บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
ครูสรัญญา เหมพิจิตร

ครูมนต์ชัย  ทองทัพ      

 

 

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558

 

 


 เอกสารประกอบการอบรมฯ วันที่ 23 สิงหาคม 2558
[Sar]  [ID Plan1]  [ID Plan2]  [ปก]
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS รุ่น 55
ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
[กำหนดการ]  [HSK]  [YCT]
ประกาศ ลูกจ้างประจำพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุ
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 


การดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช...

การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม  ความน่าสนใจ และเกิดความปีติที่จะทำการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ จัดตั้งงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อเป็นสื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนใกล้ชิดกับ พืชพรรณ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ ต่อไปแนวทางการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โรงเรียน และสถาบันการศึกษาได้มีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้
 เพื่อเข้าถึงวิทยาการ ปัญญาและภูมิปัญญาแห่งตน  ปฏิบัติตนเป็นผู้อนุรักษ์ พัฒนา สรรพชีวิต สรรพสิ่ง ด้วยคุณธรรม  ผู้บริหาร  ครู อาจารย์  เข้าถึง  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทั้งปรัชญาการสร้างนักอนุรักษ์และบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ปฏิบัติงาน เป็นหนึ่ง  ระดับมัธยมศึกษา  เรียนรู้โดยตน มีวิทยาการของตน  โดยธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  เป้าหมาย  ให้มีโรงเรียน เป็นแบบอย่าง ของ การมี  การใช้ศักยภาพ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างเหมาะสมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ ทุกสาขาวิชา  ในลักษณะ บูรณาการวิทยาการและบูรณาการชีวิต  จากปัจจัยศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การดำเนินงานมุ่งสู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน   มุ่งสู่กระแสปูทะเลย์มหาวิชชาลัย  บนฐานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 


วิธีการดำเนินงาน
องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 

องค์ประกอบที่ ๑ การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้
หลักการ
:   รู้ชื่อ รู้ลักษณ์  รู้จัก  
สาระการเรียนรู้
กำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา สำรวจพรรณไม้ ทำและติดป้ายรหัสประจำต้น บันทึกภาพพรรณไม้หรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ตั้งชื่อหรือสอบถามข้อมูลพรรณไม้ ทำป้ายชื่อพรรณไม้ชั่วคราว ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้  ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ตามแบบ (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๒-๗ ) ทำตัวอย่างพรรณไม้ เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘)  กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร แล้วบันทึกใน ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙ - ๑๐ เรียนรู้ชื่อที่เป็นสากล ทำทะเบียนพรรณไม้ (ก.๗-๐๐๕) ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนพรรณไม้ และจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ เพื่อให้รู้จัก รู้ประโยชน์ของพรรณไม้

องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน
หลักการ :  คลุกคลี  เห็นคุณ  สุนทรี
สาระการเรียนรู้
เรียนรู้พืชพรรณ และสภาพพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่ พิจารณาสุนทรียภาพพรรณไม้ ทำผังภูมิทัศน์ จัดหาพรรณไม้ ปลูก ดูแลรักษา และออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เห็นคุณ รู้ค่า ของพืชพรรณ
๒.๑ การวิเคราะห์สภาพพื้นที่ และเรียนรู้ธรรมชาติของพรรณไม้ เป็นการศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิม  ทางด้านกายภาพ เช่น ข้อมูล ดิน น้ำ อากาศ แสง และด้านชีวภาพ  เช่น พืช สัตว์  การศึกษาลักษณะวิสัย ถิ่นอาศัย และข้อมูลทั่วไปของพืช
๒.๒ การกำหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก เป็นการเลือกพรรณไม้ที่จะปลูกให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยพิจารณาพรรณไม้ที่มีในท้องถิ่นเป็นหลัก หรือพิจารณาตามวัตถุประสงค์ การใช้ประโยชน์และสุนทรียภาพของพรรณไม้ 
๒.๓ การกำหนดการใช้ประโยชน์  เป็น การกำหนดพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ เช่น ต้องการแบ่งพื้นที่เป็น สนามหญ้า ถนน ทางเดิน อาคาร สวนสมุนไพร 
๒.๔ การจัดทำผังภูมิทัศน์ เป็นการจัดทำรายละเอียดการปลูกพรรณไม้ในรูปแบบผัง และตาราง  เช่น รหัสประจำต้น  ชื่อพรรณไม้ที่จะปลูก ขอบเขต ตำแหน่งที่ปลูก จำนวน ลักษณะวิสัย ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางของพุ่ม ระยะพื้นที่ปลูก  
๒.๕ การจัดหาและการปลูกพรรณไม้  เป็นการจัดหาพืชและสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในผังภูมิทัศน์ มาเพิ่มเติมเพื่อความสอดคล้องกับของเดิมที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงความสวยงาม พร้อมกับบันทึกข้อมูลการจัดหาพรรณไม้ ข้อมูลการปลูก เช่น จำนวนต้น ชนิด วันที่ปลูก ผู้ปลูก พร้อมการใช้วัสดุปลูก
๒.๖  การศึกษาพรรณไม้หลังการปลูก เป็นการการดูแลรักษา  เช่น การให้น้ำ ใส่ปุ๋ย การตัดแต่ง  พร้อมบันทึกข้อมูลการดูแลรักษา เช่น รหัสพรรณไม้ ชื่อพรรณไม้ วิธีการดูแลรักษา ผู้ดูแล ตลอดจนการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามาพันเกี่ยว และพิจารณาคุณ สุนทรียภาพที่เกิดจากการปลูกพรรณไม้   

องค์ประกอบที่ การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ
หลักการ  : รู้การวิเคราะห์  เห็นความต่าง   รู้ความหลายหลาก    
สาระการเรียนรู้
: รู้วิธีการวิเคราะห์เบื้องต้น  รู้วิธีการจำแนก รู้ความต่าง   รู้ความหลายหลาก 
๓.๑ การศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(ก.๗-๐๐๓)       ครบตามทะเบียนพรรณไม้  
- การศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน
บันทึกในเอกสาร ก.๗-๐๐๓ หน้าที่ ๑  
-  การศึกษาข้อมูลพรรณไม้
บันทึกใน ก.๗-๐๐๓ หน้าที่ ๒-๗  
- การสรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ คือ การตรวจสอบ
    การบันทึกข้อมูลใน ก.๗-๐๐๓ หน้าที่ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
-การสืบค้นข้อมูลทางพฤกษศาสตร์
ตรวจสอบการบันทึก   ข้อมูลใน ก.๗-๐๐๓หน้า
๓.๒ การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ- การศึกษาลักษณะภายนอก ภายในของพืชแต่ละส่วน  
- กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช คือ พิจารณาพื้นที่ศึกษาจากการวิเคราะห์  และกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืชศึกษา  เช่น สี  ขนาด รูปร่าง รูปทรง ผิว เนื้อ
- เรียนรู้แต่ละเรื่องแต่ละส่วนของแต่ละองค์ประกอบย่อย คือการศึกษา สังเกต บันทึกข้อมูลด้านรูปลักษณ์ ในแต่ละเรื่อง แต่ละส่วน ของแต่ละองค์ประกอบย่อย
-นำข้อมูลเปรียบเทียบความต่างแต่ละเรื่อง ในชนิดเดียวกัน

องค์ประกอบที่ ๔ การรายงานผลการเรียนรู้
หลักการ :  รู้สาระ   รู้สรุป   รู้สื่อ
สาระการเรียนรู้
รวบรวมผลการเรียนรู้  วิเคราะห์ เรียบเรียงสาระ จัดระเบียบข้อมูลสาระแต่ละด้าน จัดลำดับสาระหรือกลุ่มสาระ เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน  วิธีการรายงานผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

องค์ประกอบที่ ๕ การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
หลักการ : นำองค์ความรู้ ที่เป็นวิทยาการ เผยแพร่เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
สาระการเรียนรู้     
การบูรณาการสู่การเรียนการสอนในกลุ่มสาระ/สาขาวิชาต่างๆการเผยแพร่องค์ความรู้ การสร้าง การใช้ การดูแลรักษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในวงกว้าง
สาระการเรียนรู้
๕.๑ การเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต  หลักการ : รู้การเปลี่ยนแปลง รู้ความแตกต่าง รู้ชีวิตสาระการเรียนรู้     การเรียนรู้วงจรชีวิตของชีวภาพนั้นๆ ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ   และพฤติกรรม แล้วนำมาเปรียบเทียบตนเองกับชีวภาพ     รอบกายเพื่อประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
๕.๒   การเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวหลักการ :  รู้สัมพันธ์  รู้ผูกพัน รู้ดุลยภาพสาระการเรียนรู้การวิเคราะห์องค์ความรู้ธรรมชาติของปัจจัยหลัก  การเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง  การเรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย  การวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างปัจจัยเพื่อเข้าใจดุลยภาพ/ความพันเกี่ยวของสรรพสิ่ง
๕.๓   การเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชนหลักการ :  รู้ศักยภาพ   รู้จินตนาการ  รู้ประโยชน์สาระการเรียนรู้เรียนรู้ การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา   จินตนาการเห็นคุณ สรรค์สร้างวิธีการ  เพื่อประโยชน์แท้แก่มหาชน


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  จังหวัดพิษณุโลก 
รู้สึกปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  ถึง    ครั้ง
 

ครั้งที่ ๑ ทรงเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ 
พระชนมพรรษา
เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน   ๒๕๔๓
ครั้งที่ ๒ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐
นับเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อย่างหาที่สุดมิได้  

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระเมตตาแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
จังหวัดพิษณุโลก
ปวงข้าพระพุทธเจ้า  ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
นำโครงการในพระราชดำริ
มาดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่คณะครู นักเรียนและบุคลากร
ด้วยความปีติยินดีเป็นล้นพ้นสืบไป

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 31 มกราคม 2012 เวลา 15:23 น. )

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้190
mod_vvisit_counterเมื่อวาน768
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6619
mod_vvisit_counterเดือนนี้26853
mod_vvisit_counterทั้งหมด2572651
QR Code