ผลงานนักเรียน...

ยินดีต้อนรับสู่ผลงานนักเรียน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2550
โรงเรียน 07650102 : เฉลิมขวัญสตรี จังหวัด พิษณุโลก
จำนวน 242 คน

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขา
1 50100061 นางสาว ปภาพิมพ์ อุ่นใจดี 1088 : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
2 50100109 นางสาว อภิญญา จีนน้ำใส 1056 : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3 50100163 นาย ชนิต หาญเจริญพนา 1090 : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
4 50100175 นางสาว วัชราภรณ์ ภู่สวรรค์ 1091 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
5 50100187 นางสาว จิราภรณ์ โล่ห์สุวรรณ 1028 : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
6 50100223 นางสาว พิมพ์นารา พิทักษ์ 1067 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
7 50100229 นางสาว ณัชชา ศรีมา 1054 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 50100643 นางสาว ปวีณา โพธิ์ปาน 1028 : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
9 50100907 นางสาว อรอุมา พุดบัวทอง 1128 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
10 50101573 นาย วีรวัฒ แก้วพินิจ 1074 : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
11 50102005 นางสาว พัฒนพิชญ์ ภัทรจาตุวงศ์ 1089 : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
12 50102179 นางสาว ประกายดาว เจียรสกุลผล 1026 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
13 50103331 นางสาว อัญชิษฐา เชียงดา 1058 : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
14 50103751 นาย ตฤณ ปิยเธียรสวัสดิ์ 1090 : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
15 50103901 นางสาว ปัญญ์ชนิตย์ อุดมศิลป์ 1019 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา
16 50104177 นางสาว ศรีวรรณ ตรีอินทร์ทอง 1098 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
17 50104309 นางสาว บุณยวรรณ คำหล้า 1061 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
18 50104633 นางสาว นุชรี หงษ์บุญเสริม 1075 : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
19 50106127 นางสาว ดาราวดี ข่ายทอง 1100 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
20 50106325 นางสาว รวิวรรณ จิ๋วแย้ม 1098 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
21 50106349 นางสาว พัชราภรณ์ เอี่ยมอาจ 1024 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
22 50107141 นางสาว อรุณรัตน์ คงเนียม 1130 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
23 50107945 นางสาว อัญมณี โชตยะกุล 1052 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
24 50107969 นางสาว ธัญญาลักษณ์ กัลปสุข 1061 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
25 50108041 นางสาว พรรณธิภา เมธาภัทร 1018 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
26 50108113 นางสาว กาญจนา ปัญญาแหลม 1017 : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
27 50108185 นางสาว ปรัฏฐกร สุดสวาท 1017 : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
28 50108257 นางสาว มนธิรา สมัครธัญกิจ 1056 : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
29 50108281 นางสาว โศภิษฐ์ ธีระกาญจน์ 1017 : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
30 50108305 นางสาว ประภาพิมพ์ ใจคุ้ม 1017 : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
31 50108329 นางสาว หรัดปพร ปิยะเวชการ 1016 : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)
32 50108353 นางสาว ณิชา อัธยาจิรกูล 1016 : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)
33 50108377 นางสาว กุลธิดา ลี้บุตร 1025 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
34 50108401 นางสาว อนัญญา ทาเสนาะ 1017 : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
35 50108425 นางสาว ณิชนันทน์ เรืองบ้านโคน 1014 : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน)
36 50108449 นางสาว จุรีวรรณ ดวงตา 1017 : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
37 50108473 นางสาว จิตรเรขา สัมพันธรัตน์ 1011 : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
38 50108521 นางสาว ปาจรีย์ สีหะวงศ์ 1101 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
39 50108545 นางสาว วริศรา สุขหร่อง 1111 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
40 50108569 นางสาว วรัญญา พระเทพ 1068 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
41 50108617 นางสาว อารีรัตน์ นุชพ่วง 1095 : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
42 50108641 นางสาว ปัญจภรณ์ สุขบำรุง 1046 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
43 50108665 นางสาว มณธิรา ฉิมแว่น 1097 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
