บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 

      

[แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี]
เชิญชวนส่งผลงาน IS นักเรียนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โปรดดูเอกสารด้านล่าง
[เอกสาร1]    [เอกสาร2]

เอกสารการประชุมคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน IS ภาคเหนือ วันที่่ 26 มีนาคม 2557
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]

ประกาศสำหรับโรงเรียนที่ร่วมนำเสนอผลงาน IS ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
[ประกาศ]   [จองที่พัก]

ประกาศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 เรื่องการรับเอกสารการจบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2556 ให้นักเรียนมารับในวันที่่ 4 เมษายน 2557
(เวลาราชการ)
กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ปีการศึกษา 2557

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดอบรมหุ่นยนต์สมองกลให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 โดยมีครูอานนท์ มากมีและคณะเป็นวิทยากร ณ ห้องโสตฯ อาคาร 4 พร้อมกับปฏิบัติการประกอบหุ่นยนต์บริเวณใต้อาคาร 4 ซึ่งนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

 


[ภาพกิจกรรม]
วันศุกร์ที่่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดกิจกรรมศุกร์หรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านดนตรี ณ บริเวณอาคารศิลปะ ของโรงเรียน ซึ่งนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ผลัดเปลี่ยนกันแสดงในรูปแบบดนตรีโฟล์คซอง ระหว่างเวลา 11.20-13.00 น. มีนักเรียนให้ความสนใจมารับชมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยงานพยาบาลโรงเรียน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม "หุ่นสวยด้วยตัวเรา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ได้ร่วมกิจกรรมด้วยวิธีการออกกำลังกายและควบคุมดูแลด้วยโภชนบำบัด สำหรับพิธีมอบวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานมอบและกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีพัฒนาการ  

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดีเด่นและได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักรียนทุกคนที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติและขอให้ประพฤติปฏิบัติคุณความดีนี้ตลอดไป

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6 ที่มีคะแนนจากการทดสอบความรู้ทางวิชาการ สูงสุด 10 อันดับยอดเยี่ยมทั้ง 5 วิชา และนักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด นอกจากนี้ยังมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่นักเรียนมีคะแนนรวมสูงสุด จำนวน 2 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนโรจนวิทย์ และโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ทุกคน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับเกียรติบัตรครั้งนี้และขอขอบคุณคณะครูทุกโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้ารับการทดสอบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในโอกาสต่อไป

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ทำการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์,โครงการ English Program รับสมัครวันที่่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องโสตฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำหรับการรับสมัครในวันนี้มีคุณชวนชม นิ่มเจริญ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มาสังเกตการณ์รับสมัครซึ่งมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่่ 6 มาสมัครเป็นจำนวนมาก

 [ภาพกิจกรรม]

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภัสชยา จุ้ยสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.9 ที่คว้าเหรียญทอง 80.6 คะแนน จากการเข้าร่วมแข่งขันการพูดาภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานี เป็นอีกหนึ่งเหรียญทองที่สร้างความภาคภูมิใจ กำลังใจให้แก่คณะครูและพวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอบคุณครูสุภาวดี สุขกมลธรรม คณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสทุกท่านที่ได้ฝึกซ้อมและเป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอด ขอบใจนักเรียนที่ได้ตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทและอดทนเพื่อนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน

 [ภาพกิจกรรม]
           วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เด็กหญิงณัฐณิชา คมปราชญ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง 89 คะแนน จากการเข้าร่วมแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานี พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรีขอแสดงความยินดีและชื่นชม “เยี่ยมมากลูก” จากใจจริง ๆ ขอบคุณครูสุทิสา จันทะคุณ ครูผู้ฝึกซ้อม คณะครูทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักเรียนมาโดยตลอด

 [ภาพกิจกรรม]

           วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐวรา ประคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คว้าเหรียญทอง 81.6 คะแนน จากการแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีครูจันทิมา ประสงค์มณี,ครูพีรดา บัวกลิ่น,ครูลลนา ปลั่งศรีรัตน์ ผู้ฝึกซ้อม นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจแก่พวกเราชาวเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 67

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์


สมาชิกออนไลน์
เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้197
mod_vvisit_counterเมื่อวาน878
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3027
mod_vvisit_counterเดือนนี้37421
mod_vvisit_counterทั้งหมด1871802
QR Code