ผลสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา(Entrance48)ของนักเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย Entrance ปีการศึกษา 2548 ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2548
ที่ ชื่อ-นามสกุล ห้อง คณะที่ได้ มหาวิทยาลัย  
1 น.ส.วิยะดา สาดอ่ำ 2 เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์  
2 น.ส.รุ้งอุษา นาคคงคำ 3 อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์  
3 น.ส.นฤภร นิสยันต์ 3 วิศวรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์  
4 น.ส.นิตติยา เจนจบ 4 วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์  
5 น.ส.ชลาลัย จันตรา 4 วารสารศาสตร์ เกษตรศาสตร์  
6 น.ส.กุลธิดา สวัสดี 4 วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์  
7 น.ส.นพมาศ สมบูรณ์ 4 สัตวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์  
8 น.ส.วราพร พุ่มงาม 4 สัตวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์  
9 น.ส.นันทิญา ประดับวงศ์ 5 วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์  
10 น.ส.ฉัฐฏิยา วัชรารัตน์ 5 ศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์  
11 น.ส.วราทิตย์ นันตะนะ 5 วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์  
12 นายภานุพันธ์ จอมมาลัย 5 วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์  
13 น.ส.จีราภา นภาศิริปกรณ์ 6 ศิลปศาสตร์ เกษตรศาสตร์  
14 น.ส.ลดารัตน์ นิตยสมบูรณ์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์  
15 น.ส.กานต์ชนก ธีระแนว 8 มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์  
16 น.ส.สรส สันติวงศ์เดชา 8 มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์  
17 น.ส.เบญญาภา ตั้งเบญจผล 10 วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์  
18 น.ส.อรวรรณ อินสอาด 5 วิศวกรรมศาสตร์ ขอนแก่น  
19 น.ส.กรวรรณ ทองรอด 5 วิทยาการจัดการ ขอนแก่น  
20 น.ส.ทิพย์วรรณ พะยอมหอม 2 มนุษย์ศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จันทรเกษม  
21 น.ส.พรพิมล รัตนวิชิต 6 วิทยาการจัดการ จันทรเกษม  
22 น.ส.นิภาวรรณ ตั้งนพรัตน์ 3 นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
23 น.ส.กมลรัตน์ สุขเกษม 3 เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
24 น.ส.ณัฐรินทร์ คูวิบูลย์ศิลป์ 3 นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
25 น.ส.ภัสสรารัตน์ แก้วบัวรมย์ 4 วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์  
26 น.ส.พิชชา อินทร 4 เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
27 นายสิทธิพล พฤทธิพงศ์กุล 4 ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
28 นายวรกานต์ ตัณฑโอภาส 4 วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
29 นายณัฐภัทร ราตรีประสาทสุข 4 แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
30 น.ส.สุธาทิพย์ สุนทรเวช 5 เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
31 นายธีรภัทร สุกุมลจันทร์ 5 วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
32 น.ส.ชนิดา ช่วงวิไล 8 อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
33 น.ส.วริศรา ตั้งค้าวานิช 8 อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
34 น.ส.สโรชา สุวรรณกิจ 8 รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
35 น.ส.ธัญญา ศรีธัญญลักษณา 8 อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
36 น.ส.กานต์ธิดา เกิดผล 8 อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
37 น.ส.สุทธิพร บุญช่วย 9 รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
38 น.ส.ชุติมา จันทรไกรโรจน์ 3 แพทยศาสตร์ เชียงใหม่  
39 น.ส.มนวณี เมืองช้าง 3 แพทยศาสตร์ เชียงใหม่  
40 น.ส.ยุวดี มั่นคง 4 วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี เชียงใหม่  
41 น.ส.วิชญามณ ศิริคุณ 4 มนุษย์ศาสตร์สาขาวิชาสื่อสาร เชียงใหม่  
42 น.ส.วิภาดา งามสงวน 4 เทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่  
43 น.ส.สุรางค์ โอสถานนท์ 5 ศึกษาศาสตร์ เชียงใหม่  
44 น.ส.นฤมล จำเนียรการ 5 บริหารธุรกิจ เชียงใหม่  
45 น.ส.ศศิกานต์ กลิ่นผกา 8 รัฐศาสตร์ เชียงใหม่  
46 น.ส.พุทธชาด มาตร์มงคล 8 มนุษยศาสตร์สาขาสื่อสารมวลชน เชียงใหม่  
47 น.ส.เจนธิดา เกิดคง 8 สังคมศาสตร์ เชียงใหม่  
48 น.ส.รุ่งทิพย์ จันคง 8 มนุษยศาสตร์ เชียงใหม่  
49 น.ส.นาถยา ยอดเถื่อน 9 มนุษย์ศาสตร์ เชียงใหม่  
50 น.ส.วิจิตรา จันเข็ม 9 มนุษยศาสตร์ เชียงใหม่  
51 นายศศิพัฒน์ อ่อนอุ่น 1 สัตวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยีมหานคร  
52 น.ส.ฉันทวัชร จิราพงษ์ 3 วิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์  
53 น.ส.ธีราภรณ์ แม่งมา 3 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์  
54 น.ส.ปารัชยา พยัตตพงษ์ 4 ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์  
55 น.ส.กรกนก จันทรมิล 4 วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ธรรมศาสตร์  
56 น.ส.สุณิสา ชาวนาใต้ 5 เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์  
57 น.ส.จีราภา พูพัฒนานุรักษ์ 5 รัฐศาสตร์การปกครอง ธรรมศาสตร์  
58 น.ส.พักตร์พิมล กำเนิด 8 ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์  
59 น.ส.เจกิตาน์ เสือสงวนศักดิ์ 8 ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์  
60 น.ส.ไอริณ เขียวทับทิม 8 ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์  
61 น.ส.นิโลบล พันธุ์ทอง 8 วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ธรรมศาสตร์  
62 น.ส.ปวีณา บุญศิริตระกูล 8 นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์  
63 น.ส.ขวัญชนก ไทยนา 8 ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์  
64 น.ส.พิมพวรรณ ใช้พานิช 8 ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์  
65 น.ส.ประภาพรรณ ทองอินต๊ะ 10 นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์  
66 น.ส.รพีพรรณ บัวด้วง 1 สังคมศาสตร์สาขาประวัติศาสตร์ นเรศวร  
67 น.ส.พรรณิภา สุขรัตน์วีระ 1 สังคมศาสตร์สาขาประวัติศาสตร์ นเรศวร  
68 น.ส.พิมพ์สวลี น้อยเหลา 1 วิทยาการจัดการ นเรศวร  
69 น.ส.ประไพ ม่วงงาม 1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ นเรศวร  
70 น.ส.วรรณิภา บุญยืน 1 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นเรศวร  
71 น.ส.นิตยา สิงห์เรือง 1 พยาบาลศาสตร์ นเรศวร  
72 น.ส.จิตติพร พืชผล 1 วิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร  
73 นายศุภชัย ปานทอง 1 วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล นเรศวร  
74 น.ส.สุคนธรส นามอรรถ 2 วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ นเรศวร  
75 น.ส.ชนิตนันท์ ทองเผือก 2 เกษตรศาสตร์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร นเรศวร  