44 50108737 นางสาว ทิพย์สราลี ยุคันธร ณ 1100 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
45 50108761 นางสาว วรางคณา วิหครัตน์ 1058 : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
46 50108785 นางสาว วนารัฐ พาคำ 1095 : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
47 50108809 นางสาว วิลาวัลย์ ก้านนาค 1028 : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
48 50108833 นางสาว ตริตาภรณ์ มาอยู่ 1020 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
49 50108881 นางสาว กัลยรัตน์ มูลครุฑ 1016 : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)
50 50108905 นางสาว พรรณวดี เมฆนันทไพศิฐ 1113 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
51 50108953 นางสาว สญาภรณ์ พฤทธิพงศ์กุล 1028 : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
52 50108977 นางสาว พรสุดา จันทร์ณรงค์ 1011 : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
53 50109025 นางสาว ประวีณ์นุช บุญพันธ์ 1069 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน)
54 50109049 นางสาว อธิฌา สร้อยนาค 1026 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
55 50109097 นางสาว จินตหรา ส้มซ่า 1156 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
56 50109145 นางสาว สุนิษา เอี่ยมเนตร 1026 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
57 50109265 นางสาว พิมพ์เพ็ญ นพคุณ 1046 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
58 50109313 นางสาว ศิริรัตน์ กิตติจารุขจร 1020 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
59 50109337 นางสาว รุจิรา นพรัตน์ 1100 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
60 50109343 นางสาว กันทิมา อัตตโน 1058 : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
61 50109367 นางสาว สุพัตรา วิชาชัย 1012 : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม พ.ศ. 2548-2557)
62 50109397 นางสาว ธิดารัตน์ โทนกกุล 1052 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
63 50109409 นางสาว ธัญวรรณ นันทพฤทธิ์ 1064 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
64 50109421 นางสาว หริยา รัตนสกล 1069 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน)
65 50109433 นาย ปุรวิชญ์ วัฒนสุข 1095 : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
66 50109439 นาย ครรชิตพล ปั้นน้ำคู้ 1013 : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
67 50109445 นางสาว ภูมรินทร์ เสือคล้าย 1092 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
68 50109457 นางสาว ญาณินี อ่ำใจ 1026 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
69 50109463 นางสาว จีรภา จันทร์ชื่นจิต 1017 : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
70 50109469 นางสาว วิไลวรรณ สามิตร 1054 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
71 50109481 นางสาว จิราพร กล้าหาญ 1021 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
72 50109505 นางสาว ศิรประภา วัฒนพลอย 1088 : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
73 50109511 นางสาว ชนิกานต์ ภักคินี 1100 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
74 50109517 นางสาว พิชญา ทองพลับ 1094 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
75 50109577 นางสาว ปรางค์สิริ แดงสมบูรณ์ 1067 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
76 50109583 นางสาว นฤมล โตนุ่ม 1101 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
77 50109601 นางสาว ชโลมใจ เพ็ญศรี 1091 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
78 50109625 นางสาว ปวันรัตน์ สวนนุ่ม 1067 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
79 50109637 นางสาว สิริญญา บุญเลื่อน 1075 : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
80 50109655 นางสาว ลักษยา กังวาลวัฒนศิริ 1059 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
81 50109679 นางสาว อุษา จรเมืองนอก 1100 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
82 50109769 นางสาว นภสร แสงนาค 1136 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
83 50109853 นางสาว สุชาดา ภู่ศรี 1025 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
84 50109877 นางสาว สุนัชชา ครุฑแจ่ม 1100 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
85 50109901 นางสาว นภัสวรรณ ป้อมกสันต์ 1095 : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
86 50109913 นางสาว พัณนิดา แก้วเต็ม 1095 : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
87 50109961 นางสาว ศุภางค์รัตน์ สิงหนาท 1070 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
88 50110021 นางสาว ยุทธิดา กองเนียม 1101 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
89 50110033 นางสาว ศุภัชญา สุขกายะ 1017 : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
