน่วยที่ 1  รอบรู้เรื่องมหาเวสสันดรชาดก

 

บทสรุป

............เวสสันดรชาดกเป็นชาดกเรื่องใหญ่เดิมเป็นภาษาบาลี 1000 คาถา ไม่ทราบว่า
ผู้แต่งเป็นใครสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ใน ตำนานหนังสือมหาชาติ
ว่าได้นำมาแปลเป็นภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่ต้นฉบับสูญหายไป  จน พ.ศ. 2025
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้นักปราชญ์แต่งขึ้นใหม่เรียกว่า  มหาชาติคำหลวง 
สมัยพระเจ้าทรงธรรมแต่งเป็นร่ายยาวเรียกว่ากาพย์มหาชาติและสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดให้กวีหลายคนแต่งขึ้นเพื่อให้เทศน์จบภายใน 1 วัน 
เรียกว่ามหาชาติกลอนเทศน์หรือร่ายาวมหาเวสสันดรชาดกหรือคาถาพัน เวสสันดรชาดก
เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ทรงบำเพ็ญบารมีสูงสุด 
ยากเกินกว่าจะมีผู้ใดทำได้คือให้บุตรและภรรยาแก่ผู้มาขอ  นอกจากนั้นยังบำเพ็ญบารม
ีอันยิ่งใหญ่อื่น ๆ ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  เนื้อเรื่องแบ่งออกเป็น 13 กัณฑ์ได้แก่
ทศพร  หิมพานต์  ทานกัณฑ์  วนปเวสน์  ชูชก  จุลพน  มหาพน  กุมาร  มัทรี  สักกบรรพ 
มหาราช  ฉกษัตริย์  นครกัณฑ์ ร่ายมหาเวสสันดรชาดกเป็นวรรณคดีพุทธศาสนา
ที่สำคัญเรื่องหนึ่ง  วรรณคดีสโมสร ในรัชกาลที่ 6 ได้ยกย่องให้เป็นยอดของวรรณคด
ีประเภทกลอนเทศน์ มีอิทธิพลต่อสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนื่องจากคนไทย
เชื่อกันว่าหากได้ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์จบภายใน 1 วัน จะได้กุศลยิ่งใหญ่ได้เกิด
ในสมัยพระศรีอริยเมไตรย์  (ประเพณีเทศน์มหาชาตินิยมเทศน์ในเดือน 12 และเดือนอ้าย ) 
เนื้อหาประกอบด้วยคุณค่าทางวรรณศิลป์  ค่านิยม  แนวคิด  คุณธรรมหลายด้านโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมสมควรที่บุคคลพึงประพฤติปฏิบัติ
ิเพื่อก่อให้เกิดวามสงบสุขในสังคมและเกิดความเจริญแก่ประเทศชาติยิ่ง

 

วรรณกรรมไทยสะท้อนความเป็นไทย  วิถีไทย
วรรณกรรมไทยจึงเป็นมรดกทางภูมิปัญญาไทย

 

 

    

   

 

 

จัดทำโดย   นิลรำไพ ภัทรนนท์
นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร