บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ประกาศผลการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ
ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557

ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจำปี 2557

แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ผลการคัดเลือก Best Practice ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
[เคมี ม.ปลาย] [ชีววิทยา ม.ปลาย]  [ฟิสิกส์ ม.ปลาย]  [วิทย์ ม.ต้น]  [วิทย์ทั่วไป ม.ปลาย]

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
วันศุกร์ที่่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชน คณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ด้วยการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ เรียบร้อย สวยงามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนและครูที่ปรึกษาทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ดร.จิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 8 สิงหาคม 2557 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูบุคลากรและนักเรียนรี ร่วมพิธีถวายพระพรณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยพิธีถวายพระพร มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการเขียนเรียงความ แต่งคำประพันธ์ รำถวายพระพร การบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกันจัดกิจกรรม “การงานร้อยใจมอบให้ คุณครูประพัทธ์” เพื่อแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสที่ครูประพัทธ์ เหมาคม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2557ณ ภัตตาคาร ส เลิศรส และในโอกาสนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองครูประพัทธ์ เหมาคมและครอบครัวประสบแด่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปจากใจน้องๆทุกคน

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่่ 6 สิงหาคม 2557 ครูนงพร เตชนราเดช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกันดำเนินการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่่ 1-2เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนภาษาต่างกฤษอย่างต่อเนื่องจากนักเรียนกลุ่มเดิมเมื่อปีการศึกษา2556 จำนวน 140 คนโดยใช้แบบทดสอบ Oxford Online Placement Testตั้งแต่เวลา08.20-12.20 น.ณ ห้อง e-Classroom2โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 6 สิงหาคม 2557 ครูวนิดา ปานสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 โดยสถาบันกวดวิชา alistotle ภาคเช้าวิชา English "GAT" อาจารย์ฐิติพล เลิศลลิตวงศ์(อ.เจมส์)ภาคบ่ายวิชาGAT"เชื่อมโยง"โดยอาจารย์ภานุวัฒน์ กันตจินดา(อ.บอย)ณ หอประชุมราชานุเคราะห์3โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2557 คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันค้นหาผลงานสุดยอดเอนิเมชั่นประจำปี 2014 ภายใต้หัวข้อ “สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเยาวชนไทย" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับโครงการ "ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2014” โดยบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ผลการแข่งขันทีมเอนิเมชั่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ผ่านเข้ารอบ 3 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย นางสาวภาวรินทร์ ชัยจิตติประเสริฐ, นางสาวกานต์ศุภางค์ ปุริเกษมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3 และนางสาวบุญรักษา เส็งทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6 โดยมีครูอานนท์ มากมีและครูอภิสิทธิ์ เม่งตรี เป็นครูที่ปรึกษาและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน นับว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้เพิ่มศักยภาพให้แก่นักเรียนด้านเทคโนโลยี ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมและให้กำลังใจนักเรียนมาโดยตลอด

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 5 สิงหาคม 2557 นางวนิดา ปานสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ,ดร.ผกามาศ บุญเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการและนางสาวศุภนิดา ทองหยิบ หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้การต้อนรับนายพงษ์เทพ มั่นยุติธรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มาประสานงานเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนวเพื่อการเรียนต่อสายอาชีวศึกษาและการมีงานทำตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิกา ปีการศึกษา 2557 โดยมอบหมายให้โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในนามศูนย์แนะแนวต้นแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นผู้ขับเคลื่อนให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่่ 15-16 สิงหาคม 2557

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณโรงอาหารโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 82

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 129 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้468
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1568
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6398
mod_vvisit_counterเดือนนี้39331
mod_vvisit_counterทั้งหมด2029244
Google Apps

กลุ่มสาระการเรียนรู้


วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แหล่งการศึกษาเรียนรู้เพิ่ม

QR Code