แหล่งข้อมูล

 

หน่วยที่ 1  รอบรู้เรื่องมหาเวสสันดรชาดก

 

คำชี้แจง

        1.    บทเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย 11.2 (ท42102)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   หน่วยการเรียนรู้เรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
กัณฑ์มัทรี 


        2.   ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย  4  หน่วย  ดังนี้
                   หน่วยที่ 1   รอบรู้เรื่องมหาเวสสันดรชาดก
                   หน่วยที่ 2   คำกลอนกล่าวขานมัทรี
                   หน่วยที่ 3   เปรมปรีดิ์คุณค่าวรรณกรรม
                   หน่วยที่ 4   สร้างสรรค์งานโครงการ

        3.   จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์      
ประเมินค่าวรรณกรรม ด้านเนื้อหา  สังคม วรรณศิลป์และการนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้

       4.   บทเรียนนี้เป็นหน่วยที่ 1  รอบรู้เรื่องมหาเวสสันดรชาดก
เวลา  2  ชั่วโมง
จุดประสงค์การเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้ารวบรวมความรู้เรื่องมหาเวสสันดรชาดกจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
และนำเสนอได้

       5.  กิจกรรมภายในบทเรียนเป็นการสมมุติสถานการณ์ขึ้น 
นักเรียน
ต้องเริ่มเรียนไปตามลำดับขั้นตอนของกิจกรรม 
โดยศึกษาลำดับขั้นตอนกิจกรรมได้จากส่วนของขั้นตอน
การดำเนินกิจกรรม


     6.  เมื่อนักเรียนเรียนจบหน่วยที่ 1  นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบ
ประจำหน่วยเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

 

 

จัดทำโดย   นิลรำไพ ภัทรนนท์
นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร