บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      

 
ติดต่อซื้อบัตรได้ที่่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โทร.055-258003 ต่อ 202 หรือติดต่อครูละไม มารศรี 089-6402254


โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคฤดูร้อน [เอกสาร 1]  [เอกสาร 2]
ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
หัวข้อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ทัศนศิลป์) สพม.39 พล.(กลุ่ม 1)
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup  

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม1]
  [ภาพกิจกรรม2]
  วันที่่ 19 กันยายน 2557 คณะครู-นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม/ประเมินระดับพัฒนาการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น(Intensive School) เพื่อพัฒนาแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยโรงเรียนได้นำเสนอผลการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบของนิทรรศการ การนำเสนอโดยนักเรียน ผลงานของคณะครูและนักเรียน พร้อมข้อมูลเชิงประจักษ์และการให้สัมภาษณ์จากคณะครูที่รับผิดชอบ ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 9 กันยายน 2557 ครูอินทิรา ดาทอง พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5 จำนวน 9 คน ร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปลูกจิตสำนึกสร้างความเข้าใจให้ความรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนไทย
 

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่ 16 กันยายน 2557 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 07.30-08.30 น. ณ เวทีโรงอาหาร โดยมีนายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคลากร เป็นประธานในพิธี มีคณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมอนุโมทนาบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะทรงพระเยาว์

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 15 กันยายน 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานการประชุมคณะครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานปกครอง,ดูแลนักเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3

 


[ภาพกิจกรรม]
วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 คณะครูกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6,2.7,2.8 จำนวน 140คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ณ ตลาดสามชุกร้อยปี สวนสัตว์น้ำบึงฉวากและสวนนกชัยนาท กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะครูที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 21 สิงหาคม 2557 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชน,คณะครู บุคลากร นักเรียน,คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับคุณยายถนัด มุกดาลอย (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี),ชมรมกระบองจังหวัดพิษณุโลกและผู้มีจิตศรัทธา จัดกิจกรรมแบ่งปันความรักปี 2557 โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร ครื่องดื่ม ไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งกะเฉอ อำเภอนครไทย จัหวัดพิษณุโลก ขอร่วมอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่่ 16 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับทีมบาสเกตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ฝึกซ้อม ส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจนักเรียนมาโดยตลอด

 


[ภาพกิจกรรม]
วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดำเนินการทดสอบวัดระดับความรู้วิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้มาตรฐานระดับประเทศ ผลการสอบที่ได้จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษารายวิชาภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกท่านรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การทดสอบครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันเสาร์ที่่ 13 กันยายน 2557 ครูสุพัตรา อยู่บ้านคลอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเกม 180 IQ ทั้งทีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 93

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 179 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1298
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1785
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9004
mod_vvisit_counterเดือนนี้46103
mod_vvisit_counterทั้งหมด2175886
QR Code