บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ 
ครูสรัญญา เหมพิจิตร        

  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบคัดเลือกทั่วไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันเสาร์ที่่ 28 มีนาคม 2558  [ม.1] 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันอาทิตย์ที่่ 29 มีนาคม 2558  [ม.4]
ประกาศผลการสอบความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2558
[ประกาศ]  [รายชื่อ]  [ข้อปฏิบัติ]  [สัญญา]
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3.6,3.7 การประกวดผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2.6,2.7 นิทรรศการหนังสือเล่มเล็กของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4 การนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็น (Poll) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5 การนำเสนอผลงานของนักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษาไทย-ฝรั่งเศส ณ บริเวณใต้อาคาร 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
 วันที่่่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานเปิดงาน Art Day จัดขึ้นโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เพื่อนำเสนอผลงานด้านศิลปะและด้านดนตรีของนักเรียน ณ บริเวณหน้าอาคารศิลปศึกษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน โดยนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาจีนและชุมนุมภาษาจีน ได้รับเกียรติจาก ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูร่วมกิจกรรมด้วยการแต่งกายแบบชาวจีน กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงระบำจีน การเชิดสิงโต กิจกรรมสะบัดมือออกกำลังกาย การทำอาหารจีน และการแข่งขันสุดยอดตือโป้ยก่าย

 


[ภาพกิจกรรม]
   วันที่่่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน,กิจกรรม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 5 ดำเนินการประชุมโดยกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชน ฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดพิธีมอบเหรียญสรัสวดี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 ที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น ด้านจิตอาสาและด้านสร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ได้รับเกียรติจาก ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้เกียรติมอบเหรียญสรัสวดี ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

 


[ภาพกิจกรรม]
     วันที่่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพร้อมด้วยครูปฐมา เตียวตระกูล เข้าร่วมการประชุมภายใต้โครงการศึกษาเพื่อสร้างความข้าใจอันดีระดับชาติ:การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้โครงการESD Rice Project เป็นต้นแบบ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


[ภาพกิจกรรม]
ครูกอบแก้ว ยลพันธุ์ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP(Intensive English Program)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมค่ายค่ายเสริมประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในต่างประเทศสำหรับนักเรียนในโครงการฯชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่่31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2558เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกัน

 


[ภาพกิจกรรม]
ผอ.เพ็ญศรี พืชพันธ์และ ผอ.ประสพศรี เตมียบุตร ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยคณะและเจ้าหน้าที่ อพ.สธ.เยี่ยมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเตรียมความพร้อมพิจารณาให้คะแนนเพื่อขอรับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1-2 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม,วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]
ครูพีรดา บัวกลิ่น หัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ครูจันทิมา ประสงค์มณีและครูคุนิโกะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่่่ 10 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ชนะเลิศตอบปัญหาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น น.ส.สุวิมล จุคำมี ม.4.9 รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.พรปวีณ์ โพธิ์พยอม ม.5.2 ระดับ N4 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันไวยกรณ์ญี่ปุ่นระดับ N5 ชนะเลิศการเขียนพู่กันญี่ปุ่น น.สงชัญฑพร เทพวรชัย ม.5.10 รองชนะเลิศการพูดภาษาญี่ปุ่น น.ส.วราภรณ์ ตระกูลเดิม ม.5.2 และรางวัลชมเชยการพูดภาษาญี่่ปุ่น ม.4 น.ส.อภิญญา จันทร์ศิริ ม.4.2 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคน ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณคณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่่ปุ่นทุกท่านที่่ได้เสียสละเวลาฝึกซ้อมและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในครั้งนี้

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 106

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้277
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2457
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้11306
mod_vvisit_counterเดือนนี้63990
mod_vvisit_counterทั้งหมด2386211
QR Code