บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ      

 


ถ่ายทอดสด การแข่งขัน 

"SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2015"

รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ วันที่ 9-19 มิถุนายน 2558  เวลา 9.00 น.- 16.30 น.

 

 

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ  พ.ศ. 2494
ประกาศ ลูกจ้างประจำพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุ
ประกาศรายชื่อผู้้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยเพื่อการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม– 2 มิถุนายน 2558 เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกในยุคพระมหาธรรมราชาลิไท ที่ยังไม่ค่อยมีการกล่าวถึง และตามรอยอดีตของวันวิสาขบูชาเมื่อเกือบ 600 ปีก่อน การเรียนรู้หลักการและวิธีการทำหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ดี มีตัวแทนนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 250 คน ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพิษณุโลก
 

[ภาพกิจกรรม]
 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ราวัลชนะเลิศเขียนรายงานเชิงวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศเขียนตามคำบอก ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่่ 18 มิถุนายน 2558 ซึ่งทั้ง 3 รายการจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป ขอขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกท่านและขอขอบใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน
 

[ภาพกิจกรรม]
  วันที่่ 18 มิถุนายน 2558 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 

[ภาพกิจกรรม]
 คณะครูผู้กำกับสมาชิกเนตรนารี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดกิจกรรมซ้อมพิธีเปิดกองสำหรับสมาชิกเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 13 มิถุนายน 2558 คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในโครงการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4-6 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน TOEIC ณ ห้องประชุมทีปวิชญ์ 209 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2558 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาแก่ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา สำหรับโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 

[ภาพกิจกรรม]
นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนางสาวยุพิน แป้นแอ้น ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้าร่วมประชุมพิจารณาเกณฑ์การตัดสินกิจกรรมThailand STEM Education Festival ภาคเหนือเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 

[กิจกรรม]
 โครงการ English Program โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก นำนักเรียนในโครงการ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียน ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว บ้านทางแดง ตำบลแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558
 

[ภาพกิจกรรม]
คณะครูกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมด้วยละครสร้างสรรค์และกิจกรรมเสียงตามสาย ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เมื่อวันที่่ 5 มิถุนายน 2558
 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 119

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 137 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้542
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1125
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5945
mod_vvisit_counterเดือนนี้3616
mod_vvisit_counterทั้งหมด2518301
QR Code