บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ      

 

 

ประชุมผู้ปกครอง "วันสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน"

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558

 

 


คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 ปีการศึกษา 2557 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุมศึกษา ปีการศึกษา 2558 มากที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีทุกคน
ประกาศการจ้างลูกจ้างชั่วคราวครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS รุ่น 55
ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
[กำหนดการ]  [HSK]  [YCT]
ประกาศ ลูกจ้างประจำพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุ
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ศูนย์เอเอฟเอสเขตพิษณุโลก ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 55 (พ.ศ.2559-2560) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะครูจากทุกโรงเรียนในศูนย์เอเอฟเอสเขตพิษณุโลกทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรม
 

[ภาพกิจกรรม]
นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2015” รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ กิจกรรมในวันนี้มีการแข่งขันบาสเกตบอลคู่ชิงชนะเลิศ ประกวด Sport Dance,ประกวดเชียร์ ชิงทุนการศึกษา พร้อมด้วยนายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้เกียรติมอบรางวัลในพิธีปิดการแข่งขันซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 มิถุนายน 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 

[ภาพกิจกรรม]
สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยเพื่อการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม– 2 มิถุนายน 2558 เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกในยุคพระมหาธรรมราชาลิไท ที่ยังไม่ค่อยมีการกล่าวถึง และตามรอยอดีตของวันวิสาขบูชาเมื่อเกือบ 600 ปีก่อน การเรียนรู้หลักการและวิธีการทำหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ดี มีตัวแทนนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 250 คน ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพิษณุโลก
 

[ภาพกิจกรรม]
 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ราวัลชนะเลิศเขียนรายงานเชิงวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศเขียนตามคำบอก ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่่ 18 มิถุนายน 2558 ซึ่งทั้ง 3 รายการจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป ขอขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกท่านและขอขอบใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน
 

[ภาพกิจกรรม]
  วันที่่ 18 มิถุนายน 2558 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 

[ภาพกิจกรรม]
 คณะครูผู้กำกับสมาชิกเนตรนารี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดกิจกรรมซ้อมพิธีเปิดกองสำหรับสมาชิกเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 13 มิถุนายน 2558 คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในโครงการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4-6 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน TOEIC ณ ห้องประชุมทีปวิชญ์ 209 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 

[ภาพกิจกรรม]
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2558 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาแก่ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา สำหรับโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 

[ภาพกิจกรรม]
นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนางสาวยุพิน แป้นแอ้น ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้าร่วมประชุมพิจารณาเกณฑ์การตัดสินกิจกรรมThailand STEM Education Festival ภาคเหนือเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 120

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้45
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1093
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3014
mod_vvisit_counterเดือนนี้29247
mod_vvisit_counterทั้งหมด2543932
QR Code