วันที่:  
 
ยินดีต้อนรับสู่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี...
 
       
        สัตเอ๋ยสัตบรรณ                      เจ้าเกี่ยวพันกับทุกสรรพสิ่ง
เหล่านกกาอาศัยได้พักพิง               ประโยชน์ยิ่งให้ร่มเงาเราทุกคน
ความร่มรื่นนำพาเกิดอาชีพ             จึงเร่งรีบเพาะพันธุ์กันทุกหน
ขายสัตบรรณมีรายได้เราได้ยล        เลี้ยงชีพตนร่มเย็นเป็นสุขเอย
  ขั้นตอนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  ลักษณะทางพฤกษาแห่งพญาสัตบรรณ
  สรรพสิ่งสัมพันธ์ สัตบรรณสร้างสายใย
  พญาสัตบรรณ ล้วนผูกพันสรรพวิชา 


 

 สังคีต ขับขาน นาฏการสัตบรรณ
 
 สัตบรรณพันธุ์ไม้ สู่โลกจินตนาการ สร้างงานทัศนศิลป์
  สรรพศาสตร์แห่งสังคม สร้างสมภูมิปัญญา ได้แบบอย่างล้ำค่า จากพญาสัตบรรณ
  สัตบรรณสร้างสรรค์วรรณกรรม
  สร้างสานงานประดิษฐ์ สรรพชีวิต จากจิตสู่สัตบรรณ
  สัตบรรณพันเกี่ยวสรรพสิ่ง
  Sattaban and me
 เว็บไซต์สัตบรรณของนักเรียน

   
  นายปิยวัช วสุสิริกุล ม.5.9
  นางสาววรรณพร วงศ์พิริยะวาทิน ม.5.1