บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ 
ครูสรัญญา เหมพิจิตร        

  
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 [ม.1]  [ม.4]
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2558
การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6 
ขยายเวลาในการรับสมัคร ถึงวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 
[ประกาศ]  [ใบสมัคร]  [เอกสาร1]  [เอกสาร2]
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
      วันที่่ 16 มกราคม 2558 คณะครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาวันครูเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันในนามของสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม โรงเรียนวังพิกุลพิทยศึกษาและโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ณ สนามโรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 

[ภาพกิจกรรม]
     วันที่่ 16 มกราคม 2558 คณะครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบุลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 

[ภาพกิจกรรม]
  วันที่่ 16 มกราคม 2558 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธีวันครู เพื่อน้อมรำลึกถึงบูรพคณาจารย์ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามฝั่งทะเลแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 


[ภาพกิจกรรม]
 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 คาบเรียนที่ 6-7 เวลา 13.00-15.00 น. บรรณารักษ์และนักเรียนชุมนุมห้องสมุดโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยมีครูสุนทรี เซี่ยงว่อง หัวหน้างานห้องสมุดและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้การต้อนรับ แนะนำการใช้ห้องสมุดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 8 มกราคม 2558 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อส.พธ.) พร้อมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ผอ.ประสพศรี เตมียบุตรและคณะทุกท่าน ณ อาคารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้าร่วมโครงการพิษณุโลกสะอาด ร่วมใจกำจัดขยะ โดยได้ช่วยกันเก็บขยะบริเวณสวนชมน่านหน้าโรงเรียน ภายใต้การนำของนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อวันที่่ 25 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณสวนชมน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


[ภาพกิจกรรม]
  วันที่่ 9-11 มกราคม 2558 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2.6 และ 2.7 ปีการศึกษา 2557 ณ พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กรุงเทพฯ,ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 


[ภาพกิจกรรม]
   ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะครูเป็นพยานในการรับมอบทุนการศึกษาของนักเรียน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้มาสัมภาษณ์และมอบทุนการศึกษาให้แก่นางสาวณัชพร กลิ่นรอด “น้องอุ่น” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.10 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เมื่อวันที่่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ซึ่งน้องอุ่นมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือครอบครัวด้วยการจำหน่ายข้าวเหนียวหมูย่างเป็นทุนการศึกษา เป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพที่น่ายกย่องรวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนอื่นต่อไป 

 


[ภาพกิจกรรม]
  วันที่่ 6 มกราคม 2558 นางสาวกนกดาว เดชก้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะครูมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก และมอบกระเข้าสวัสดีปีใหม่แด่นกยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในนามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอสวัสดีปีใหม่มา ณ โอกาสนี้

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 102

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1106
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1398
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้12914
mod_vvisit_counterเดือนนี้1106
mod_vvisit_counterทั้งหมด2276079
QR Code