90 50110045 นางสาว ทวินันท์ มะลิพรม 1059 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
91 50110081 นางสาว อุดมลักษณ์ ใจดี 1100 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
92 50110141 นางสาว ชาลิสา สุขทับศรี 1016 : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)
93 50110153 นางสาว เบญจพร พันเลิศวงศ์สกุล 1075 : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
94 50110165 นางสาว ศศิกาญจน์ ไวเรืองศิริพงศ์ 1065 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
95 50110177 นางสาว ณัฏยา พยัคคิน 1158 : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
96 50110183 นาย รัตน์ศักดิ์ พุ่มสลุด 1072 : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
97 50110189 นางสาว ปรียาภรณ์ จีนน้อย 1068 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
98 50110207 นางสาว ณัฐฐาภรณ์ นาคพิน 1012 : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม พ.ศ. 2548-2557)
99 50110213 นางสาว สุมินตรา ทองคำมา 1002 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เน้นวิชาสัตวศาสตร์)
100 50110237 นางสาว ปาริฉัตร โอภาสทิพากร 1060 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
101 50110249 นางสาว ญานิรัตน์ บานเย็น 1052 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
102 50110261 นางสาว สุปวีณ์ พิมพ์โพธิ์ 1056 : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
103 50110273 นางสาว จุฑามาศ จันทร์ลอย 1005 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เน้นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
104 50110285 นางสาว อัจฉรา สิงห์ลอ 1012 : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม พ.ศ. 2548-2557)
105 50110309 นางสาว เสาวลักษณ์ เปรมกาศ 1025 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
106 50110321 นางสาว ณัฐสุดา ณรงค์พิทักษ์ 1092 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
107 50110333 นางสาว กมลกัลย์ น้อมเศียร 1025 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
108 50110357 นางสาว กันยารัตน์ อินทรปรีชา 1011 : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
109 50110369 นางสาว ชนานันท์ ถาวรพจน์ 1040 : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
110 50110393 นางสาว ศรัญญา นุชพ่วง 1095 : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
111 50110405 นางสาว ภุชมาส แพทยาไทย 1028 : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
112 50110417 นางสาว ปวีณา เวชเฟื่อง 1017 : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
113 50110429 นางสาว ณัฐพร เลิศสูงเนิน 1071 : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
114 50110441 นางสาว สุปราณี กิตติจารุขจร 1077 : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
115 50110465 นางสาว พิชามญชุ์ คุ้มสุข 1060 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
116 50110477 นางสาว ทิพวรรณ พรามพิทักษ์ 1021 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
117 50110495 นางสาว รังสิมันตุ์ ฉันทโชติ 1095 : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
118 50110513 นางสาว ผลิตา เขียวปั้น 1018 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
119 50110519 นางสาว อิศราภรณ์ ฉัตรทวีลาภ 1079 : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
120 50110543 นางสาว ฐณวดี วงศ์สังข์ 1013 : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
121 50110561 นางสาว พรนภา เนืองนิตย์ 1065 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
122 50110573 นางสาว ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 1016 : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)
123 50110591 นางสาว นิศาชล เถื่อนวงษ์ 1011 : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
124 50110639 นางสาว ภาวิณี เศวตสุนทร 1063 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
125 50110681 นางสาว สุริชา ดีอินทร์ 1100 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
126 50110693 นางสาว ปิ่นนภา มานพกาวี 1025 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
127 50110711 นางสาว นริศรา ภคทิพากร 1006 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เน้นวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์)
128 50110717 นางสาว ปุณยาพร สวนทองสุข 1058 : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
129 50110741 นางสาว ปิยนุช ไพรอุดม 1052 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
130 50110759 นางสาว นันทวรรณ สมบูรณ์ 1067 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
131 50110783 นางสาว อัญชิดา ขำแก้ว 1016 : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)
132 50110807 นางสาว ชลีรัตน์ รักษาคม 1017 : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
133 50110813 นางสาว วรรณพร วงศ์พิริยะวาทิน 1008 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
134 50110855 นางสาว พัชรี ยอดสุรพันธ์ 1093 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
135 50110915 นางสาว วรกานต์ กิตติสยาม 1005 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เน้นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
136 50110927 นางสาว หทัยชนก ฉิมบ้านไร่ 1047 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
137 50110933 นางสาว จีราภา เขียวดอกน้อย 1013 : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
138 50110939 นางสาว อุมาพร เจริญคุณธรรม 1075 : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
139 50110963 นางสาว ณัฐชลี ไกรนารถ 1069 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน)
140 50110981 นางสาว พรรณรัตน์ ศิระไตรรัตน์ 1017 : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
141 50110987 นางสาว ชุตินาถ นุ่มนิ่ม 1018 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
142 50111005 นางสาว ผาณิต คงมี 1011 : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
143 50111023 นางสาว ณัชชา เสรีสิทธิพิทักษ์ 1020 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
144 50111029 นางสาว ศิริพร ปานมุง 1017 : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
145 50111035 นางสาว ธมนพรรณ เกียรติวิชชุกุล 1011 : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
146 50111047 นางสาว ชวิศา กลิ่นแย้ม 1034 : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
147 50111071 นางสาว ณชนก สังข์ด้วง 1102 : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
148 50111077 นางสาว ทิพารัตน์ สถิตสุข 1022 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
149 50111083 นางสาว อิษยา อินทรสถิตย์ 1017 : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
150 50111101 นางสาว นัยนา เดียวสกุล 1013 : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
151 50111107 นางสาว สราทิพย์ ภู่พันสาย 1065 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
152 50111125 นางสาว ลัธธนันต์ จิตรมหรรณพ 1096 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
153 50111131 นางสาว กรกนก วังน้อย 1060 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
154 50111173 นางสาว อัจฉราพรรณ นุ่มนวล 1016 : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)
155 50111197 นางสาว ปัญญดา สอนสารี 1071 : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
156 50111203 นางสาว สุภาวดี พุ่มโพธิ์ 1069 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน)
157 50111269 นางสาว นันท์ชญาน์ สุวรรณชาติ 1100 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
158 50111287 นางสาว วรรณวิสา เฮิงมล 1065 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
159 50111293 นางสาว ตฬิษา จินดาวงษ์ 1021 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
160 50111299 นางสาว รพีภรณ์ พิพัฒน์ศาสตร์ 1011 : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
161 50111317 นางสาว นาถตยา จับสังข์ 1026 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
162 50111335 นางสาว ปรีดาพร เทียนสว่าง 1052 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
163 50111347 นางสาว ปรียานุช วิไลวิทย์ 1026 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
164 50111359 นางสาว กนกวรรณ เพ็ชรแนม 1052 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
165 50111389 นางสาว ปรารถนา ปิ่นสกุล 1015 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
166 50111413 นาย ธีรภัทร เวชภักดิ์ 1073 : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
167 50111419 นางสาว ชุลีพร ผลภาค 1131 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
168 50111437 นางสาว สิริพฤฒา จ่าแก้ว 1060 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
169 50111443 นางสาว ปิยะกุล สิทธิรัตน์ ณ 1016 : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)
170 50111461 นาย ปีรติวัจน์ ปั้นเพ็ง 1018 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
171 50111467 นางสาว มัญชุภา กิ่งศักดิ์ 1017 : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
172 50111485 นาย สุรเชษฐ พิทักษ์สุธีพงศ์ 1097 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
173 50111491 นางสาว สุนิสา คำเหล็ก 1017 : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
174 50111527 นางสาว ธนาภรณ์ อินจำปา 1089 : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
175 50111533 นางสาว ยุวันดา หินอ่อน 1025 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
176 50111557 นางสาว ปริญดา เอี่ยมเจริญ 1026 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
177 50111563 นางสาว ศศินภา เดชพิสุทธิธรรม 1052 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
178 50111575 นางสาว พรพรรณ ทับทิมทอง 1055 : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
179 50111581 นางสาว เพ็ญสิริ ศรีธรรมศิริ 1026 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
180 50111587 นางสาว จิราพรรณ เพ็ชรฟัก 1079 : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
181 50111599 นางสาว ประภาศรี ธานีรัตน์ 1054 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
182 50111605 นางสาว ภัทรวดี สระทองตัน 1026 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
183 50111629 นาย ปิยวัช วสุสิริกุล 1020 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
184 50111647 นางสาว ปวีณ์พร อ๊อดพันธ์ 1055 : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
185 50111659 นางสาว ศิริวรรณ ชีคงเนียม 1052 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
186 50111695 นางสาว สโรชา ส่งพุทธิพงศ์ 1018 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
187 50111731 นางสาว เอื้อมลดา เอี่ยมสำอางค์ 1092 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
188 50111749 นางสาว คัมภีรพรรณ ดอนคำไพร 1065 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
189 50111755 นางสาว พิชามญช์ จากยางโทน 1017 : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
190 50111767 นางสาว กรุณา คำลอย 1079 : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
191 50111779 นางสาว นภาภัทร กันสุข 1111 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
192 50111797 นางสาว สุภาพร บุญรอด 1162 : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
193 50111803 นางสาว รัตนพร ม่วงมี 1111 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
194 50111815 นางสาว สุภาวดี มหาวัน 1028 : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
195 50111821 นางสาว วโรชา คูหาจิต 1100 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
196 50111887 นางสาว กนกวรรณ วชิรัคกุล 1162 : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
197 50111911 นางสาว นิลุบล อยู่กล่ำ 1087 : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เน้นวิชาพัฒนาสังคม)และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
198 50111923 นางสาว ชุติมา เณรบางแก้ว 1013 : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
199 50112019 นางสาว รัตติกาล พรมชาวเสียง 1013 : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
200 50112031 นางสาว มินตรา ทองบ่อ 1077 : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
201 50112043 นางสาว ประภากร จรัสศรีสกุล 1056 : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
202 50112055 นางสาว พนิดา จารุสาธิต 1022 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
203 50112061 นางสาว จามจุรี สร้อยสังวาลย์ 1052 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
204 50112067 นางสาว ปัญจพร แย้มยิ้ม 1013 : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
205 50112091 นางสาว อรศิริ สิงห์เรือง 1103 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
206 50112127 นางสาว นงพงา สุตนนท์ 1100 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
207 50112139 นางสาว มณีรัตน์ จำปาทอง 1091 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
208 50112301 นางสาว ภาวิณี ส่งประเสริฐ 1040 : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
209 50112307 นางสาว ณฐพร ด่านพิษณุพันธุ์ 1017 : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
210 50112355 นางสาว กมลชนก ปัจวิทย์ 1017 : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
211 50112379 นางสาว ณิชารีย์ เอี่ยมทอง 1026 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
212 50112391 นางสาว ชุณหกานต์ สิงคนิภา 1016 : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)
213 50112403 นางสาว ทองเนื้อเก้า คำพิมพ์ 1034 : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
214 50112451 นางสาว เปมิกา คงสัมมา 1070 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
215 50112475 นางสาว พรกนก มณีเนตร 1102 : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
216 50112499 นางสาว นันทิยาพร โพธิ์หอม 1071 : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
217 50112523 นางสาว เหมือนฝัน บาระมี 1013 : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
218 50112547 นางสาว ขจีวรรณ ยงสวาสดิ์ 1013 : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
219 50112595 นางสาว ณัฐสุดา อินทรชัยศรี 1013 : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
220 50112643 นางสาว สรวงสุรีย์ ศรีบุญเรือง 1052 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
221 50112715 นางสาว วิลาสินี ไกรมาก 1058 : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
222 50112883 นางสาว วิลาสิณี สิทธิสมบูรณ์ 1068 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
223 50112979 นางสาว สุดารัตน์ อิศราวิศวกุล 1068 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
224 50113051 นางสาว นภัสกร เหล่าวาณิชวัฒนา 1091 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
225 50113075 นางสาว วัลลภา ก๊กมาศ 1061 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
226 50113099 นางสาว ลักขณา อ่อนล้อม 1018 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
227 50113171 นางสาว อริศรา เขียวบ้านยาง 1013 : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
228 50113195 นางสาว ปิยะวรรณ บุญอุปถัมภ์ 1056 : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
229 50113219 นางสาว เบญจวรรณ แตงเกิด 1032 : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
230 50113243 นางสาว นงลักษณ์ เกียรติยศ 1100 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
231 50113291 นางสาว นาถนภา สุริยามาตร 1046 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
232 50113339 นาย ศุภวิทย์ เถาะสุวรรณ 1116 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
233 50113387 นางสาว สุชารินี จันทร์คู่ 1096 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
234 50113507 นางสาว วรรณวดี จันทร์วังโป่ง 1034 : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
235 50113531 นางสาว กฤษณา สมตัว 1103 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
236 50113627 นางสาว วิจิตรา ปุญญฤทธิ์ 1070 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
237 50113651 นางสาว สิริโสภา สิริศิโรรัตน์ 1040 : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
238 50113723 นางสาว พุทธรักษา ฟักคง 1069 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน)
239 50113891 นางสาว สายรุ้ง ตุ่นป้อม 1100 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
240 50113939 นางสาว นารินทร์ สนธิกัณย์ 1067 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
241 50114197 นางสาว จิราภา กิตติสยาม 1074 : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
242 50117275 นางสาว สุธินี โพธิสุวรรณ 1103 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)


โรงเรียน เฉลิมขวัญสตรี
มีนักเรียนผู้สอบผ่านข้อเขียนโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2550 จำนวน 129 คน

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล คณะ
1 1090014 สุธิดา สงวน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา (012)
2 1090044 หริยา รัตนสกล คณะแพทยศาสตร์ (001)
3 1090045 ณัฐพร เลิศสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา (012)
4 1090074 พชรมน พลเยี่ยม คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค (004)
5 1090076 อัญชิดา ขำแก้ว โครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐด้านสาธารณสุข (Mega Project)
6 1090089 ณัฐญา แก้วประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ (009)
7 1090093 เบญจพร พันเลิศวงศ์สกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร (020)
8 1090109 ณัฐธิดา ทองหนัก คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ (002)
9 1090116 ปัญญดา สอนสารี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) (044)
10 1090139 อนัญญา ทาเสนาะ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี (011)
11 1090156 ธีรภัทร เวชภักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม เหมืองแร่ (027)
12 1090157 ภณิดา คงสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี (011)
13 1090166 ลักษยา กังวาลวัฒนศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ เครื่องจักรกลเกษตร(025)
14 1090207 ศุภัชญา สุขกายะ คณะพยาบาลศาสตร์ (009)
15 1090208 นันทวรรณ สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา (012)
16 1090224 อุมาพร เจริญคุณธรรม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา (013)
17 1090246 ปภาพิมพ์ อุ่นใจดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชัน (043)
18 1090255 มณีรัตน์ จำปาทอง คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด (005)
19 1090258 สุนิสา คำเหล็ก คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ปี (008)
20 1090279 ณัฐชลี ไกรนารถ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา (012)
21 1090284 พัชรี ยอดสุรพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค (004)
22 1090303 ณิชนันทน์ เรืองบ้านโคน คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด (003)
23 1090308 ชุณหกานต์ สิงคนิภา โครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐด้านสาธารณสุข (Mega Project)
24 1090312 ปาจรีย์ สีหะวงศ์ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด (005)
25 1090322 หรัดปพร ปิยะเวชการ คณะแพทยศาสตร์ (001)
26 1090326 ลักขณา อ่อนล้อม คณะบริหารธุรกิจ วิทย์ - คณิต (038)
27 1090335 ปณิดา อู่ไทย คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ (017)
28 1090350 พัชรพล อยู่สุขสมบูรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ วิทย์ - คณิต (039)
29 1090366 พิชญา ทองพลับ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ (014)
30 1090383 เอื้อมลดา เอี่ยมสำอางค์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (018)
31 1090387 ประภาพิมพ์ ใจคุ้ม คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ (002)
32 1090411 รัตน์ศักดิ์ พุ่มสลุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ เครื่องจักรกลเกษตร(025)
33 1090414 อมรรัตน์ บุญคล้าย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี (011)
34 1090415 ปรียาภรณ์ จีนน้อย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา (012)
35 1090421 สุรยา พันธุ คณะนิติศาสตร์ วิทย์ - คณิต (042)
36 1090428 ปรางค์สิริ แดงสมบูรณ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (วิทย์ - คณิต) (041)
37 1090448 กาญจนา ปัญญาแหลม คณะพยาบาลศาสตร์ (009)
38 1090465 อัจฉราพรรณ นุ่มนวล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ (026)
39 1090490 พุทธรักษา ฟักคง คณะการสื่อสารมวลชน วิทย์ - คณิต (037)
40 1090540 สโรชา ส่งพุทธิพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ (017)
41 1090548 วรกานต์ กิตติสยาม คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ (017)
42 1090582 นฤมล โตนุ่ม คณะสัตวแพทยศาสตร์ (024)
43 1090583 ภารดี เพ็ชรมาก คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร (016)
44 1090600 พลอยนิล อิทธะรงค์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา (013)
45 1090605 ผาณิต คงมี คณะทันตแพทยศาสตร์ (006)
46 1090617 อัจฉรา จันทร์อยู่ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด (005)
47 1090621 ภูมรินทร์ เสือคล้าย คณะสัตวแพทยศาสตร์ (024)
48 1090636 หรรษา รภาจิตติกุล คณะพยาบาลศาสตร์ (009)
49 1090639 นภัสกร เหล่าวาณิชวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา (013)
50 1090641 ปิยะกุล สิทธิรัตน์ ณ นครพนม คณะแพทยศาสตร์ (001)
51 1090649 สุพัตรา วิชาชัย คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค (004)
52 1090651 โศภิษฐ์ ธีระกาญจน์ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ (002)
53 1090667 ดาเรศ คำยอดใจ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา (013)
54 1090678 จุรีวรรณ ดวงตา คณะสัตวแพทยศาสตร์ (024)
55 1090681 วิลาสิณี สิทธิสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา (012)
56 1090684 นารินทร์ สนธิกัณย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา (012)
57 1090692 นิศาชล เถื่อนวงษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ (006)
58 1090694 รัชฎา ตรีพุฒ คณะพยาบาลศาสตร์ (009)
59 1090707 กัลยรัตน์ มูลครุฑ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐด้านสาธารณสุข (Mega Project)
60 1090724 ชุตินาถ นุ่มนิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ เครื่องจักรกลเกษตร(025)
61 1090731 สิราภรณ์ สัมมาชีวะ คณะพยาบาลศาสตร์ (009)
62 1090747 ดลพร บัวสถิตย์ คณะแพทยศาสตร์ (001)
63 1090751 จิรัชญา ใจแน่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (015)
64 1090752 นวลทิตาย์ ไชยสิทธิ์ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ (002)
65 1090813 ชโลมใจ เพ็ญศรี คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด (005)
66 1090822 วัชราภรณ์ ภู่สวรรค์ คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ (017)
67 1090835 รพีภรณ์ พิพัฒน์ศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ (006)
68 1090839 จิราภา กิตติสยาม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี (011)
69 1090858 อิษยา อินทรสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี (011)
70 1090876 วรัญญา พระเทพ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา (012)
71 1090878 ธัญญาลักษณ์ กัลปสุข คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา (012)
72 1090892 จิตรเรขา สัมพันธรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ปี (008)
73 1090917 ปีรติวัจน์ ปั้นเพ็ง คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ (017)
74 1090922 สุทธิตา คำเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี (011)
75 1090943 คณิต ทิพกนก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม เหมืองแร่ (027)
76 1090945 พรรณรัตน์ ศิระไตรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี (011)
77 1090952 ผลิตา เขียวปั้น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี (011)
78 1090959 สุดารัตน์ อิศราวิศวกุล คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด (003)
79 1090968 พรสุดา จันทร์ณรงค์ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐด้านสาธารณสุข (Mega Project)
80 1090984 พรรณธิภา เมธาภัทร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา (012)
81 1090995 วราภรณ์ บำรุงศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา (012)
82 1091014 ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย คณะแพทยศาสตร์ (001)
83 1091027 จีรภา จันทร์ชื่นจิต คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ (002)
84 1091039 ชาลิสา สุขทับศรี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐด้านสาธารณสุข (Mega Project)
85 1091047 ปวัลยา เลิศบุญยพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ (006)
86 1091182 นันทิยาพร โพธิ์หอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ เครื่องจักรกลเกษตร(025)
87 1091197 นริศรา ภคทิพากร คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ (017)
88 1091202 สุภาวดี พุ่มโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา (012)
89 1091204 จุฑามาศ จันทร์ลอย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา (013)
90 1091233 ปวีณา เวชเฟื่อง คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ปี (008)
91 1091236 กมลชนก ปัจวิทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (024)
92 1091244 ณิชา อัธยาจิรกูล โครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐด้านสาธารณสุข (Mega Project)
93 1091295 ปรารถนา ปิ่นสกุล คณะพยาบาลศาสตร์ (009)
94 1091317 ณัฐฐาภรณ์ นาคพิน คณะนิติศาสตร์ วิทย์ - คณิต (042)
95 1091342 วัลลภา ก๊กมาศ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา (012)
96 1091348 วรรณพร เพ็ชรบัว คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (018)
97 1091367 พิชามญช์ จากยางโทน คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี (007)
98 2090002 ประภาศรี ธานีรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ (091)
99 2090025 พนิดา จารุสาธิต คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (087)
100 2090065 อารีรัตน์ นุชพ่วง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา (058)
101 2090126 สุชาดา ภู่ศรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ (062)
102 2090175 เปมิกา สวนทวี คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (090)
103 2090186 ภควดี จิตตเสถียร คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (087)
104 2090221 สญาภรณ์ พฤทธิพงศ์กุล คณะบริหารธุรกิจ (091)
105 2090230 ศิริวรรณ ชีคงเนียม คณะบริหารธุรกิจ (091)
106 2090240 ธนัฏฐา สายโท คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐศาสตร์ (095)
107 2090258 รังสิมันตุ์ ฉันทโชติ คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐศาสตร์ (095)
108 2090322 รัตติกาล พรมชาวเสียง คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐศาสตร์ (095)
109 2090324 ปุรวิชญ์ วัฒนสุข คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐศาสตร์ (095)
110 2090362 สุธินี โพธิสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (083)
111 2090371 มนธิรา สมัครธัญกิจ คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (087)
112 2090404 ปรัญญา เรืองศรี คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (098)
113 2090461 พรกนก มณีเนตร คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (098)
114 2090470 วนารัฐ พาคำ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา (055)
115 2090582 เสาวลักษณ์ เปรมกาศ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (059)
116 2090633 อัญมณี โชตยะกุล คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย (073)
117 2090663 วิรงรอง เทศแท้ คณะวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม (102)
118 2090679 ชนิดา วัดทอง คณะวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม (102)
119 2090690 ชวิศา กลิ่นแย้ม คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (090)
120 2090781 สิริวิชญ์ สิทธิวรกิจ คณะบริหารธุรกิจ (091)
121 2090798 ธนาภรณ์ อินจำปา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ (054)
122 2090845 ฐณวดี วงศ์สังข์ คณะนิติศาสตร์ (097)
123 2090869 ปรมาภรณ์ เรืองจันทร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (093)
124 2090884 เหมือนฝัน บาระมี คณะเศรษฐศาสตร์ (092)
125 2090976 จามจุรี สร้อยสังวาลย์ คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (087)
126 2091000 ครรชิตพล ปั้นน้ำคู้ คณะการสื่อสารมวลชน (086)
127 2091001 วิลาสินี ไกรมาก คณะเศรษฐศาสตร์ (092)
128 2091034 กุลธิดา ลี้บุตร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (059)
129 2091089 ชื่นชนนี ทองสนธิ คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ (105)