76 น.ส.รัตนาภรณ์ รอดเงิน 2 สังคมศาสตร์สาขาประวัติศาสตร์ นเรศวร  
77 น.ส.ชุติมา กลิ่นปาน 2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์หลักสูตรนานาชาติ นเรศวร  
78 น.ส.ศรินทิพย์ โพธิ์กมลวงศ์ 2 วิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร  
79 น.ส.นฤภร บุญอ้น 2 เกษตรศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นเรศวร  
80 น.ส.จุรัญญา ยอยยิ้ม 3 สหเวชศาสตร์ นเรศวร  
81 น.ส.พัสตราภรณ์ ทองศรี 3 นิติศาสตร์ นเรศวร  
82 น.ส.วราคณางค์ ถนอมวัฒนันต์ 3 นิติศาสตร์ นเรศวร  
83 น.ส.วราณัฐ เชาว์ปัญญานนท์ 3 สาธารณสุข นเรศวร  
84 น.ส.พลิตา สำเภาเงิน 4 วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร  
85 น.ส.ชญาดา พูลศรี 4 สาธารณสุขศาสตร์ นเรศวร  
86 น.ส.กนกพร อารีวงศ์ 4 ทันตแพทยศาสตร์ นเรศวร  
87 นายอธิวรรธน์ กรีแสง 4 เภสัชศาสตร์ นเรศวร  
88 น.ส.ศิริญญา เศวตสุนทร 5 นิติศาสตร์ นเรศวร  
89 น.ส.พรรณพิลาศ ศิริวัฒน์ 5 วิศวกรรมศาสตร์ นเรศวร  
90 น.ส.ทิพย์ธิดา มั่นคง 5 การจัดการทรัพยากรมนุษย์หลักสูตรนานาชาติ นเรศวร  
91 น.ส.วิมลชญา พึ่งสลี 5 เกษตรศาสตร์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร นเรศวร  
92 น.ส.พัชรีภรณ์ แก้วเทศ 5 วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา นเรศวร  
93 น.ส.รัชนีพร คิดศรี 5 สังคมศาสตร์ นเรศวร  
94 น.ส.วิภาวัลย์ พิทักษ์พูลศิลป์ 5 วิทยาศาสตร์-เคมี นเรศวร  
95 น.ส.ธรินธร สุวรรณชัย 5 ทรัพยากรมนุษย์ นเรศวร  
96 น.ส.ณิชมน เอกนาม 5 การจัดการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติ นเรศวร  
97 นายสหรัฐ เพชรพรหม 5 วิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร  
98 น.ส.มันตรินี เมืองมณี 6 อุตสาหกรรมเกษตร นเรศวร  
99 น.ส.กนิษฐา ใจอ่อน 6 วิศวกรรมศาสตร์ นเรศวร  
100 นายณัฏฐ์ จันทร์บรรจง 6 วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล นเรศวร  
101 นายมรุพงศ์ กอนอยู่ 6 วิศวกรรมสี่งแวดล้อม นเรศวร  
102 นายวัชระ อารีกุล 6 วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธา นเรศวร  
103 น.ส.วิจิตรา พรรณเทวี 7 สังคมศาสตร์ นเรศวร  
104 น.ส.วณิษฐา หอมสอาด 7 พัฒนาสังคม นเรศวร  
105 น.ส.วิภาสิริ ชูกลิ่น 7 มนุษย์ศาสตร์ นเรศวร  
106 น.ส.สุพัฒนา วงศ์เมืองใจ 7 มนุษย์ศาสตร์ นเรศวร  
107 น.ส.จุฑาทิพย์ ทัพหมี 7 มนุษย์ศาสตร์ นเรศวร  
108 น.ส.ปาณิสรา นุชโพธิ์ 8 นิติศาสตร์ นเรศวร  
109 น.ส.ช่อมณี กิจลิขิต 8 นิติศาสตร์ นเรศวร  
110 น.ส.นวพร อภิชาติธำรง 9 สถาปัตยกรรมศาสตร์ นเรศวร  
111 น.ส.เจิมขวัญ จรูญศักดิ์ชัย 9 นิติศาสตร์ นเรศวร  
112 น.ส.สุภัค อินทรมาศ 9 สถาปัตยกรรมศาสตร์ นเรศวร  
113 น.ส.บุษรัตน์ ดีไพบูลย์ 9 สังคมศาสตร์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ นเรศวร  
114 น.ส.สราลี แสงวัฒนานนท์ 9 วิทยาการจัดการ นเรศวร  
115 น.ส.สุจิตรา หงษ์บุญเสริม 9 สังคมศาสตร์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ นเรศวร  
116 น.ส.ปรียาภรณ์ เนียมนก 9 นิติศาสตร์ นเรศวร  
117 น.ส.ภาณิศา เกตุดี 10 สังคมศาสตร์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ นเรศวร  
118 น.ส.ชลธิชา สุขมั่น 10 สารสนเทศ นเรศวร  
119 น.ส.สุณัฐิกา เอี่ยมสาย 10 สังคมศาสตร์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ นเรศวร  
120 น.ส.รัตนาวดี ภู่ศรี 10 สังคมศาสตร์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ นเรศวร  
121 น.ส.ชมจิตรา นามกรณ์ 10 สังคมศาสตร์ นเรศวร  
122 น.ส.สราลี แตงกวา 10 มนุษยศาสตร์ นเรศวร  
123 น.ส.นกแก้ว คล้ายสอน 10 วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น นเรศวร  
124 น.ส.ณชนก ชินชาติธำรง 10 นิติศาสตร์ นเรศวร  
125 น.ส.กนกวรรณ เกิดพิน 11 การท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติ นเรศวร  
126 น.ส.อสมาภรณ์ เพ็งพุ่ม 11 วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น นเรศวร  
127 น.ส.วิกานดา ทองวิชิต 11 วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น นเรศวร  
128 น.ส.นัยนา สุดเทศ 12 การท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติ นเรศวร  
129 น.ส.ดรุณี จงปลื้มปิติ 12 วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาสาขาวิชาบัญชี นเรศวร  
130 น.ส.ศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ 12 ศึกษาศาสตร์ นเรศวร  
131 น.ส.พิมพ์ใจ วิชาเงิน 1 มนุษย์ศาสตร์สาขานิเทศ บูรพา  
132 น.ส.กฤษณา บุญเอนก 10 ศึกษาศาสตร์ บูรพา  
133 น.ส.สุณี น่วมนวล 5 สัตวแพทย์ศาสตร์ มหิดล  
134 น.ส.สุนันทา สมยาน 2 ธุรกิจการเกษตร แม่โจ้  
135 น.ส.รพีพร เลขะผล 4 ธุรกิจการเกษตร แม่โจ้  
136 น.ส.นนทิชา จันทรังศรี 1 บัญชี แม่ฟ้าหลวง  
137 น.ส.ทวีทรัพย์ วิเศษทักษ์ 1 วิทยาการจัดการเศรษฐศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง  
138 น.ส.เกศิณี บานเช้า 1 ศิลปศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง  
139 น.ส.ญาดา ศิริวุฒิการ 8 การจัดการบริหารธุรกิจ แม่ฟ้าหลวง  
140 น.ส.จุฑาทิพย์ ธนานุวัตรพงศ์ 9 การจัดการ แม่ฟ้าหลวง  
141 น.ส.อภิญญา จันทร์วังโป่ง 5 เภสัชศาสตร์ รังสิต  
142 นายนัญธวุฒิ แก้วดวงเล็ก 7 เทคโนโลยีสารสนเทศ รังสิต  
143 นายรัฐพงศ์ โชติรัตนศักดิ์ 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา  
144 น.ส.อารยา เรณุมาน 6 บริหารธุรกิจ ราชมงคล  
145 น.ส.อิสรีย์ หนิมพานิช 6 มนุษย์ศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย ศรีนครินทรวิโรฒ  
146 น.ส.วิริยา มีไชโย 12 บริหารธุรกิจ ศรีปทุม  
147 น.ส.สุธิดา พงศาปาน 12 นิเทศศาสตร์ ศรีปทุม  
148 น.ส.รังสินี ชอนบุรี 1 สังคมศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ศิลปากร  
149 น.ส.จิตรภัทร จุลพันธ์ 8 อักษรศาสตร์ ศิลปากร  
150 น.ส.ภาวิณี สุทธธง 8 วิทยาการจัดการ ศิลปากร  
151 น.ส.เบญจรงค์ ตรีรัตน์อนวัช 8 โบราณคดีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศิลปากร  
152 น.ส.วรวลัญช์ เมธาธีระนันท์ 9 อักษรศาสตร์ ศิลปากร  
153 น.ส.กนกกาญจน์ เแช่มช้อย 1 เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
154 นายณภัทร คชฤทธิ์ 1 อุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
155 น.ส.อวิกา ริเริ่มวงศ์ 4 อุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
156 น.ส.สกลวรรณ อรรถสงเคราะห์ 5 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ  
157 นายวิทวัช ปัญญานาค 1 วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
158 น.ส.ธัญญรัตน์ นวลทิม 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
159 น.ส.มณฑิชา ณ ชัย 8 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
160 น.ส.นลพรรณ สารีสุข 6 วิศวกรรมศาสตร์ สุรนารี  
161 น.ส.รักขจิต โชติธรรมธรา 7 นิเทศศาสตร์ หอการค้า  

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 5/5/05
โดย nu