แจ้งประกาศจากงานการเงิน

รายละเอียดและกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

1. กำหนดการและรายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียน 1/2561
   1.1 หนังสือแจ้งกำหนดการ
   1.2 ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561
2. หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (สำหรับแนบเบิกค่าการศึกษาบุตร)
  - ห้องเรียนปกติ
  - ห้องเรียนสองภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
  - ห้องเรียนภาษาที่สาม (จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส)
  - ห้องเรียนพิเศษ EP
  - ห้องเรียนพิเศษ IEP
  - ห้องเรียนพิเศษ SMTE
  - ห้องเรียนพิเศษ SMBP

3. หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (สำหรับแนบเบิกค่าการศึกษาบุตร)
  - ห้องเรียนปกติ
  - ห้องเรียนสองภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
  - ห้องเรียนภาษาที่สาม (จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส)
  - ห้องเรียนพิเศษ EP
  - ห้องเรียนพิเศษ IEP
  - ห้องเรียนพิเศษ SMTE
  - ห้องเรียนพิเศษ SMBP
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง