บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์      

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2557 จากงบประมาณรายได้ของโรงเรียน เพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปฏิบัติหน้าที่ คือ
ครูสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น  1  อัตรา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ICT (คอมพิวเตอร์)  1  อัตรา
เอกสารแนบ 1  เอกสารแนบ 2

ประกาศผลการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ
ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557

ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจำปี 2557

แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ผลการคัดเลือก Best Practice ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
[เคมี ม.ปลาย] [ชีววิทยา ม.ปลาย]  [ฟิสิกส์ ม.ปลาย]  [วิทย์ ม.ต้น]  [วิทย์ทั่วไป ม.ปลาย]

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


[ภาพกิจกรม]

วันที่่ 19-20 กรกฎาคม 2557 คณะครูโครงการ English Program กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนในโครงการ English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1-3 เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรม

 


[ภาพกิจกรรม]

วันเสาร์ที่่ 19 กรกฎาคม 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องคิดเลข สำหรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยมี ดร.จิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการมากล่าวให้กำลังใจคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ และครูมาลินี นาทธนนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นวิทยากร ณ ห้องศูนย์ สอวน.(คณิตศาสตร์) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 


[ภาพกิจกรรม]

วันเสาร์ที่่ 19 กรกฎาคม 2557 งานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับคณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ร่วมกันนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1.8-1.11 ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย การศึกษาแหล่งเรียนรู้ครั้งนี้นักเรียนได้รับฟังบรรยายและศึกษาสถานที่จริงโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เป็นอย่างดียิ่ง คณะครูนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอขอบคุณคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับผ้าอนามัยลอริเอะ ได้จัดกิจกรรม "ลอรีเอะ sisact" พร้อมเรียน พร้อมเล่น โดดเด่นอย่างมั่นใจ สร้างสุขนิสัยในการรักษาความสะอาดของร่างกายสำหรับวัยใส สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3

 


[ภาพกิจกรรม]

 วันที่่ 16 กรกฎาคม 2557 ครูธนวรรณ โสขุมา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รับรางวัลกดไลด์ในการนำเสนอผลงานการจัดทำ site Google App for Education การประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ ICT เพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและสังคมไทย เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ และโรงเรียนในโครงการ Google App for Education สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 16 กรกฎาคม 2557 ดร.จิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำคณะครูประกอบด้วย ครูนิธิกร แทบศรี,ครูสำเนา แก้วดา,ครูอาทิตยา ชำนาญจุ้ย,ครูยุพิน แป้นแอ้นและครูธนวรรณ โสขุมา ร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Google Apps for Education ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 คณะครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยครูนิธิกร แทบศรี หัวหน้างานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยครูอาทิตยา ชำนาญจุ้ย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ครูสำเนา แก้วดา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และครูธนวรรณ โสขุมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ ICT เพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและสังคมไทย เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดเทคโนโลยี จากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติและโรงเรียนในโครงการ Google Apps for Education สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 8 กรกฎาคม 2557 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ร่วมมอบเข็มพระสรัสวดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 เพื่อประดับที่เสื้อนักเรียน ด้านขวาเหนือป้ายอักษรย่อ ร.ร. กิจกรรมวันนี้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธีด้วยความตระหนักถึงหน้าที่ของนักเรียนและความรับผิดชอบที่มีต่อโรงเรียนและสังคม

 


[ภาพกิจกรรม]

วันที่่ 15 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ด้วยการนำคณะครู บุคลากรศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การศึกษาดูงานครั้งนี้คณะครูและบุคลากรได้มีส่วนร่วมใช้สัญญาณการถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนทางไกล รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 78

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์สมาชิกออนไลน์
เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1735
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1540
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6038
mod_vvisit_counterเดือนนี้50743
mod_vvisit_counterทั้งหมด1989807
Google Apps

กลุ่มสาระการเรียนรู้


วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แหล่งการศึกษาเรียนรู้เพิ่ม

QR Code