แหล่งข้อมูล

 

                                    

หน่วยที่ 4  สร้างสรรค์งานโครงการ

 

คำชี้แจง          

       1.  บทเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย 11.2 (ท42102)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  หน่วยการเรียนรู้เรื่องร่ายยาว
มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี 


       2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์
วิจารณ์ประเมินคุณค่า
วรรณกรรมด้านเนื้อหา สังคม  วรรณศิลป์
และการนำไปใช้ได้


       3.  บทเรียนนี้เป็นหน่วยที่ 4  สร้างสรรค์งานโครงการ  
เวลา  2  ชั่วโมง
มีจุดประสงค์การเรียนรู้  เพื่อนักเรียนวินิจสาร
ข้อคิด  คุณธรรม คำสอน
จากเรื่องกัณฑ์มัทรีและนำไปใช้
ในชีวิตได้

........4. กิจกรรมภายในบทเรียนเป็นการสมมุติสถานการณ์ขึ้น 
ให้นักเรียนเริ่มเรียนไปตามลำดับขั้นตอนของกิจกรรม 
โดยศึกษาลำดับขั้นตอนกิจกรรมได้จากส่วนของขั้นตอน
การดำเนินกิจกรรม

""""5.  เมื่อนักเรียนเรียนจบหน่วยที่ 4   นักเรียนจะต้อง
ทำแบบทดสอบประจำหน่วยเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

 

 

จัดทำโดย   นิลรำไพ ภัทรนนท์
นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร