ยินดีต้อนรับสู่แผนการเรียนรู้เทคโนโลยีสิทธิบัตร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

หน่วยสร้างสำนึกและพัฒนาประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา (สสวพ.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลกเขต 1 ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
ได้ร่วมกันจัดทำโครงการสืบค้นเทคโนโลยีสิทธิบัตรนานาชาติเพื่อพัฒนาโครงงานต่อยอดเทคโนโลยีระดับโรงเรียน
เพื่อเป็นแนวทางแก่ครูและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน ด้วยการสืบค้นเทคโนโนโลยีสิทธิบัตรนานาชาติ
โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนำไปใช้ได้และมีผลงานของนักเรียนออกมาในรูปแบบต่างๆ
แต่บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เมื่อนักเรียนสามารถสืบค้นเทคโนโลยีสิทธิบัตรนานาชาติได้แล้ว นักเรียนสามารถนำมาพัฒนาโครงงานต่อยอด
เทคโนโลยี ได้ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม ทำต่อในเชิงพาณิชย์ได้ เกิดเป็นนวัตกรรมหนึ่งโรงเรียน
เป็นแนวทางแก่นักเรียนในการนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

การสืบค้นเทคโนโลยีสิทธิบัตรนานาชาติเพื่อพัฒนาโครงงานต่อยอดเทคโนโลยีระดับโรงเรียน
จึงเป็นนวัตกรรมทางเลือก อีกทางหนึ่งแก่ครูผู้สอนในการปฎิรูปการเรียนการสอนตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้บังเกิดผลโดยตรง แก่นักเรียนในการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ที่มีค่ายิ่ง เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และประเทศสืบไป


ตัวอย่างแผนการเรียนรู้

 
    1. นางทัศนีย์ พุ่มคำ คอมพิวเตอร์ ม.4    
2. นางวนิดา ปานสมบัติ นางเพ็ญจันทร์ โชติรัตนศักดิ์ วิทยาศาสตร์ ม.4
3. นางมนสุรีย์ ก่องตาวงษ์ นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์ วิทยาศาสตร์ ม.4
        บทนำ     แผนการเรียนรู้

4. นางอุบลรัตน์ เกษไชย นางสาวปาณัสม์กานต์ กนกพิทยาทร คณิตศาสตร์ ม.2
5. นางสาวเบญจรัตน์ จารุรัตน์จามร นายวสันต์ สงวน คณิตศาสตร์ ม.4
       Mind Mapping   แผนการเรียนรู้ 1  แผนการเรียนรู้ 2

6. นางรติยา บ่างรักขิต นางสาวจิรนุช มั่นเจริญศิริ พาณิชยกรรม ม.4
       แผนการเรียนรู้ 2     แผนการเรียนรู้ 3

7. นางศิริภรณ์ ประเสริฐปาลิฉัตร สังคมศึกษา ม.2
8. นางจริยา จิระวรพงศ์ ภาษาไทย ม.4
9. นางสายชล วนาธรัตน์ นางสาวนฤมล ซื่อสกุล คณิตศาสตร์ ม.5
       บทนำ   แผนการเรียนรู้ 1  แผนการเรียนรู้ 2  แผนการเรียนรู้ 3  แผนการเรียนรู้ 4

10. นางศิริพร สารชาติ นางสาวอัญชลี นิยมญาติ คณิตศาสตร์ ม.5
         แผนการเรียนรู้ที่ 3  แผนการเรียนรู้ที่ 4   (ต่อจาก อ.เบญจรัตน์)

11. นางสมลักษณ์ บุญโห้ สังคมศึกษา ม.2
     
   
     
รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเทคโนโลยีสิทธิบัตร
     
   
กำหนดการนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีสิทธิบัตรนานาชาติฯ 28 กันยายน 2549

การนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีสิทธิบัตรนานาชาติ
เพื่อพัฒนาโครงงานต่อยอดเทคโนโลยีระดับโรงเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549
ณ. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก

10.00 – 12.00 น. รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและคณะ
ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
และบริษัทที่ปรึกษา ศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่ใช้ข้อมูลสิทธิบัตรนานาชาติสร้างโครงงานของนักเรียน

13.00 15.00 น. อ.ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ประชุมปรึกษาหารือ
กับคณะครูผู้ร่วมโครงการเทคโนโลยีสิทธิบัตร
ในการขยายผลการดำเนินงานในปีต่อไป

 
ประกาศผลการแข่งขันโครงงานเทคโนโลยีสิทธิบัตร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี