บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ

ครูอาทิตยา ชำนาญจุ้ย      

 

 ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน

การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการส่งผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งผลงานทุกประเภทได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องวิชาการ ประกาศผลภายในเดือน ธันวาคม 2558  [รายละเอียด]

 

 

 

 เอกสารประกอบการอบรมฯ วันที่ 23 สิงหาคม 2558
[Sar]  [ID Plan1]  [ID Plan2]  [ปก]
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS รุ่น 55
ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
[กำหนดการ]  [HSK]  [YCT]
ประกาศ ลูกจ้างประจำพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุ
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่ 20 มิถุนายน 2558 คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 

[ภาพกิจกรรม]
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program(IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 ปีการศึกษา 2557 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ 100% ณ โอกาสนี้พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรี ขอให้ศิษย์ทุกคนมีความสุขกับการศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติและขอเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาดังเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป
 
 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 24 มิถุนายน 2558 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางวันเพ็ญ ตาริยะ หัวหน้างานกิจกรรมเนตรนารีพร้อมด้วยคณะครูงานกิจกรรมเนตรนารี ร่วมพิธีเปิดกองของสมาชิกเนตรนารี ประจำภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งปฏิญาณตนร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 23 มิถุนายน 2558 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ตัวแทนคณะครูและนายฐิติวัสส์ นิรมล ประธานนักเรียนตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนที่ผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส DELF Scolaire A1-A2 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 57 คนแบ่งเป็น 2 ระดับ A1 จำนวน 34 คน ระดับ A2 จำนวน 23 คน ซึ่งได้ทดสอบไปเมื่อวันที่่ 25 มกราคม 2558 โดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี) คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้
 

[ภาพกิจกรรม]
ครูสุภัค ฟักเงิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 นำเสนอโครงงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่่ 10 ระหว่างวันที่่่ 19-20 มิถุนายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 

[ภาพกิจกรรม]
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล เมื่อวันจันทร์ที่่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องโสต โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 

[ภาพกิจกรรม]
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้การต้อนรับพร้อมรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยนายสุรัตน์ ขวัญบุญจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,นายประเทือง วงศ์ประเสริฐ,นางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เมื่อวันที่่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 

[ภาพกิจกรรม]
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ดำเนินการอบรมพัฒนาครูในการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ของสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558  ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 

[ภาพกิจกรรม]
  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ศูนย์เอเอฟเอสเขตพิษณุโลก ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 55 (พ.ศ.2559-2560) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะครูจากทุกโรงเรียนในศูนย์เอเอฟเอสเขตพิษณุโลกทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรม
 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 121

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 168 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้749
mod_vvisit_counterเมื่อวาน970
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2595
mod_vvisit_counterเดือนนี้6272
mod_vvisit_counterทั้งหมด2609441
QR Code